สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบูรณ์ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์2,575.61686.0073.4 %ผ่าน590.87174.4770.5 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์2,971.591,500.0049.5 %ผ่าน762.3734.9895.4 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์2,843.661,354.2052.4 %ผ่าน666.93332.4850.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,267.703,241.0538.5 %ผ่าน1,408.561,018.3327.7 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,152.691,204.0061.8 %ผ่าน800.05193.4075.8 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,564.97786.0078.0 %ผ่าน723.98150.1079.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,777.752,034.0076.8 %ผ่าน2,123.881,529.7928.0 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์1,841.411,954.00-6.1 %ไม่ผ่าน517.2663.6287.7 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์4,663.762,806.8839.8 %ผ่าน1,427.57799.2844.0 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์2,638.865,713.00-116.5 %ไม่ผ่าน699.36510.5427.0 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์5,996.065,857.332.3 %ไม่ผ่าน1,731.83162.9190.6 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,527.701,887.6046.5 %ผ่าน952.1756.0294.1 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,328.121,106.0066.8 %ผ่าน876.1134.7096.0 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์2,833.38716.7074.7 %ผ่าน666.93267.6759.9 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์4,776.893,554.0025.6 %ผ่าน1,028.23444.2456.8 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์5,823.193,765.9435.3 %ผ่าน1,598.721,076.2232.7 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์4,605.074,679.60-1.6 %ไม่ผ่าน1,408.56212.0884.9 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์3,693.251,304.4864.7 %ผ่าน1,028.24153.9985.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์9,226.749,442.85-2.3 %ไม่ผ่าน1,126.03286.8074.5 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,312.482,628.0074.5 %ผ่าน781.03363.2153.5 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์3,594.183,785.10-5.3 %ไม่ผ่าน1,066.27591.9444.5 %ผ่าน
22. ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,407.163,919.0038.8 %ผ่าน1,902.97617.9367.5 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,552.061,290.0080.3 %ผ่าน1,180.36264.4077.6 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์8,987.872,752.0069.4 %ผ่าน674.3153.8192.0 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์35,286.3241,466.21-17.5 %ไม่ผ่าน1,126.891,419.73-26.0 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,812.761,126.0070.5 %ผ่าน609.89170.6872.0 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์4,122.941,813.6556.0 %ผ่าน852.68295.6965.3 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,299.911,315.0060.2 %ผ่าน781.38155.4480.1 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์3,796.982,538.2733.2 %ผ่าน1,123.32537.0652.2 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,274.511,778.2058.4 %ผ่าน1,256.43611.7951.3 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์7,134.3813,835.20-93.9 %ไม่ผ่าน2,280.732,354.58-3.2 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 3,870.432,279.1741.1 %ผ่าน838.43431.0848.6 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,864.74830.0071.0 %ผ่าน666.93160.9775.9 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์24,985.994,069.0083.7 %ผ่าน6,012.14261.4195.7 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์3,776.353,418.609.5 %ไม่ผ่าน1,028.24125.7787.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,806.728,082.0031.5 %ผ่าน3,080.67961.7568.8 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,413.15152.0096.6 %ผ่าน325.5875.1076.9 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,506.58542.0088.0 %ผ่าน345.3361.7682.1 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว596.8638.0093.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน3,981.95663.0083.3 %ผ่าน307.8053.1882.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน441.45114.0274.2 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,896.74339.0091.3 %ผ่าน329.694.6898.6 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี4,064.70505.0087.6 %ผ่าน490.6953.9089.0 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,907.28353.0091.0 %ผ่าน485.3426.9894.4 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,150.18543.0086.9 %ผ่าน349.3345.7586.9 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,852.64635.0086.9 %ผ่าน267.0233.6587.4 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,139.77575.0086.1 %ผ่าน442.2953.6687.9 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,818.884,799.5117.5 %ไม่ผ่าน1,465.60765.7847.8 %ผ่าน
49. ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์64,114.7828,395.0055.7 %ผ่าน257.18167.5034.9 %ผ่าน
50. สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,651.75880.0046.7 %ผ่าน75.590.9598.7 %ผ่าน
51. สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์8,283.662,541.0069.3 %ผ่าน1,394.36312.0777.6 %ผ่าน
52. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบูรณ์4,933.342,122.4457.0 %ผ่าน1,028.24253.9775.3 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 124,711.2713,630.3544.8 %ผ่าน1,592.87245.7184.6 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 228,083.0111,164.0060.2 %ผ่าน1,769.13648.8563.3 %ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 337,465.3512,600.8566.4 %ผ่าน1,835.22386.7778.9 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์23,931.848,202.4265.7 %ผ่าน2,744.20842.7269.3 %ผ่าน
57. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,297.854,457.40-3.7 %ไม่ผ่าน392.46741.00-88.8 %ไม่ผ่าน
58. โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์21,443.9212,047.0043.8 %ผ่าน436.48453.45-3.9 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยการอาชีพชนแดน39,021.5119,428.9950.2 %ผ่าน330.15333.34-1.0 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี24,788.1022,400.009.6 %ไม่ผ่าน524.421,083.81-106.7 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์22,000.708,477.5061.5 %ผ่าน468.651,502.57-220.6 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์82,902.6784,132.00-1.5 %ไม่ผ่าน1,299.39510.0260.7 %ผ่าน
63. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์25,736.3419,882.0022.7 %ผ่าน193.78692.11-257.2 %ไม่ผ่าน
64. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์332,763.225,062.4598.5 %ผ่าน64.1062.702.2 %ไม่ผ่าน
65. สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,975.4811,429.0111.9 %ไม่ผ่าน4,863.463,845.6020.9 %ผ่าน
66. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์11,425.945,584.0051.1 %ผ่าน1,215.89582.0852.1 %ผ่าน
รวม 1,041,854 432,100 58.53 % ผ่าน 71,136 30,833 56.66 % ผ่าน