สรุปผลประเมินจังหวัดราชบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,922.86112.0096.2 %ผ่าน464.32101.6578.1 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,201.481,306.0059.2 %ผ่าน616.4533.4494.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี2,730.64ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ521.370.9599.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,844.771,600.0067.0 %ผ่าน1,072.83394.0963.3 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,282.84692.0078.9 %ผ่าน653.42286.6756.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี789.30955.00-21.0 %ไม่ผ่าน540.38263.0351.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี7,150.963,251.0054.5 %ผ่าน2,194.76449.7179.5 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,491.873,062.0012.3 %ไม่ผ่าน554.04129.8476.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี4,709.201,974.3058.1 %ผ่าน1,320.04369.9772.0 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. ราชบุรี3,575.231,671.0053.3 %ผ่าน844.64387.6054.1 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 8,469.3611,197.48-32.2 %ไม่ผ่าน1,491.55297.3580.1 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี5,343.042,976.7644.3 %ผ่าน1,129.88192.8582.9 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี3,121.75246.0092.1 %ผ่าน711.510.9599.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,468.61936.0073.0 %ผ่าน578.42405.6529.9 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี3,286.114,124.73-25.5 %ไม่ผ่าน730.5421.6797.0 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดราชบุรี5,360.5826,655.56-397.3 %ไม่ผ่าน1,434.141,316.718.2 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรี3,914.671,806.0053.9 %ผ่าน901.69669.1525.8 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี3,675.311,127.0069.3 %ผ่าน692.50409.5440.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี11,183.5112,369.10-10.6 %ไม่ผ่าน1,225.3262.2294.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี10,751.341,214.0088.7 %ผ่าน428.09553.85-29.4 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี3,984.761,749.0056.1 %ผ่าน977.74291.6570.2 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี4,049.772,914.0028.0 %ผ่าน1,053.82259.6675.4 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี5,398.741,706.0068.4 %ผ่าน1,205.94580.7451.8 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี3,478.373,333.904.2 %ไม่ผ่าน692.500.9599.9 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,549.82702.0072.5 %ผ่าน439.7151.9288.2 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี4,928.974,606.326.5 %ไม่ผ่าน1,072.82553.2048.4 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี8,741.282,183.0175.0 %ผ่าน692.51224.7767.5 %ผ่าน
28. สปส.จ.ราชบุรี5,910.505,081.6414.0 %ไม่ผ่าน1,186.91285.0076.0 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี4,699.222,256.0052.0 %ผ่าน1,224.96608.0050.4 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี11,533.4216,546.00-43.5 %ไม่ผ่าน2,018.47958.5552.5 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,108.412,283.0044.4 %ผ่าน1,059.79419.4360.4 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,764.79568.0079.5 %ผ่าน445.30307.8330.9 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี20,035.8914,460.0027.8 %ผ่าน2,544.123,600.00-41.5 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี4,595.405,208.74-13.3 %ไม่ผ่าน806.59235.4370.8 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี13,878.5020,102.70-44.8 %ไม่ผ่าน2,632.14929.1064.7 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง5,157.89522.0089.9 %ผ่าน265.3054.0279.6 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,192.74594.0085.8 %ผ่าน317.7329.4590.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ3,931.60665.0083.1 %ผ่าน204.4138.0081.4 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง3,710.65992.0073.3 %ผ่าน260.6557.0078.1 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,230.20596.0085.9 %ผ่าน319.9962.0080.6 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม4,490.97729.0083.8 %ผ่าน320.2662.2580.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,889.751,885.0061.4 %ผ่าน312.53108.3065.3 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง2,977.07426.0085.7 %ผ่าน120.2047.5060.5 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง4,099.08531.0087.0 %ผ่าน495.61120.1775.8 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี5,874.636,478.21-10.3 %ไม่ผ่าน1,339.04804.3439.9 %ผ่าน
46. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี24,732.945,477.0077.9 %ผ่าน894.73567.0436.6 %ผ่าน
47. สพ.ราชบุรี44,902.6722,213.5050.5 %ผ่าน895.07178.5080.1 %ผ่าน
48.  รจก.เขาบิน 112,335.63182,124.00-62.1 %ไม่ผ่าน1,189.90665.0044.1 %ผ่าน
49.  เรือนจำกลางราชบุรี 98,343.95119,997.75-22.0 %ไม่ผ่าน1,488.9937,029.48-2,386.9 %ไม่ผ่าน
50. สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี3,997.641,965.0050.8 %ผ่าน1,222.89679.6044.4 %ผ่าน
51. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี33,956.4014,799.0056.4 %ผ่าน4,410.81441.8590.0 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 188,949.8415,072.0083.1 %ผ่าน1,607.01835.0548.0 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 226,448.159,490.0864.1 %ผ่าน986.62513.6647.9 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี11,897.476,728.0043.5 %ผ่าน4,647.02220.6195.3 %ผ่าน
55. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี5,030.621.00100.0 %ผ่าน166.490.9599.4 %ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง29,438.331.00100.0 %ผ่าน110.790.9599.1 %ผ่าน
57. วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ9,552.501.00100.0 %ผ่าน180.270.9599.5 %ผ่าน
58. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี175,707.731.00100.0 %ผ่าน380.550.9599.8 %ผ่าน
59. วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม42,277.091.00100.0 %ผ่าน634.550.9599.9 %ผ่าน
60. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี278.601.0099.6 %ผ่าน35.320.9597.3 %ผ่าน
61. วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 223,170.6016,594.9928.4 %ผ่าน390.19574.33-47.2 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี11,341.761.00100.0 %ผ่าน233.440.9599.6 %ผ่าน
63. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี12,318.0210,528.1514.5 %ไม่ผ่าน1,023.3532.4696.8 %ผ่าน
64. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 107,926.125,325.0132.8 %ผ่าน2,662.21582.5078.1 %ผ่าน
65. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,074.313,846.185.6 %ไม่ผ่าน1,160.5279.6993.1 %ผ่าน
66. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 104,154.591,181.0071.6 %ผ่าน2,779.651,339.3051.8 %ผ่าน
67. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 812,157.373,711.7469.5 %ผ่าน1,057.10594.7443.7 %ผ่าน
68. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)15,277.349,695.6636.5 %ผ่าน5,224.331,201.5077.0 %ผ่าน
69. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 716,035.049,855.4038.5 %ผ่าน3,915.661,111.8071.6 %ผ่าน
70. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี27,135.8512,943.0152.3 %ผ่าน1,846.86195.0089.4 %ผ่าน
71. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง5,919.213,683.4537.8 %ผ่าน1,673.41207.8487.6 %ผ่าน
72. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี12,468.0210,800.1013.4 %ไม่ผ่าน3,075.0227.0599.1 %ผ่าน
73. ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี187,023.8497,690.0047.8 %ผ่าน1,503.24113.1292.5 %ผ่าน
รวม 1,283,607 738,123 42.50 % ผ่าน 85,511 64,233 24.88 % ผ่าน