สรุปผลประเมินจังหวัดกาญจนบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี3,962.36723.0081.8 %ผ่าน719.81120.5383.3 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,362.871,740.0048.3 %ผ่าน986.0384.9991.4 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,384.371,743.0060.2 %ผ่าน1,024.0633.1996.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,378.872,068.0052.8 %ผ่าน1,799.89310.4582.8 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,328.901,379.0058.6 %ผ่าน655.7771.2589.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี3,452.851,042.0069.8 %ผ่าน966.87405.4358.1 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,197.673,223.0038.0 %ผ่าน1,739.131,230.4629.2 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี1,722.212,962.76-72.0 %ไม่ผ่าน531.8853.8389.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี4,679.233,883.3517.0 %ไม่ผ่าน1,211.40544.3555.1 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,383.7521,000.15-379.0 %ไม่ผ่าน811.53409.7349.5 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี6,423.4914,492.00-125.6 %ไม่ผ่าน1,746.6781.0095.4 %ผ่าน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,463.651,759.0049.2 %ผ่าน497.35142.3971.4 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,512.62754.0078.5 %ผ่าน1,024.06149.2985.4 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,015.661,011.0066.5 %ผ่าน814.89298.3263.4 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,125.983,796.018.0 %ไม่ผ่าน1,233.24311.3174.8 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,806.5626.7699.4 %ผ่าน1,632.432,028.37-24.3 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี4,955.414,920.000.7 %ไม่ผ่าน1,613.56773.1652.1 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,493.972,915.0016.6 %ไม่ผ่าน1,119.14337.2969.9 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี5,067.828,404.60-65.8 %ไม่ผ่าน1,599.76121.4992.4 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี10,900.261,910.0082.5 %ผ่าน1,023.92559.4745.4 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,811.014,014.90-5.4 %ไม่ผ่าน1,138.16585.9048.5 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,130.861,819.0056.0 %ผ่าน1,271.12431.9966.0 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,305.822,602.8739.5 %ผ่าน1,309.30195.0885.1 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,822.864,525.7422.3 %ผ่าน910.7057.5093.7 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี49,419.8451,895.30-5.0 %ไม่ผ่าน1,386.91842.3339.3 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,816.971,198.0057.5 %ผ่าน352.30147.9858.0 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,670.712,440.0447.8 %ผ่าน1,465.21531.1263.8 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,302.111,817.6445.0 %ผ่าน959.48341.4364.4 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี5,903.735,499.136.9 %ไม่ผ่าน674.72319.9652.6 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี4,557.733,577.0021.5 %ผ่าน1,442.27598.0558.5 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี53,769.5620,449.9962.0 %ผ่าน2,721.181,425.0047.6 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,813.362,308.0039.5 %ผ่าน1,138.16497.3856.3 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,142.601,125.0064.2 %ผ่าน852.92346.4059.4 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี592,718.8838,966.0093.4 %ผ่าน10,917.644,482.1558.9 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี4,731.163,480.0026.4 %ผ่าน1,271.27405.2068.1 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี12,350.036,621.7046.4 %ผ่าน2,659.42871.4467.2 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,063.68343.0091.6 %ผ่าน267.8427.0089.9 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,094.69501.0087.8 %ผ่าน671.3880.3088.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,455.601,222.0072.6 %ผ่าน340.2059.4682.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,406.731,136.0074.2 %ผ่าน341.4767.5680.2 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,046.57508.0087.4 %ผ่าน415.5753.9887.0 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,053.95390.0090.4 %ผ่าน304.1767.5377.8 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,177.54366.0091.2 %ผ่าน250.1327.0189.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน333.1667.4979.7 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,049.63424.0089.5 %ผ่าน414.1935.1991.5 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,954.3383.0097.9 %ผ่าน549.6181.0085.3 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,048.30297.0092.7 %ผ่าน895.8538.6195.7 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ4,066.86306.0092.5 %ผ่าน376.7867.4782.1 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,149.92398.0090.4 %ผ่าน340.1267.1080.3 %ผ่าน
50. ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,525.604,083.00-15.8 %ไม่ผ่าน1,282.43443.4965.4 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี5,974.255,990.00-0.3 %ไม่ผ่าน1,651.591,502.429.0 %ไม่ผ่าน
52. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี10,204.777,261.0028.8 %ผ่าน562.19450.8219.8 %ไม่ผ่าน
53. ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"ไม่ครบ2,096.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ418.28ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
54. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี33,461.615,163.8184.6 %ผ่าน959.48360.2262.5 %ผ่าน
55. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน สกร.จังหวัดกาญจนบุรี)17,313.844,049.0076.6 %ผ่าน6,455.10239.4096.3 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 124,212.618,888.3463.3 %ผ่าน1,919.09634.0367.0 %ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 222,585.7115,128.0033.0 %ผ่าน10,746.63497.9895.4 %ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 36,404.377,433.32-16.1 %ไม่ผ่าน2,532.51784.9669.0 %ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 410,363.996,604.5036.3 %ผ่าน2,052.1317,766.90-765.8 %ไม่ผ่าน
60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี3,279.822,721.0017.0 %ไม่ผ่าน464.76316.6731.9 %ผ่าน
61. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,377.785,971.90-151.2 %ไม่ผ่าน403.402.8599.3 %ผ่าน
62. โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,313.617,063.9046.9 %ผ่าน384.53296.9022.8 %ผ่าน
63. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี75,694.7528,306.0062.6 %ผ่าน331.48558.55-68.5 %ไม่ผ่าน
64. วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน14,850.848,056.0045.8 %ผ่าน208.4748.6076.7 %ผ่าน
65. วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว28,943.6129,335.00-1.4 %ไม่ผ่าน446.85742.64-66.2 %ไม่ผ่าน
66. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี39,553.9832,919.7716.8 %ไม่ผ่าน614.49959.00-56.1 %ไม่ผ่าน
67. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี53,723.7753,509.000.4 %ไม่ผ่าน741.49390.3347.4 %ผ่าน
68. วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี72,611.6842,735.0041.1 %ผ่าน326.06823.09-152.4 %ไม่ผ่าน
69. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,765.7510,249.9735.0 %ผ่าน3,730.462,054.5744.9 %ผ่าน
70. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 64,984.1724,178.0162.8 %ผ่าน262.29152.0042.0 %ผ่าน
71. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี7,592.0613,472.32-77.5 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
72. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี9,612.7118,381.00-91.2 %ไม่ผ่าน62.4384.69-35.7 %ไม่ผ่าน
73. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
74. สำนักชลประทานที่ 13237,340.61217,843.288.2 %ไม่ผ่าน96,624.714,153.2095.7 %ผ่าน
75. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๓๔ กาญจนบุรี8,247.446,629.0019.6 %ไม่ผ่าน1,489.73399.0073.2 %ผ่าน
รวม 1,679,393 804,039 52.12 % ผ่าน 192,975 54,547 71.73 % ผ่าน