สรุปผลประเมินจังหวัดสุพรรณบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี2,758.741,122.0059.3 %ผ่าน452.37154.8565.8 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี3,245.011,386.0057.3 %ผ่าน604.490.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี3,343.271,471.4956.0 %ผ่าน623.51215.3265.5 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี3,936.582,702.0031.4 %ผ่าน965.80432.8055.2 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี4,022.81965.0076.0 %ผ่าน601.91243.4559.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี3,086.851,679.0045.6 %ผ่าน585.48547.586.5 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี4,276.582,886.0032.5 %ผ่าน1,067.531,438.24-34.7 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี2,739.862,184.0020.3 %ผ่าน467.29459.791.6 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี5,668.522,679.0052.7 %ผ่าน1,555.291,054.0832.2 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)5,308.033,137.5240.9 %ผ่าน1,060.88529.3850.1 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี15,101.6412,491.0017.3 %ไม่ผ่าน2,087.74144.1893.1 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี3,615.641,745.0051.7 %ผ่าน756.62853.19-12.8 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี3,652.971,628.0055.4 %ผ่าน775.6454.1093.0 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี4,819.70563.0088.3 %ผ่าน547.45311.7543.1 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี4,314.933,334.2022.7 %ผ่าน889.73483.4945.7 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี5,393.446,533.08-21.1 %ไม่ผ่าน1,041.86740.0529.0 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี12,439.815,353.0057.0 %ผ่าน1,251.04370.1670.4 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี4,248.341,324.0068.8 %ผ่าน851.70202.4176.2 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี7,388.069,795.24-32.6 %ไม่ผ่าน1,574.3181.1594.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี9,402.211,691.0082.0 %ผ่าน718.59199.5072.2 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี4,910.274,750.043.3 %ไม่ผ่าน832.69444.2446.7 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี4,844.972,328.0052.0 %ผ่าน1,003.83378.4262.3 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี4,401.032,560.0041.8 %ผ่าน1,022.85251.0475.5 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี5,315.383,400.0036.0 %ผ่าน680.5655.4591.9 %ผ่าน
25.  รจ.จ.สุพรรณบุรี 72,839.6269,738.514.3 %ไม่ผ่าน1,216.631.8599.8 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี2,881.00839.0070.9 %ผ่าน471.3895.9579.6 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี3,342.482,397.0028.3 %ผ่าน832.69207.1075.1 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี3,994.78998.0075.0 %ผ่าน661.54371.1843.9 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี4,651.144,121.0011.4 %ไม่ผ่าน946.78317.0266.5 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี4,565.911,889.0058.6 %ผ่าน800.20228.0071.5 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี28,543.6123,738.0016.8 %ไม่ผ่าน1,925.321,340.7030.4 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 4,481.193,478.6022.4 %ผ่าน831.44430.8848.2 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี3,314.87988.0070.2 %ผ่าน604.49282.7653.2 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี36,694.957,290.0080.1 %ผ่าน3,526.501,461.4358.6 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี3,461.071,901.0045.1 %ผ่าน699.57186.7773.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี9,755.90594.0093.9 %ผ่าน2,315.38919.6060.3 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนเจดีย์4,393.37864.0080.3 %ผ่าน231.1458.9074.5 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช3,839.14527.0086.3 %ผ่าน325.210.9599.7 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุพรรณบุรี4,886.801,256.0074.3 %ผ่าน287.2994.0567.3 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามชุก4,520.23985.0078.2 %ผ่าน309.0532.4389.5 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ4,075.47540.0086.7 %ผ่าน323.0656.7882.4 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง6,395.53829.0087.0 %ผ่าน335.5447.5085.8 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง4,270.03447.0089.5 %ผ่าน336.7548.6085.6 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า4,394.38917.0079.1 %ผ่าน190.6766.5065.1 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์4,209.32547.0087.0 %ผ่าน200.4695.0052.6 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง4,284.82998.0076.7 %ผ่าน384.3364.6083.2 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี8,721.193,886.7455.4 %ผ่าน1,175.72915.7422.1 %ผ่าน
48. สพ.สุพรรณบุรี6,843.198,232.00-20.3 %ไม่ผ่าน402.10229.9242.8 %ผ่าน
49. สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี7,918.283,627.2054.2 %ผ่าน1,300.88846.0535.0 %ผ่าน
50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุพรรณบุรี5,579.774,371.0021.7 %ผ่าน516.68273.2147.1 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 220,807.779,023.3356.6 %ผ่าน1,105.55352.1468.1 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 333,949.328,011.5576.4 %ผ่าน1,396.95743.5146.8 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1205,767.9216,294.3992.1 %ผ่าน28,541.90553.4598.1 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี2,809.753,497.00-24.5 %ไม่ผ่าน1,807.06414.0077.1 %ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง33,649.6817,127.9649.1 %ผ่าน362.62323.3310.8 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง36,473.5916,408.9455.0 %ผ่าน280.25553.18-97.4 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี29,049.711.00100.0 %ผ่าน566.630.9599.8 %ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี82,169.53131,094.00-59.5 %ไม่ผ่าน981.85612.5037.6 %ผ่าน
59. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส24,328.7524,467.00-0.6 %ไม่ผ่าน367.17409.43-11.5 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี115,240.6148,518.4857.9 %ผ่าน430.67605.19-40.5 %ไม่ผ่าน
61. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี18,249.9811,816.0735.3 %ผ่าน79.48118.75-49.4 %ไม่ผ่าน
62. สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง11,900.9712,611.54-6.0 %ไม่ผ่าน4,294.947,745.05-80.3 %ไม่ผ่าน
63. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี)15,092.338,080.3646.5 %ผ่าน2,795.181,467.7547.5 %ผ่าน
64. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี)8,607.637,779.809.6 %ไม่ผ่าน2,658.221,228.3553.8 %ผ่าน
65. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี13,925.897,057.4049.3 %ผ่าน2,158.61307.8085.7 %ผ่าน
66. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี24,549.5213,284.0045.9 %ผ่าน1,712.34197.6088.5 %ผ่าน
67. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี7,396.271.00100.0 %ผ่าน425.760.9599.8 %ผ่าน
68. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม6,401.969,875.07-54.3 %ไม่ผ่าน2,034.76131.2093.6 %ผ่าน
รวม 1,071,464 568,656 46.93 % ผ่าน 95,170 34,084 64.19 % ผ่าน