สรุปผลประเมินจังหวัดนครปฐม เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม3,642.42994.0072.7 %ผ่าน346.2385.0275.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม4,418.131,424.3067.8 %ผ่าน574.7827.0795.3 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม3,013.24816.0072.9 %ผ่าน441.6753.9987.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,569.183,125.0043.9 %ผ่าน936.09340.3363.6 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,239.98959.0070.4 %ผ่าน536.75135.3874.8 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,323.771,325.0060.1 %ผ่าน574.77262.5654.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม11,681.425,713.3551.1 %ผ่าน1,639.68706.9356.9 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม1,984.323,000.03-51.2 %ไม่ผ่าน427.2539.6390.7 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม4,843.723,623.0025.2 %ผ่าน1,126.23229.1079.7 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม2,612.641,457.0044.2 %ผ่าน197.044.9897.5 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,247.4314,452.9911.0 %ไม่ผ่าน1,905.89137.4792.8 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,490.101,300.0062.8 %ผ่าน631.82285.6254.8 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,269.281,449.0055.7 %ผ่าน593.8027.0795.4 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,164.32148.8095.3 %ผ่าน498.720.9599.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม4,832.693,686.0023.7 %ผ่าน917.07538.5941.3 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,680.342,449.5056.9 %ผ่าน1,468.53348.7576.3 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม4,792.093,310.0030.9 %ผ่าน1,170.72337.1371.2 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,114.031,158.0077.4 %ผ่าน745.93114.0084.7 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม10,274.4811,318.21-10.2 %ไม่ผ่าน2,115.0854.2397.4 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,002.811,697.4084.6 %ผ่าน688.86189.5072.5 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,713.222,489.4033.0 %ผ่าน726.91418.0042.5 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม4,065.691,992.0051.0 %ผ่าน730.41244.2966.6 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,105.744,609.0035.1 %ผ่าน1,505.47264.7782.4 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,626.105,027.0010.6 %ไม่ผ่าน726.91122.0183.2 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม3,115.67626.0079.9 %ผ่าน479.70189.6760.5 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,254.831,320.0078.9 %ผ่าน1,050.1893.5791.1 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,539.742,133.0039.7 %ผ่าน688.88493.0528.4 %ผ่าน
28. สปส.จ.นครปฐม21,322.4812,470.1141.5 %ผ่าน2,438.351,226.2249.7 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,914.101,921.0060.9 %ผ่าน1,164.26557.9852.1 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม25,525.3421,377.1116.3 %ไม่ผ่าน1,545.201,468.335.0 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,849.932,999.2022.1 %ผ่าน764.94700.048.5 %ไม่ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,866.611,509.0047.4 %ผ่าน384.61177.5553.8 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม46,897.9819,176.6259.1 %ผ่าน5,626.682,520.2555.2 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,419.182,733.0020.1 %ผ่าน574.78162.7571.7 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 225,819.8715,945.5038.2 %ผ่าน2,562.69783.3169.4 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม123,234.7112,794.0644.9 %ผ่าน2,666.53537.7079.8 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,459.551,091.0080.0 %ผ่าน281.0565.5576.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,296.46625.0085.5 %ผ่าน363.2348.8186.6 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี16,939.88970.0094.3 %ผ่าน274.0447.5082.7 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,688.59772.0083.5 %ผ่าน353.7053.4884.9 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,359.961,288.0076.0 %ผ่าน239.3286.8063.7 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม16,582.051,896.0088.6 %ผ่าน389.9455.1085.9 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 14,400.711,361.0069.1 %ผ่าน197.2654.3072.5 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน25,099.323,112.0039.0 %ผ่าน365.24105.9071.0 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 14,236.504,438.00-4.8 %ไม่ผ่าน816.02376.3753.9 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 24,217.605,532.72-31.2 %ไม่ผ่าน878.32320.3863.5 %ผ่าน
47. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา12,128.579,000.0025.8 %ผ่าน761.62294.7361.3 %ผ่าน
48. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา16,063.066,472.0059.7 %ผ่าน780.57169.5178.3 %ผ่าน
49. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก21,004.4336,160.87-72.2 %ไม่ผ่าน726.10382.6547.3 %ผ่าน
50. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร43,586.2934,839.7720.1 %ผ่าน2,191.62599.0872.7 %ผ่าน
51. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี23,724.1014,562.4038.6 %ผ่าน1,421.25136.6890.4 %ผ่าน
52. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม9,551.646,053.0136.6 %ผ่าน1,020.72410.0059.8 %ผ่าน
53. เรือนจำกลางนครปฐม122,393.56175,666.00-43.5 %ไม่ผ่าน1,409.301,279.659.2 %ไม่ผ่าน
54. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,586.542,320.0035.3 %ผ่าน973.81131.7686.5 %ผ่าน
55. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครปฐม10,297.743,729.5363.8 %ผ่าน654.84233.8364.3 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 113,296.9310,739.3819.2 %ไม่ผ่าน1,128.72505.9955.2 %ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 217,594.128,215.4953.3 %ผ่าน1,106.88721.4834.8 %ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม24,589.133,375.0086.3 %ผ่าน1,862.660.9599.9 %ผ่าน
59. โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม69,638.6512,043.0682.7 %ผ่าน513.31606.01-18.1 %ไม่ผ่าน
60. กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง25,177.6831,294.23-24.3 %ไม่ผ่าน386.46260.9932.5 %ผ่าน
61. วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม72,100.8140,622.9943.7 %ผ่าน294.63124.9057.6 %ผ่าน
62. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)47,087.4623,063.2051.0 %ผ่าน239.90157.0434.5 %ผ่าน
63. วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล57,814.0123,328.0059.6 %ผ่าน254.29132.5847.9 %ผ่าน
64. วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม158,111.6445,872.0071.0 %ผ่าน658.19385.4341.4 %ผ่าน
65. วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม10,597.138,430.5820.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
66. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม130,419.0584,908.9934.9 %ผ่าน503.020.9599.8 %ผ่าน
67. โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)322,696.03395,565.00-22.6 %ไม่ผ่าน1,348.401,060.2021.4 %ผ่าน
68. สำนักงานสรรพากรภาค 627,859.713,755.9486.5 %ผ่าน5,537.07842.3084.8 %ผ่าน
69. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 712,717.306,272.4950.7 %ผ่าน2,038.16891.9856.2 %ผ่าน
70. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 33,491.821,302.0062.7 %ผ่าน728.36134.9981.5 %ผ่าน
71. สำนักงานปศุสัตว์เขต 76,947.314,416.0036.4 %ผ่าน2,454.661,190.3551.5 %ผ่าน
72. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)11,582.963,240.0072.0 %ผ่าน671.78347.0548.3 %ผ่าน
73. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม10,362.057,275.0029.8 %ผ่าน989.75271.7072.5 %ผ่าน
74. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 17,042.4010,000.00-42.0 %ไม่ผ่าน561.30414.1526.2 %ผ่าน
75. ตำรวจภูธรภาค 763,430.9846,313.8327.0 %ผ่าน10,442.027,220.6830.8 %ผ่าน
รวม 1,729,641 1,252,451 27.59 % ผ่าน 86,991 34,000 60.92 % ผ่าน