สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสาคร เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,775.991,145.0058.8 %ผ่าน272.2595.0365.1 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,251.421,680.0048.3 %ผ่าน462.4178.7483.0 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร2,962.62705.0076.2 %ผ่าน406.75124.4569.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร4,176.272,055.0050.8 %ผ่าน842.73209.0675.2 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,016.46977.0067.6 %ผ่าน462.4181.4582.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,197.77742.0076.8 %ผ่าน443.39130.1570.6 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,367.072,817.0016.3 %ไม่ผ่าน500.44373.8525.3 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,835.731,171.0036.2 %ผ่าน351.4840.7388.4 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,895.872,877.0641.2 %ผ่าน1,127.97323.1071.4 %ผ่าน
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร9,219.6818,020.66-95.5 %ไม่ผ่าน1,166.0081.2293.0 %ผ่าน
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,818.272,024.0047.0 %ผ่าน690.60299.1656.7 %ผ่าน
12. สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,556.33939.0073.6 %ผ่าน595.5272.9087.8 %ผ่าน
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,367.07828.0075.4 %ผ่าน500.44281.5543.7 %ผ่าน
14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร3,970.034,550.52-14.6 %ไม่ผ่าน728.63123.5083.1 %ผ่าน
15. สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร8,303.8335,166.00-323.5 %ไม่ผ่าน1,356.16426.5068.6 %ผ่าน
16. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร6,051.8422,352.12-269.3 %ไม่ผ่าน861.74359.7558.3 %ผ่าน
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,372.571,564.0053.6 %ผ่าน519.4581.4584.3 %ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร32,381.6310,702.0267.0 %ผ่าน12,183.4638.8299.7 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,956.311,228.0058.5 %ผ่าน348.31105.4569.7 %ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,378.231,577.0053.3 %ผ่าน652.57108.6083.4 %ผ่าน
21. ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร3,795.562,513.0033.8 %ผ่าน690.60275.1360.2 %ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร3,801.291,693.0055.5 %ผ่าน671.58268.2460.1 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร5,542.612,428.0056.2 %ผ่าน595.5262.7089.5 %ผ่าน
24.  รจจ.สมุทรสาคร 37,814.9558,084.99-53.6 %ไม่ผ่าน652.15296.7654.5 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,653.761,494.0043.7 %ผ่าน310.2887.6371.8 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร16,086.8715,194.745.5 %ไม่ผ่าน2,972.52668.9177.5 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,069.802,765.0032.1 %ผ่าน880.74338.3061.6 %ผ่าน
28. สปส.จ.สมุทรสาคร18,144.7817,880.001.5 %ไม่ผ่าน2,411.35469.2080.5 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,975.521,449.0063.6 %ผ่าน842.710.9599.9 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร10,687.5612,226.95-14.4 %ไม่ผ่าน1,222.281,145.336.3 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 5,964.242,902.8051.3 %ผ่าน823.71662.8719.5 %ไม่ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,811.04782.1172.2 %ผ่าน291.26143.1050.9 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร67,126.2531,422.0053.2 %ผ่าน13,957.133,158.1977.4 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,421.131,476.0056.9 %ผ่าน538.4729.0594.6 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 113,185.8311,818.8510.4 %ไม่ผ่าน2,448.19681.1572.2 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 229,551.036,723.9377.2 %ผ่าน3,309.57483.9485.4 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 16,663.235,065.2224.0 %ผ่าน280.37117.8058.0 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,681.587,622.97-62.8 %ไม่ผ่าน1,070.92470.2556.1 %ผ่าน
39. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร10,608.231,339.0087.4 %ผ่าน441.31196.0255.6 %ผ่าน
40. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร64,928.974,688.9492.8 %ผ่าน301.98208.4231.0 %ผ่าน
41. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสาคร8,704.246,563.2024.6 %ผ่าน2,215.2076.1296.6 %ผ่าน
42. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร23,805.478,307.4165.1 %ผ่าน1,141.12283.7675.1 %ผ่าน
43. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม9,464.622,320.0075.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
44. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,027.103,452.0278.5 %ผ่าน291.28267.908.0 %ไม่ผ่าน
45. วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว70,067.7120,064.0071.4 %ผ่าน249.80481.71-92.8 %ไม่ผ่าน
46. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร89,367.6160,667.0032.1 %ผ่าน1,300.24731.4343.7 %ผ่าน
47. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 78,007.4216,272.00-103.2 %ไม่ผ่าน2,001.111,237.6438.2 %ผ่าน
48. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร11,164.784,656.0058.3 %ผ่าน951.77142.5085.0 %ผ่าน
รวม 661,978 424,993 35.80 % ผ่าน 67,336 16,420 75.61 % ผ่าน