สรุปผลประเมินจังหวัดอ่างทอง เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,447.42655.0081.0 %ผ่าน278.4054.0680.6 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,788.001,678.0039.8 %ผ่าน363.5985.5076.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง2,565.73758.5070.4 %ผ่าน354.70120.7566.0 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง5,510.671,691.0069.3 %ผ่าน868.18750.4213.6 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,530.30426.4090.6 %ผ่าน449.85246.0045.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง3,298.75929.0071.8 %ผ่าน449.83200.0555.5 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,621.272,600.0028.2 %ผ่าน582.921,009.04-73.1 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง2,035.633,563.84-75.1 %ไม่ผ่าน364.9464.0982.4 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,685.431,673.0064.3 %ผ่าน792.12368.1153.5 %ผ่าน
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง15,559.2013,738.8411.7 %ไม่ผ่าน1,058.34272.0874.3 %ผ่าน
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,565.891,228.0065.6 %ผ่าน563.93434.5922.9 %ผ่าน
12. สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,465.79785.5077.3 %ผ่าน525.8727.0294.9 %ผ่าน
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง3,070.24459.0085.1 %ผ่าน373.77105.2771.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,707.062,531.0031.7 %ผ่าน601.96151.4974.8 %ผ่าน
15. สำนักงานจังหวัดอ่างทอง12,873.6122,338.01-73.5 %ไม่ผ่าน1,172.44964.7617.7 %ไม่ผ่าน
16. ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง5,217.433,739.0028.3 %ผ่าน982.28565.2742.5 %ผ่าน
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,552.842,149.0039.5 %ผ่าน563.93211.0262.6 %ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง9,019.9310,098.00-12.0 %ไม่ผ่าน1,267.5263.0195.0 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง3,288.553,621.00-10.1 %ไม่ผ่าน449.83382.2115.0 %ไม่ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,558.042,169.0039.0 %ผ่าน563.93426.7324.3 %ผ่าน
21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง3,824.992,034.0046.8 %ผ่าน563.93395.2029.9 %ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,419.401,391.0068.5 %ผ่าน620.98148.6576.1 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,312.912,210.0048.8 %ผ่าน449.830.9599.8 %ผ่าน
24.  เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 30,746.0338,701.66-25.9 %ไม่ผ่าน534.76379.0129.1 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,740.62666.0075.7 %ผ่าน240.6327.0388.8 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง3,328.671,545.0053.6 %ผ่าน410.34129.7368.4 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,081.06415.0086.5 %ผ่าน269.61160.2440.6 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง5,754.064,018.4730.2 %ผ่าน620.98235.1362.1 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,382.103,764.00-11.3 %ไม่ผ่าน487.86276.4943.3 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,683.5720,847.65-211.9 %ไม่ผ่าน1,006.881,321.72-31.3 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,399.391,611.0052.6 %ผ่าน487.86182.3762.6 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง2,877.41778.0073.0 %ผ่าน335.74144.5856.9 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง14,811.017,980.4846.1 %ผ่าน2,318.701,814.3721.8 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,127.341,354.0056.7 %ผ่าน392.78146.7562.6 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,693.8113,628.800.5 %ไม่ผ่าน1,723.90520.2969.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,105.62440.0089.3 %ผ่าน127.7081.2236.4 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,740.02299.0092.0 %ผ่าน125.6347.5062.2 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,134.97362.0091.2 %ผ่าน164.2645.5272.3 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,680.982,144.0054.2 %ผ่าน193.7240.5479.1 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ5,599.33869.0084.5 %ผ่าน227.1595.0058.2 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้978.56109.0088.9 %ผ่าน145.130.9599.3 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา4,067.33405.0090.0 %ผ่าน140.5038.0073.0 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,518.863,149.7610.5 %ไม่ผ่าน531.40243.2454.2 %ผ่าน
44. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,381.271,675.0050.5 %ผ่าน502.89124.5875.2 %ผ่าน
45. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอ่างทอง3,640.972,765.4724.0 %ผ่าน610.89398.9734.7 %ผ่าน
46. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง21,629.0213,695.0336.7 %ผ่าน1,018.27257.8474.7 %ผ่าน
47. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,423.646,271.71-41.8 %ไม่ผ่าน324.10323.860.1 %ไม่ผ่าน
48. วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง24,367.2210,865.0055.4 %ผ่าน203.62391.17-92.1 %ไม่ผ่าน
49. วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ30,612.7515,928.9948.0 %ผ่าน208.42194.756.6 %ไม่ผ่าน
50. วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง65,895.8174,380.00-12.9 %ไม่ผ่าน893.94334.2662.6 %ผ่าน
51. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง9,540.675,136.0046.2 %ผ่าน1,317.27237.9781.9 %ผ่าน
รวม 399,861 316,271 20.90 % ผ่าน 29,828 15,239 48.91 % ผ่าน