สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรสงคราม เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,508.39704.0071.9 %ผ่าน216.1327.1587.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,141.401,424.4054.7 %ผ่าน387.2827.1593.0 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม2,811.04987.0064.9 %ผ่าน254.16124.0851.2 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,999.121,639.0059.0 %ผ่าน767.60305.6260.2 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,182.27719.0077.4 %ผ่าน406.29371.128.7 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม10,650.06664.0093.8 %ผ่าน3,505.90156.6695.5 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม3,048.671,010.0066.9 %ผ่าน349.24266.2823.8 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,134.063,202.70-2.2 %ไม่ผ่าน635.83218.1465.7 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,612.84937.0074.1 %ผ่าน577.44232.0959.8 %ผ่าน
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม12,848.027,893.5338.6 %ผ่าน900.71122.1986.4 %ผ่าน
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,543.111,002.0071.7 %ผ่าน486.6340.7391.6 %ผ่าน
12. สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,262.93770.0076.4 %ผ่าน482.3633.2493.1 %ผ่าน
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,963.40393.0086.7 %ผ่าน292.20135.7553.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,612.302,826.0021.8 %ผ่าน558.42116.7679.1 %ผ่าน
15. สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,819.473,328.0630.9 %ผ่าน1,109.88256.0376.9 %ผ่าน
16. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,576.492,160.0061.3 %ผ่าน1,376.11354.2774.3 %ผ่าน
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม3,559.231,783.0049.9 %ผ่าน558.4227.1595.1 %ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,684.582,953.0037.0 %ผ่าน911.7881.0091.1 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม10,485.821,097.0089.5 %ผ่าน368.26148.5259.7 %ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,424.471,955.0042.9 %ผ่าน577.44243.0057.9 %ผ่าน
21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,718.472,927.0021.3 %ผ่าน653.50219.9166.3 %ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,351.231,726.5060.3 %ผ่าน520.3974.3085.7 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,671.853,146.0014.3 %ไม่ผ่าน330.2357.9582.5 %ผ่าน
24. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,506.73655.0073.9 %ผ่าน216.13134.5437.8 %ผ่าน
25. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,189.122,981.0528.8 %ผ่าน710.55274.6661.3 %ผ่าน
26. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,723.72856.2068.6 %ผ่าน444.32229.0848.4 %ผ่าน
27. สปส.จ.สมุทรสงคราม4,458.903,023.0032.2 %ผ่าน710.55267.6162.3 %ผ่าน
28. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม11,561.031,708.0085.2 %ผ่าน767.92302.9860.5 %ผ่าน
29. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม18,793.0517,062.009.2 %ไม่ผ่าน840.96402.0052.2 %ผ่าน
30.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,186.841,775.0044.3 %ผ่าน444.32249.1843.9 %ผ่าน
31. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,952.33680.0077.0 %ผ่าน292.20107.0663.4 %ผ่าน
32. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม14,995.322,798.6481.3 %ผ่าน2,678.892,853.73-6.5 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
33. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม3,253.874,028.49-23.8 %ไม่ผ่าน406.29112.4072.3 %ผ่าน
34. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม17,041.1516,984.100.3 %ไม่ผ่าน2,003.64280.2586.0 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนทีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน117.3647.5059.5 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน224.0247.5078.8 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,198.79696.0083.4 %ผ่าน182.3947.5074.0 %ผ่าน
38. ด่านศุลกากรแม่กลอง3,979.014,733.77-19.0 %ไม่ผ่าน955.04201.3978.9 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,675.164,143.5811.4 %ไม่ผ่าน615.47393.8636.0 %ผ่าน
40. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม10,687.522,092.0080.4 %ผ่าน444.32123.5072.2 %ผ่าน
41.  รจก.สมุทรสงคราม 26,330.6615,125.4542.6 %ผ่าน475.14174.2163.3 %ผ่าน
42. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรสงคราม3,242.473,130.283.5 %ไม่ผ่าน463.34290.6137.3 %ผ่าน
43. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม18,302.1912,143.3133.7 %ผ่าน726.46304.4458.1 %ผ่าน
44. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,152.202,365.0054.1 %ผ่าน284.37165.0742.0 %ผ่าน
45. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,826.4011,715.0026.0 %ผ่าน127.31217.21-70.6 %ไม่ผ่าน
46. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม68,448.2958,883.0014.0 %ไม่ผ่าน970.04556.1742.7 %ผ่าน
47. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม12,987.598,197.3536.9 %ผ่าน238.52469.57-96.9 %ไม่ผ่าน
48. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม6,544.974,277.0034.7 %ผ่าน869.1857.0093.4 %ผ่าน
49. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม39,495.5833,187.0016.0 %ไม่ผ่าน1,328.89665.0050.0 %ผ่าน
50. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,310.452,825.9914.6 %ไม่ผ่าน1,234.40252.6179.5 %ผ่าน
รวม 415,453 261,313 37.10 % ผ่าน 34,998 12,866 63.24 % ผ่าน