สรุปผลประเมินจังหวัดเพชรบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,716.03594.0078.1 %ผ่าน454.02136.7069.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 3,969.041,206.0069.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี3,511.731,287.0063.4 %ผ่าน681.5454.1592.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,396.17994.8477.4 %ผ่าน1,081.55300.7772.2 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี6,626.282,364.0064.3 %ผ่าน934.56387.2258.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,437.321,135.6067.0 %ผ่าน682.19209.0069.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี8,626.091,898.0078.0 %ผ่าน2,792.99782.7072.0 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,229.312,677.00-20.1 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,080.142,213.0056.4 %ผ่าน1,404.801,000.5728.8 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. เพชรบุรี4,375.532,541.2041.9 %ผ่าน739.24197.8073.2 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,448.7414,451.00-7.5 %ไม่ผ่าน1,518.89686.2754.8 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี5,862.832,182.0062.8 %ผ่าน777.27301.1461.3 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,587.84914.0074.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี2,870.811,397.0051.3 %ผ่าน549.08257.4553.1 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี4,790.342,783.9941.9 %ผ่าน872.34391.7755.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี10,454.167,925.2124.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี5,526.242,762.4450.0 %ผ่าน1,214.66484.7160.1 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,590.741,601.0055.4 %ผ่าน796.3180.8589.8 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี12,161.919,623.2820.9 %ผ่าน3,078.2026.8599.1 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี4,109.301,199.0070.8 %ผ่าน720.24151.6478.9 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี6,530.813,653.9544.1 %ผ่าน948.41465.6950.9 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี5,835.032,814.0051.8 %ผ่าน967.42273.2971.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,279.902,355.7645.0 %ผ่าน967.42238.2575.4 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี4,754.392,526.0046.9 %ผ่าน993.17122.5587.7 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,870.57782.9472.7 %ผ่าน511.04226.2955.7 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี6,226.492,946.7352.7 %ผ่าน1,024.50477.5853.4 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี3,380.452,028.4240.0 %ผ่าน606.12195.8567.7 %ผ่าน
28. สปส.จ.เพชรบุรี6,252.344,361.1130.2 %ผ่าน910.38301.7266.9 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี5,085.761,873.3363.2 %ผ่าน758.2559.4192.2 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี15,242.8914,517.004.8 %ไม่ผ่าน1,823.44254.8186.0 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 5,041.032,163.0057.1 %ผ่าน777.27268.8565.4 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี5,524.631,499.0072.9 %ผ่าน530.06116.4078.0 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี40,912.2416,976.0058.5 %ผ่าน6,086.433,956.1035.0 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี11,021.133,798.4865.5 %ผ่าน777.27173.0577.7 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี17,151.4611,248.0034.4 %ผ่าน2,070.38451.2578.2 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน4,000.11407.0089.8 %ผ่าน411.5767.4983.6 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย3,941.27693.0082.4 %ผ่าน203.0748.7676.0 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ5,983.76774.0087.1 %ผ่าน358.3080.9277.4 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,330.19715.0083.5 %ผ่าน324.7553.6683.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,101.06417.0089.8 %ผ่าน166.6254.1567.5 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม6,670.46631.0090.5 %ผ่าน162.6040.2175.3 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,462.55865.0080.6 %ผ่าน277.7034.8587.5 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,033.63411.0089.8 %ผ่าน377.5759.5684.2 %ผ่าน
44. ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,549.11316.0087.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี12,182.245,507.1054.8 %ผ่าน1,138.571,012.7011.1 %ไม่ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี10,966.671,524.0086.1 %ผ่าน674.07230.1265.9 %ผ่าน
47. เรือนจำกลางเพชรบุรี308,496.09107,915.0165.0 %ผ่าน1,408.99880.3737.5 %ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเพชรบุรี11,697.737,305.0037.6 %ผ่าน3,310.1995.0097.1 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 171,988.839,967.1186.2 %ผ่าน883.46721.8018.3 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 236,749.059,733.3573.5 %ผ่าน1,655.86318.9580.7 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี15,535.289,463.9739.1 %ผ่าน2,874.08332.1088.4 %ผ่าน
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี5,233.273,516.6932.8 %ผ่าน365.11690.41-89.1 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย19,271.1212,765.4033.8 %ผ่าน174.43534.61-206.5 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด37,320.6321,474.0042.5 %ผ่าน400.65855.67-113.6 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี28,291.7313,596.3551.9 %ผ่าน503.92771.48-53.1 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี98,861.3438,263.7861.3 %ผ่าน425.25626.80-47.4 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี38,891.1111,171.0071.3 %ผ่าน345.20604.11-75.0 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี99,400.7034,056.0065.7 %ผ่าน398.98510.10-27.9 %ไม่ผ่าน
59. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี14,148.8710,561.6025.4 %ผ่าน70.0944.6736.3 %ผ่าน
60. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)11,062.9212,843.99-16.1 %ไม่ผ่าน2,976.15133.0095.5 %ผ่าน
61. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี13,588.134,580.0066.3 %ผ่าน1,517.92352.9776.7 %ผ่าน
รวม 1,125,238 454,767 59.58 % ผ่าน 59,455 22,185 62.69 % ผ่าน