สรุปผลประเมินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,934.74795.0079.8 %ผ่าน457.63227.2050.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,226.041,756.0045.6 %ผ่าน685.8227.0096.1 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,079.761,706.4044.6 %ผ่าน628.80123.5080.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,788.301,911.0060.1 %ผ่าน1,104.18612.8244.5 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,149.741,144.0063.7 %ผ่าน666.81169.3774.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,379.31517.2084.7 %ผ่าน628.80201.3968.0 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,767.674,152.60-10.2 %ไม่ผ่าน899.47962.42-7.0 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,903.851,723.509.5 %ไม่ผ่าน492.38360.1826.8 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,654.162,307.1050.4 %ผ่าน912.37348.6561.8 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,487.291,495.8057.1 %ผ่าน799.93116.0985.5 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13,727.299,239.0032.7 %ผ่าน1,351.38541.6559.9 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,477.051,734.0050.1 %ผ่าน780.90113.0685.5 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,377.29437.0087.1 %ผ่าน761.9027.0096.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,878.92475.0083.5 %ผ่าน552.73372.5032.6 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,732.422,947.8021.0 %ผ่าน818.95547.1533.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,581.092,724.0051.2 %ผ่าน1,655.66415.3074.9 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,011.264,277.0052.5 %ผ่าน1,769.75723.2459.1 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,776.531,700.5164.4 %ผ่าน895.23184.5879.4 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์6,581.988,387.02-27.4 %ไม่ผ่าน1,522.5467.4995.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,281.802,131.1479.3 %ผ่าน628.78171.6672.7 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,715.712,227.8040.0 %ผ่าน895.03410.0854.2 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,336.252,078.0037.7 %ผ่าน742.87153.0779.4 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,200.241,395.3656.4 %ผ่าน799.94158.0580.2 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,933.925,858.0626.2 %ผ่าน667.0443.2793.5 %ผ่าน
25.  รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 40,204.6943,485.56-8.2 %ไม่ผ่าน880.23752.8214.5 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,790.22663.0076.2 %ผ่าน514.6898.2680.9 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,219.422,512.0072.8 %ผ่าน1,066.1474.7993.0 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,517.85900.3074.4 %ผ่าน571.74393.7231.1 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,324.254,183.0249.7 %ผ่าน1,560.56662.9657.5 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,080.371,443.2853.1 %ผ่าน628.78137.1478.2 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์12,220.9017,748.00-45.2 %ไม่ผ่าน1,722.09947.6545.0 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,758.692,803.0068.0 %ผ่าน723.87336.6453.5 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,601.00638.0075.5 %ผ่าน514.71102.0480.2 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,943.95211,565.00-1,226.9 %ไม่ผ่าน4,242.541,678.7260.4 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,204.093,477.18-8.5 %ไม่ผ่าน666.81227.3165.9 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,217.896,825.6055.1 %ผ่าน2,454.331,390.8443.3 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,883.46440.0088.7 %ผ่าน257.6761.0176.3 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก4,374.66279.0093.6 %ผ่าน256.79104.5059.3 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,133.20736.0082.2 %ผ่าน397.9495.0076.1 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,946.57299.0092.4 %ผ่าน483.72133.0072.5 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี4,346.361,145.0073.7 %ผ่าน464.0738.0091.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,554.731,082.7076.2 %ผ่าน345.3662.0982.0 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,565.69296.0093.5 %ผ่าน334.5466.5080.1 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,505.891,161.1174.2 %ผ่าน593.7047.5092.0 %ผ่าน
45. ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,352.076,874.01-28.4 %ไม่ผ่าน875.74167.2080.9 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์5,616.145,187.727.6 %ไม่ผ่าน1,274.30320.6174.8 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,813.611,639.2041.7 %ผ่าน536.65202.3962.3 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,411.06640.0073.5 %ผ่าน560.7280.8385.6 %ผ่าน
49. ท่าอากาศยานหัวหิน78,805.2958,486.0825.8 %ผ่าน561.39267.0252.4 %ผ่าน
50. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,827.29660.0063.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
51. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,356.20865.0036.2 %ผ่าน68.2221.5868.4 %ผ่าน
52. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,870.925,082.00-4.3 %ไม่ผ่าน89.9421.5876.0 %ผ่าน
53. สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,578.701,891.0082.1 %ผ่าน821.80205.1875.0 %ผ่าน
54. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,448.932,822.0018.2 %ไม่ผ่าน705.071.9599.7 %ผ่าน
55. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์44,952.09119,240.00-165.3 %ไม่ผ่าน2,720.982,737.44-0.6 %ไม่ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 120,148.587,932.8160.6 %ผ่าน1,291.61901.2430.2 %ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 213,441.569,264.8131.1 %ผ่าน1,637.40533.5667.4 %ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์6,336.842,917.0054.0 %ผ่าน1,940.741.0099.9 %ผ่าน
59. โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์21,554.345,921.2072.5 %ผ่าน304.47296.502.6 %ไม่ผ่าน
60. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,614.531,223.9153.2 %ผ่าน362.38237.5034.5 %ผ่าน
61. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน75,858.1711,872.0084.3 %ผ่าน481.77298.0038.1 %ผ่าน
62. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี40,531.8113,221.6467.4 %ผ่าน370.42537.78-45.2 %ไม่ผ่าน
63. วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล79,844.5322,861.0071.4 %ผ่าน526.911,169.17-121.9 %ไม่ผ่าน
64. วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์594,987.0032,814.0194.5 %ผ่าน3,627.07332.8590.8 %ผ่าน
65. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์8,118.986,411.4021.0 %ผ่าน66.0580.97-22.6 %ไม่ผ่าน
66. สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)9,933.386,140.7638.2 %ผ่าน4,197.844,232.20-0.8 %ไม่ผ่าน
67. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์12,091.878,817.0027.1 %ผ่าน1,431.57840.7541.3 %ผ่าน
68. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์10,850.886,747.0037.8 %ผ่าน969.53352.7063.6 %ผ่าน
รวม 1,334,721 704,335 47.23 % ผ่าน 65,222 28,327 56.57 % ผ่าน