สรุปผลประเมินจังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,603.45816.0068.7 %ผ่าน538.64155.4171.1 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,250.111,800.0044.6 %ผ่าน785.8553.6893.2 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน747.82134.2282.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช4,621.141,645.0064.4 %ผ่าน1,356.32837.0138.3 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,435.541,204.0065.0 %ผ่าน899.95261.5470.9 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช4,444.23935.0079.0 %ผ่าน1,318.31256.5980.5 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,527.675,133.69-13.4 %ไม่ผ่าน1,356.331,437.84-6.0 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช6,263.734,836.4622.8 %ผ่าน1,375.35338.5675.4 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,268.785,094.0718.7 %ไม่ผ่าน2,078.941,770.5714.8 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช3,731.733,016.7519.2 %ไม่ผ่าน1,044.53284.3072.8 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,246.7813,479.10-19.8 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,533.212,152.0039.1 %ผ่าน937.98455.0551.5 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราช3,395.62922.0072.8 %ผ่าน880.550.9599.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,119.641,322.5057.6 %ผ่าน778.31468.2939.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,310.143,060.597.5 %ไม่ผ่าน785.85343.8956.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,259.3125,077.00-203.6 %ไม่ผ่าน2,021.892,002.551.0 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,104.974,316.0046.7 %ผ่าน1,603.54491.5469.3 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช3,901.571,710.0056.2 %ผ่าน1,090.11554.6449.1 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช6,952.3012,870.00-85.1 %ไม่ผ่าน1,774.6793.9694.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,128.14414.2063.3 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช3,967.174,175.21-5.2 %ไม่ผ่าน1,090.11688.0836.9 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช4,870.552,378.0051.2 %ผ่าน1,299.28430.6666.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,288.522,601.0050.8 %ผ่าน1,485.53401.9572.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช5,232.695,617.00-7.3 %ไม่ผ่าน899.9556.4893.7 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,771.281,234.0055.5 %ผ่าน614.69101.6583.5 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช4,072.203,313.0018.6 %ไม่ผ่าน1,147.16281.7975.4 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,637.741,552.5057.3 %ผ่าน976.00257.7273.6 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช5,137.203,093.1239.8 %ผ่าน1,299.27926.2528.7 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช4,199.722,287.0045.5 %ผ่าน1,223.231,285.35-5.1 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช18,790.3425,130.90-33.7 %ไม่ผ่าน2,511.641,301.1148.2 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 5,272.722,684.8749.1 %ผ่าน1,166.17431.6763.0 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,225.901,254.0061.1 %ผ่าน623.18252.3459.5 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช40,716.6341,849.00-2.8 %ไม่ผ่าน5,603.113,333.8740.5 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,751.571,971.0047.5 %ผ่าน1,033.06120.8088.3 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช17,458.554,984.4171.5 %ผ่าน3,686.36911.0575.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,245.31443.0086.3 %ผ่าน388.1595.2075.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,817.91382.0090.0 %ผ่าน270.140.9599.6 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,025.23798.0080.2 %ผ่าน462.0347.1189.8 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,791.18307.0091.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด3,839.061,079.0071.9 %ผ่าน334.5153.5484.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,804.28452.0088.1 %ผ่าน246.6258.0776.5 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,817.88455.0088.1 %ผ่าน246.1480.6367.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,754.17413.0089.0 %ผ่าน296.7476.3674.3 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา3,916.64558.0085.8 %ผ่าน246.3626.9189.1 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง5,032.791,969.5060.9 %ผ่าน565.7826.8295.3 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,508.84317.0091.0 %ผ่าน369.0553.1085.6 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,784.67176.0095.3 %ผ่าน255.530.9599.6 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง3,978.42422.0089.4 %ผ่าน278.860.9599.7 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี3,943.32316.0092.0 %ผ่าน204.8339.9980.5 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,827.90327.0091.5 %ผ่าน192.8353.6972.2 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,757.26143.0096.2 %ผ่าน273.410.9599.7 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน405.3149.4087.8 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์4,239.82546.0087.1 %ผ่าน253.0229.5588.3 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,632.30371.0089.8 %ผ่าน178.0053.7369.8 %ผ่าน
55. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล3,945.50378.0090.4 %ผ่าน383.3360.4884.2 %ผ่าน
56. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร3,868.23629.0083.7 %ผ่าน337.0240.3088.0 %ผ่าน
57. ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,757.985,224.669.3 %ไม่ผ่าน937.98151.8083.8 %ผ่าน
58. ด่านศุลกากรสิชล5,582.234,729.0015.3 %ไม่ผ่าน795.1052.2593.4 %ผ่าน
59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,813.446,236.608.5 %ไม่ผ่าน1,926.80467.4075.7 %ผ่าน
60. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,823.491,301.0053.9 %ผ่าน493.55222.3055.0 %ผ่าน
61. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง2,933.671,029.0064.9 %ผ่าน680.63372.1145.3 %ผ่าน
62. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง2,902.281,767.5039.1 %ผ่าน484.48509.20-5.1 %ไม่ผ่าน
63. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน381.42327.7514.1 %ไม่ผ่าน
64. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช225,764.75209,822.007.1 %ไม่ผ่าน1,313.24446.5566.0 %ผ่าน
65. สอต.นครศรีธรรมราช3,492.70791.0077.4 %ผ่าน81.4661.1824.9 %ผ่าน
66. สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,786.84332.0081.4 %ผ่าน80.9375.816.3 %ไม่ผ่าน
67. สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,786.84904.0049.4 %ผ่าน68.4347.5030.6 %ผ่าน
68. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช14,358.604,381.5069.5 %ผ่าน553.65287.5248.1 %ผ่าน
69.  รจก.นครศรีธรรมราช 125,591.72124,994.200.5 %ไม่ผ่าน2,015.54991.9150.8 %ผ่าน
70. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 33,326.5229,627.0711.1 %ไม่ผ่าน854.26778.758.8 %ไม่ผ่าน
71. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช4,164.055,291.00-27.1 %ไม่ผ่าน485.94134.1972.4 %ผ่าน
72. สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช9,656.423,531.0063.4 %ผ่าน3,887.21772.2180.1 %ผ่าน
73. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช8,359.451,933.0076.9 %ผ่าน1,505.70154.4089.7 %ผ่าน
74. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราช4,840.085,599.57-15.7 %ไม่ผ่าน1,120.60588.0547.5 %ผ่าน
75. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 130,071.089,074.4469.8 %ผ่าน915.72346.1762.2 %ผ่าน
76. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 220,138.3310,958.7245.6 %ผ่าน1,667.22787.8652.7 %ผ่าน
77. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 316,128.489,417.7441.6 %ผ่าน2,569.06182.7592.9 %ผ่าน
78. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 13,455.459,777.3227.3 %ผ่าน1,339.11564.2057.9 %ผ่าน
79. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช15,829.989,726.0038.6 %ผ่าน2,453.84614.5375.0 %ผ่าน
80. นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล36,867.935,120.0086.1 %ผ่าน554.221,100.08-98.5 %ไม่ผ่าน
81. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช5,975.454,226.3529.3 %ผ่าน293.86436.24-48.5 %ไม่ผ่าน
82. โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช16,728.1710,626.6036.5 %ผ่าน472.46775.28-64.1 %ไม่ผ่าน
83. วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช39,049.6925,072.0035.8 %ผ่าน298.67855.60-186.5 %ไม่ผ่าน
84. วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี20,825.5213,801.0033.7 %ผ่าน220.48245.11-11.2 %ไม่ผ่าน
85. วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร39,926.5017,004.0057.4 %ผ่าน411.48599.41-45.7 %ไม่ผ่าน
86. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช435,896.5931,165.4592.9 %ผ่าน508.68415.9218.2 %ไม่ผ่าน
87. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง152,219.1644,553.0170.7 %ผ่าน853.70795.256.8 %ไม่ผ่าน
88. วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช92,975.3297,543.00-4.9 %ไม่ผ่าน1,299.61981.4524.5 %ผ่าน
89. วิทยาลัยเทคนิคสิชล30,288.2228,332.006.5 %ไม่ผ่าน556.57290.7147.8 %ผ่าน
90. วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช40,199.5630,839.1623.3 %ผ่าน698.30396.1243.3 %ผ่าน
91. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช29,624.1114,448.0051.2 %ผ่าน211.51297.11-40.5 %ไม่ผ่าน
92. วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช27,267.3013,413.0050.8 %ผ่าน375.05646.92-72.5 %ไม่ผ่าน
93. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช154,003.4169,144.0055.1 %ผ่าน588.06640.77-9.0 %ไม่ผ่าน
94. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช8,522.374,929.0042.2 %ผ่าน58.53120.80-106.4 %ไม่ผ่าน
95. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช7,994.142,139.5073.2 %ผ่าน57.6874.51-29.2 %ไม่ผ่าน
96. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช21,190.2817,182.0018.9 %ไม่ผ่าน525.83547.41-4.1 %ไม่ผ่าน
97. สำนักงานชลประทานที่ 1516,235.6420,368.63-25.5 %ไม่ผ่าน6,170.495,957.053.5 %ไม่ผ่าน
98. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 83,805.691,418.0062.7 %ผ่าน1,519.77323.0078.7 %ผ่าน
99. สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,392.2813,181.94-40.3 %ไม่ผ่าน3,606.514,699.05-30.3 %ไม่ผ่าน
100. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)11,879.0410,292.8213.4 %ไม่ผ่าน4,753.75182.5596.2 %ผ่าน
101. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช11,131.445,935.6146.7 %ผ่าน794.25484.5039.0 %ผ่าน
102. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช17,550.8911,477.0834.6 %ผ่าน4,531.161,101.4075.7 %ผ่าน
103. ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช56,408.0241,393.2326.6 %ผ่าน2,115.20417.5080.3 %ผ่าน
รวม 2,138,415 1,194,050 44.16 % ผ่าน 111,437 53,304 52.17 % ผ่าน