สรุปผลประเมินจังหวัดกระบี่ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่2,655.74641.0075.9 %ผ่าน393.15119.0469.7 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,212.122,552.0020.6 %ผ่าน621.3713.4197.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,813.021,663.0056.4 %ผ่าน925.60323.9565.0 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่3,360.752,142.0036.3 %ผ่าน697.41488.9229.9 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,077.201,554.0049.5 %ผ่าน621.3497.5384.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,547.48733.0079.3 %ผ่าน773.50214.2272.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,058.692,264.0055.2 %ผ่าน1,037.97590.6043.1 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่1,913.401,405.3626.6 %ผ่าน472.96333.6729.5 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่4,665.933,124.7533.0 %ผ่าน1,229.92580.0552.8 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,832.861,665.0056.6 %ผ่าน647.69120.1981.4 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่21,392.989,874.3153.8 %ผ่าน1,172.81211.8581.9 %ผ่าน
12. สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,718.111,169.4075.2 %ผ่าน811.50346.7557.3 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,312.731,038.0068.7 %ผ่าน678.41109.2983.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่2,903.08875.0069.9 %ผ่าน507.14122.6475.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,357.482,256.0032.8 %ผ่าน735.44446.0839.3 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดกระบี่10,830.213,440.0968.2 %ผ่าน2,569.502,204.4814.2 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่4,432.582,252.0049.2 %ผ่าน1,172.81313.5073.3 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่3,646.921,948.0046.6 %ผ่าน811.50140.9782.6 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่12,596.649,339.8225.9 %ผ่าน1,248.8979.5193.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่3,068.131,582.0048.4 %ผ่าน659.38231.8064.8 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่3,696.662,527.0631.6 %ผ่าน811.50179.4477.9 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่3,721.452,111.0043.3 %ผ่าน678.39486.9428.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่3,911.391,507.0061.5 %ผ่าน906.58391.4056.8 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่3,952.86980.0075.2 %ผ่าน602.33132.0578.1 %ผ่าน
25.  เรือนจำจังหวัดกระบี่59,645.0413,819.0076.8 %ผ่าน1,218.56692.9043.1 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,848.271,044.3263.3 %ผ่าน450.2098.1778.2 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่3,742.712,694.0028.0 %ผ่าน887.57206.1576.8 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,362.151,941.0042.3 %ผ่าน640.42175.7572.6 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,586.104,042.2627.6 %ผ่าน906.60303.0566.6 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่3,257.622,072.0036.4 %ผ่าน697.41134.9280.7 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่36,070.2819,334.5546.4 %ผ่าน14,292.75845.5594.1 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,277.331,937.0640.9 %ผ่าน637.54330.6948.1 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,655.84689.0074.1 %ผ่าน450.20176.2860.8 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่13,110.3712,825.802.2 %ไม่ผ่าน3,148.131,977.0037.2 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,173.531,434.0054.8 %ผ่าน386.84250.4035.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่9,629.184,345.9054.9 %ผ่าน2,066.56650.2668.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา3,925.50288.0092.7 %ผ่าน420.3851.9087.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,085.29360.0091.2 %ผ่าน289.37105.8963.4 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม3,954.16553.0086.0 %ผ่าน313.9353.6182.9 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,038.34407.0089.9 %ผ่าน328.430.9599.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่4,402.61854.0080.6 %ผ่าน308.61238.7322.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง3,972.67488.0087.7 %ผ่าน202.090.9599.5 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,075.62864.0078.8 %ผ่าน330.1241.3487.5 %ผ่าน
44. ด่านศุลกากรกระบี่4,182.123,684.2411.9 %ไม่ผ่าน716.340.9599.9 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,272.002,274.4630.5 %ผ่าน459.02188.2859.0 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,629.41499.0081.0 %ผ่าน423.83319.1724.7 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,395.091,137.2374.1 %ผ่าน343.58185.0646.1 %ผ่าน
48. ท่าอากาศยานกระบี่647,382.44529,974.0018.1 %ไม่ผ่าน3,629.66832.1577.1 %ผ่าน
49. สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 6,773.596,697.001.1 %ไม่ผ่าน80.09143.81-79.6 %ไม่ผ่าน
50. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่10,547.871,984.0081.2 %ผ่าน659.39469.9028.7 %ผ่าน
51. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกระบี่10,118.593,359.5466.8 %ผ่าน3,017.36201.6093.3 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่32,940.429,252.1271.9 %ผ่าน1,724.47509.7270.4 %ผ่าน
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,588.402,138.9461.7 %ผ่าน400.93273.6031.8 %ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม33,335.3112,432.0062.7 %ผ่าน265.31361.07-36.1 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก30,334.0526.8599.9 %ผ่าน311.80669.75-114.8 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่18,708.4122,320.00-19.3 %ไม่ผ่าน380.951,265.09-232.1 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิคกระบี่69,082.4266,497.003.7 %ไม่ผ่าน1,004.75657.4034.6 %ผ่าน
58. วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่16,060.7012,327.0723.2 %ผ่าน293.55422.67-44.0 %ไม่ผ่าน
59. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน55.8078.91-41.4 %ไม่ผ่าน
60. สำนักงานทางหลวงที่ 1713,950.4512,476.6410.6 %ไม่ผ่าน5,128.144,433.6513.5 %ไม่ผ่าน
61. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่)6,955.839,922.00-42.6 %ไม่ผ่าน1,644.99859.7547.7 %ผ่าน
62. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่12,415.365,511.7955.6 %ผ่าน1,251.42199.5084.1 %ผ่าน
รวม 1,224,164 831,151 32.10 % ผ่าน 70,554 26,685 62.18 % ผ่าน