สรุปผลประเมินจังหวัดพังงา เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,609.75711.0072.8 %ผ่าน395.74258.8334.6 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดพังงา5,446.41984.8081.9 %ผ่าน623.9346.0292.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา14,860.035,630.0062.1 %ผ่าน947.20309.8067.3 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา4,098.572,090.0049.0 %ผ่าน947.20558.6041.0 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,371.471,211.0064.1 %ผ่าน585.93265.5254.7 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,170.331,289.0059.3 %ผ่าน623.96113.5081.8 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,839.991,884.0050.9 %ผ่าน909.17249.6172.5 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา4,395.713,473.0021.0 %ผ่าน948.39475.9549.8 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,376.721,997.0754.4 %ผ่าน1,137.36432.3562.0 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,022.66941.0068.9 %ผ่าน604.9553.6591.1 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา4,451.076,262.27-40.7 %ไม่ผ่าน1,023.27313.8069.3 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,551.132,375.8433.1 %ผ่าน700.00120.4582.8 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา3,140.66872.0072.2 %ผ่าน623.930.9599.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,845.75530.0081.4 %ผ่าน490.82305.9537.7 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,187.332,010.2036.9 %ผ่าน719.04304.2457.7 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดพังงา5,692.7048,906.58-759.1 %ไม่ผ่าน1,213.43479.8960.5 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา4,329.053,150.0027.2 %ผ่าน1,118.35672.9439.8 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา4,800.511,763.0063.3 %ผ่าน738.03291.5560.5 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา3,938.814,190.98-6.4 %ไม่ผ่าน608.7780.3686.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,325.841,245.0087.9 %ผ่าน623.931,217.90-95.2 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา4,460.593,350.5024.9 %ผ่าน814.12420.8448.3 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,610.752,818.0063.0 %ผ่าน719.01447.3737.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา3,987.791,530.0161.6 %ผ่าน681.01134.1480.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา4,499.482,245.5050.1 %ผ่าน490.8226.8394.5 %ผ่าน
25.  รจจ.พังงา 70,039.97106,470.00-52.0 %ไม่ผ่าน734.25582.2620.7 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,903.33777.0073.2 %ผ่าน452.79136.8369.8 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,001.742,697.0077.5 %ผ่าน1,213.43523.2556.9 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,098.541,091.0073.4 %ผ่าน662.00212.8067.9 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา11,133.515,869.4947.3 %ผ่าน947.20464.2751.0 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,930.632,032.0048.3 %ผ่าน928.19275.9670.3 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา13,754.1814,965.38-8.8 %ไม่ผ่าน1,550.612,162.31-39.4 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,346.731,503.0055.1 %ผ่าน594.09391.5734.1 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,700.41619.0077.1 %ผ่าน433.77198.4754.2 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,858.4311,916.0019.8 %ไม่ผ่าน3,934.852,442.8037.9 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,094.293,047.251.5 %ไม่ผ่าน566.88162.5571.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา27,948.3113,392.0052.1 %ผ่าน2,126.20674.8168.3 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,197.21229.0094.5 %ผ่าน237.131.0099.6 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว369.53266.0028.0 %ผ่าน456.0228.5093.8 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง3,837.92118.0096.9 %ผ่าน207.0852.9074.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,213.26774.9081.6 %ผ่าน356.4326.8492.5 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด3,856.99316.0091.8 %ผ่าน209.2079.7861.9 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมืองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน302.4852.0082.8 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,424.691.00100.0 %ผ่าน209.4851.1475.6 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา3,756.013,489.007.1 %ไม่ผ่าน776.09623.2019.7 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่า2,560.382,009.0021.5 %ผ่าน494.94190.0061.6 %ผ่าน
46. สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 1,137.12953.0016.2 %ไม่ผ่าน55.542.8594.9 %ผ่าน
47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา10,418.401,268.0087.8 %ผ่าน700.03405.8042.0 %ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพังงา11,631.4410,228.8112.1 %ไม่ผ่าน2,620.61355.7486.4 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา38,261.298,724.8977.2 %ผ่าน1,585.86446.0471.9 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง25,664.807,229.5671.8 %ผ่าน972.34463.5252.3 %ผ่าน
51. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา4,134.763,042.9026.4 %ผ่าน280.61219.3821.8 %ผ่าน
52. วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า28,160.8813,307.0052.7 %ผ่าน320.07472.29-47.6 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง27,530.7010,893.0060.4 %ผ่าน312.56444.24-42.1 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา19,299.6615,337.7220.5 %ผ่าน250.88891.18-255.2 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยเทคนิคพังงา53,988.9275,800.70-40.4 %ไม่ผ่าน760.54744.002.2 %ไม่ผ่าน
56. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา6,176.784,388.5029.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
57. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา29,925.0616,782.9043.9 %ผ่าน228.67147.5435.5 %ผ่าน
58. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา7,907.393,806.9951.9 %ผ่าน1,434.27308.7478.5 %ผ่าน
รวม 577,276 444,807 22.95 % ผ่าน 45,203 21,816 51.74 % ผ่าน