สรุปผลประเมินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,195.52181.0096.5 %ผ่าน616.44151.0575.5 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,163.771,838.0041.9 %ผ่าน844.6643.3494.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,143.131,643.0047.7 %ผ่าน449.19175.7560.9 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,317.144,100.4022.9 %ผ่าน1,415.11284.0579.9 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,411.53957.0071.9 %ผ่าน935.39132.0585.9 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,218.96764.0076.3 %ผ่าน891.60437.8350.9 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,295.713,102.8427.8 %ผ่าน1,072.821,260.65-17.5 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,445.713,078.40-25.9 %ไม่ผ่าน627.68319.2049.1 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,145.01259.0095.0 %ผ่าน1,700.351,123.0034.0 %ผ่าน
10. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,056.523,247.0035.8 %ผ่าน1,374.03499.6263.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,789.181.00100.0 %ผ่าน1,624.280.9599.9 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,331.131,910.0042.7 %ผ่าน1,038.15449.3556.7 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,316.151,046.0068.5 %ผ่าน920.690.9599.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,928.25334.0091.5 %ผ่าน958.73297.3569.0 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,950.443,639.007.9 %ไม่ผ่าน1,186.89326.2072.5 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,136.8045,339.00-396.2 %ไม่ผ่าน2,502.381,164.6553.5 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,805.181,186.0086.5 %ผ่าน1,320.03708.8246.3 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,149.612,405.0042.0 %ผ่าน1,224.9676.0093.8 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,397.7710,481.40-41.7 %ไม่ผ่าน1,833.4778.0695.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี11,233.342,437.0078.3 %ผ่าน1,339.05912.0031.9 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,896.524,155.00-6.6 %ไม่ผ่าน1,148.90252.7078.0 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,193.692,192.0047.7 %ผ่าน1,301.02274.5578.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,495.834,134.0024.8 %ผ่าน1,643.331,095.3533.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,841.503,078.0036.4 %ผ่าน1,015.80227.0077.7 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,375.874,147.0035.0 %ผ่าน749.55115.4784.6 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,284.393,579.0032.3 %ผ่าน1,700.49290.7082.9 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,928.252,285.0041.8 %ผ่าน958.73275.9871.2 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี5,630.968,324.14-47.8 %ไม่ผ่าน1,795.43591.8567.0 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,397.274,360.40-28.4 %ไม่ผ่าน958.742,484.51-159.1 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี64,337.1927,044.6858.0 %ผ่าน25,136.972,309.0290.8 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3,979.692,144.0046.1 %ผ่าน858.64534.6837.7 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,790.37708.0074.6 %ผ่าน695.86228.8667.1 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,315.1817,321.0025.7 %ผ่าน7,438.682,405.0767.7 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,395.1714,490.00-229.7 %ไม่ผ่าน1,340.99332.2175.2 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี19,647.6717,815.809.3 %ไม่ผ่าน2,968.20906.4069.5 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 212,989.905,932.2054.3 %ผ่าน1,837.3287.3095.2 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์4,629.95288.0093.8 %ผ่าน261.020.9599.6 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน3,781.48622.0083.6 %ผ่าน348.6395.8272.5 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,141.40591.0085.7 %ผ่าน414.240.9599.8 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม5,074.12142.0097.2 %ผ่าน198.5248.1775.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา5,538.62276.0095.0 %ผ่าน310.250.9599.7 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,697.96274.0092.6 %ผ่าน338.896.1298.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา5,560.57744.0086.6 %ผ่าน510.690.9599.8 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก4,553.39274.0094.0 %ผ่าน337.3148.4585.6 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,737.90308.0091.8 %ผ่าน319.320.9599.7 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ5,155.17200.0096.1 %ผ่าน361.8845.7687.4 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,861.09665.0082.8 %ผ่าน234.710.9599.6 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม5,394.52319.0094.1 %ผ่าน243.030.9599.6 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,851.14466.0087.9 %ผ่าน316.7953.8183.0 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม5,478.01193.0096.5 %ผ่าน379.830.9599.7 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,517.35713.0084.2 %ผ่าน378.040.9599.7 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน347.9351.3085.3 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,302.531,670.0061.2 %ผ่าน216.52111.7248.4 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ4,011.60919.0077.1 %ผ่าน432.4456.0587.0 %ผ่าน
55. ด่านศุลกากรเกาะสมุย3,252.042,091.0035.7 %ผ่าน696.36238.5065.8 %ผ่าน
56. ด่านศุลกากรบ้านดอน11,160.157,007.0037.2 %ผ่าน882.4295.0089.2 %ผ่าน
57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี24,575.138,809.8064.2 %ผ่าน9,804.97581.4094.1 %ผ่าน
58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,202.252,212.0030.9 %ผ่าน483.63114.0076.4 %ผ่าน
59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,844.231,885.0033.7 %ผ่าน511.30238.4553.4 %ผ่าน
60. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,723.461.00100.0 %ผ่าน362.85180.5050.3 %ผ่าน
61. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,167.93872.0072.5 %ผ่าน646.77723.90-11.9 %ไม่ผ่าน
62. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี253,013.78353,099.63-39.6 %ไม่ผ่าน1,020.231,045.00-2.4 %ไม่ผ่าน
63. กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,766.61931.0047.3 %ผ่าน89.6069.3222.6 %ผ่าน
64. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี (กลุ่มงานอากาศเกษตรกาญจนดิษฐ์)1,766.61717.0059.4 %ผ่าน81.1668.9315.1 %ไม่ผ่าน
65. สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี6,675.913,880.0041.9 %ผ่าน110.5611.9789.2 %ผ่าน
66. สำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,887.391,221.0057.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
67. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 24,246.3216,459.0032.1 %ผ่าน842.37299.4764.4 %ผ่าน
68. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,678.3610,692.00-39.2 %ไม่ผ่าน566.11161.5071.5 %ผ่าน
69. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี97,241.25101,918.34-4.8 %ไม่ผ่าน1,424.431,322.847.1 %ไม่ผ่าน
70. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,429.843,862.80-12.6 %ไม่ผ่าน939.68345.7563.2 %ผ่าน
71. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 129,286.417,961.0072.8 %ผ่าน1,149.21316.8072.4 %ผ่าน
72. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 241,596.877,683.6781.5 %ผ่าน2,155.34314.2785.4 %ผ่าน
73. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 324,044.8814,013.6841.7 %ผ่าน1,703.66310.3481.8 %ผ่าน
74. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร52,876.618,680.7183.6 %ผ่าน5,118.79454.0591.1 %ผ่าน
75. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,139.842,629.4836.5 %ผ่าน286.94340.85-18.8 %ไม่ผ่าน
76. สอนคนตาบอดภาคใต้11,424.292,242.6680.4 %ผ่าน401.15468.00-16.7 %ไม่ผ่าน
77. วิทยาลัยการอาชีพไชยา50,002.4626,573.0046.9 %ผ่าน394.5761.8584.3 %ผ่าน
78. วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ44,370.7522,764.0048.7 %ผ่าน374.14536.52-43.4 %ไม่ผ่าน
79. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,053.0329,868.00-48.9 %ไม่ผ่าน427.90712.75-66.6 %ไม่ผ่าน
80. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,701.9213,440.0014.4 %ไม่ผ่าน326.41253.6522.3 %ผ่าน
81. วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี207,715.4591,343.0056.0 %ผ่าน668.83659.301.4 %ไม่ผ่าน
82. วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี18,651.5014,826.0020.5 %ผ่าน190.12288.15-51.6 %ไม่ผ่าน
83. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี138,389.476,330.1095.4 %ผ่าน484.94434.1510.5 %ไม่ผ่าน
84. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,676.56795.0070.3 %ผ่าน485.9220.6295.8 %ผ่าน
85. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,410.6210,707.00-142.8 %ไม่ผ่าน1,706.7597.8594.3 %ผ่าน
86. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี19,241.5812,337.9235.9 %ผ่าน85.80305.28-255.8 %ไม่ผ่าน
87. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,035.751,786.2070.4 %ผ่าน67.1412.8180.9 %ผ่าน
88. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี54,675.6443,196.9121.0 %ผ่าน245.83378.34-53.9 %ไม่ผ่าน
89. สำนักงานคลังเขต 83,221.321,851.0042.5 %ผ่าน452.300.9599.8 %ผ่าน
90. สำนักงานสรรพากรภาค 1112,426.573,802.4069.4 %ผ่าน4,634.87370.4992.0 %ผ่าน
91. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,037.978,892.36-76.5 %ไม่ผ่าน1,972.641,155.2041.4 %ผ่าน
92. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 103,434.212,269.4033.9 %ผ่าน8,054.99131.1098.4 %ผ่าน
93. สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,471.873,931.9912.1 %ไม่ผ่าน1,841.71860.9553.3 %ผ่าน
94. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 114,821.263,809.6021.0 %ผ่าน1,962.551,150.7041.4 %ผ่าน
95. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี42,107.394,308.9989.8 %ผ่าน1,821.073,390.55-86.2 %ไม่ผ่าน
96. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 83,861.181,873.9551.5 %ผ่าน1,552.52868.7544.0 %ผ่าน
97. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)7,173.399,940.66-38.6 %ไม่ผ่าน2,252.95589.0073.9 %ผ่าน
98. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 143,412.494,796.10-40.5 %ไม่ผ่าน1,208.5364.3794.7 %ผ่าน
99. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)11,317.887,212.4136.3 %ผ่าน4,490.31695.5184.5 %ผ่าน
100. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 108,589.356,395.2025.5 %ผ่าน2,912.421,924.7033.9 %ผ่าน
101. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี12,649.8312,200.003.6 %ไม่ผ่าน2,092.174,063.15-94.2 %ไม่ผ่าน
102. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 813,234.3813,680.00-3.4 %ไม่ผ่าน2,429.03951.9560.8 %ผ่าน
103. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี20,486.5512,618.0038.4 %ผ่าน1,608.62161.5290.0 %ผ่าน
104. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี26,475.3021,870.0017.4 %ไม่ผ่าน1,132.51148.0686.9 %ผ่าน
105. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,304.32297.2777.2 %ผ่าน
106. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,830.359,120.00-88.8 %ไม่ผ่าน1,900.781,631.6814.2 %ไม่ผ่าน
รวม 1,735,693 1,179,732 32.03 % ผ่าน 159,735 51,296 67.89 % ผ่าน