สรุปผลประเมินจังหวัดระนอง เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,245.99565.4074.8 %ผ่าน347.66236.6331.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดระนอง3,121.841,335.0057.2 %ผ่าน575.8550.1191.3 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง2,704.781,167.0056.9 %ผ่าน222.59222.400.1 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,839.712,065.8046.2 %ผ่าน899.12405.9954.8 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,138.351,154.0063.2 %ผ่าน594.90140.8576.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดระนอง3,045.67910.3070.1 %ผ่าน556.84226.2059.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,040.651,009.0066.8 %ผ่าน594.86433.8727.1 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,179.511,849.0015.2 %ไม่ผ่าน421.37166.4360.5 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,805.22809.0078.7 %ผ่าน880.14377.8257.1 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,455.101,944.6343.7 %ผ่าน727.99211.7170.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,269.815,503.7655.1 %ผ่าน1,070.26243.2577.3 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง2,781.831,192.0057.2 %ผ่าน442.74442.170.1 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง2,898.161,205.9058.4 %ผ่าน613.880.9599.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,781.83683.2075.4 %ผ่าน442.74146.5466.9 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,411.042,100.0038.4 %ผ่าน670.93202.3569.8 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดระนอง7,086.8320,324.09-186.8 %ไม่ผ่าน1,342.71189.5185.9 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง3,935.063,595.808.6 %ไม่ผ่าน937.15169.0982.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,374.24806.3076.1 %ผ่าน689.96147.3678.6 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง3,832.264,829.70-26.0 %ไม่ผ่าน823.0661.4092.5 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง2,993.621,415.5052.7 %ผ่าน613.88338.4044.9 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง3,029.243,807.20-25.7 %ไม่ผ่าน480.77499.75-3.9 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,103.841,444.8053.5 %ผ่าน359.6561.6482.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,201.441,524.0063.7 %ผ่าน512.0054.3189.4 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,979.111,289.7056.7 %ผ่าน480.7750.9289.4 %ผ่าน
25.  รจจ.ระนอง 645,153.5626,299.7195.9 %ผ่าน6,359.05234.6596.3 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,600.80410.7084.2 %ผ่าน174.5940.1977.0 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,769.193,823.0033.7 %ผ่าน1,412.55395.8172.0 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,324.91508.0084.7 %ผ่าน670.95110.4183.5 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,157.724,102.23-29.9 %ไม่ผ่าน575.85300.0947.9 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง3,305.941,391.6457.9 %ผ่าน651.93181.1672.2 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,603.2914,099.14-63.9 %ไม่ผ่าน1,358.881,041.2023.4 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,510.251,365.0061.1 %ผ่าน727.98291.7359.9 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง2,754.521,139.0058.6 %ผ่าน423.72238.1443.8 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง3,156.093,215.55-1.9 %ไม่ผ่าน386.13133.7565.4 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง10,619.379,792.007.8 %ไม่ผ่าน1,945.00532.3872.6 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,080.56190.0095.3 %ผ่าน337.2566.5080.3 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์4,017.84282.0093.0 %ผ่าน302.1252.2582.7 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,845.18586.0084.8 %ผ่าน241.7661.1274.7 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,964.76168.0095.8 %ผ่าน239.550.9599.6 %ผ่าน
41. ด่านศุลกากรระนอง6,042.378,755.63-44.9 %ไม่ผ่าน1,089.28263.1575.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,470.093,564.90-2.7 %ไม่ผ่าน708.96385.9345.6 %ผ่าน
43. สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,644.99403.0084.8 %ผ่าน458.67208.0554.6 %ผ่าน
44. ท่าอากาศยานระนอง53,742.1740,239.0025.1 %ผ่าน377.6976.0079.9 %ผ่าน
45. สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 3,895.135,824.50-49.5 %ไม่ผ่าน62.3254.0013.4 %ไม่ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง37,032.401,643.0095.6 %ผ่าน12,023.48200.7098.3 %ผ่าน
47. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระนอง3,219.071,363.9057.6 %ผ่าน613.88311.3949.3 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง27,343.468,963.0067.2 %ผ่าน3,887.741,428.5963.3 %ผ่าน
49. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง9,363.263,115.0066.7 %ผ่าน294.02250.8014.7 %ไม่ผ่าน
50. วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี21,196.748,401.1860.4 %ผ่าน282.85281.310.5 %ไม่ผ่าน
51. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง10,893.808,363.0023.2 %ผ่าน216.98662.20-205.2 %ไม่ผ่าน
52. วิทยาลัยเทคนิคระนอง33,375.6725,712.0023.0 %ผ่าน597.98556.436.9 %ไม่ผ่าน
53. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,240.56376.6191.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
54. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง13,756.9011,326.2817.7 %ไม่ผ่าน57.2653.606.4 %ไม่ผ่าน
55. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง15,269.716,180.0059.5 %ผ่าน660.75393.3040.5 %ผ่าน
รวม 1,042,605 264,134 74.67 % ผ่าน 52,441 13,885 73.52 % ผ่าน