สรุปผลประเมินจังหวัดชุมพร เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,640.22582.0078.0 %ผ่าน467.3940.2391.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,953.731,392.0052.9 %ผ่าน600.500.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร577.17814.00-41.0 %ไม่ผ่าน230.01142.1738.2 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร1,933.441,804.006.7 %ไม่ผ่าน1,075.90755.2529.8 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,783.94472.0083.0 %ผ่าน524.44113.2678.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร2,749.551,392.0049.4 %ผ่าน600.50127.8678.7 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,998.781,661.0066.8 %ผ่าน1,456.28549.8862.2 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร1,699.591,905.40-12.1 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,939.312,129.0046.0 %ผ่าน1,113.96470.8457.7 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร3,901.252,135.0045.3 %ผ่าน738.99667.669.7 %ไม่ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,371.617,866.55-46.4 %ไม่ผ่าน1,456.22527.8763.8 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,443.851,461.0057.6 %ผ่าน809.68577.4928.7 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,261.80699.0078.6 %ผ่าน733.6242.6594.2 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,859.97324.0088.7 %ผ่าน562.50226.6459.7 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,311.852,396.0027.7 %ผ่าน847.71361.8857.3 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดชุมพร34,356.9340,744.50-18.6 %ไม่ผ่าน5,069.291,059.5279.1 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,561.521,902.5071.0 %ผ่าน1,570.35412.9073.7 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,749.011,519.0059.5 %ผ่าน942.7926.8297.2 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,372.349,212.65-44.6 %ไม่ผ่าน1,380.16133.4390.3 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร1,354.651,604.00-18.4 %ไม่ผ่าน752.63399.4246.9 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร3,275.583,039.607.2 %ไม่ผ่าน451.14449.180.4 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,395.501,422.0058.1 %ผ่าน790.660.9599.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,414.02938.0072.5 %ผ่าน473.64163.6165.5 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,452.332,432.7029.5 %ผ่าน638.5426.8295.8 %ผ่าน
25.  รจจ.ชุมพร 33,746.2129,761.0011.8 %ไม่ผ่าน818.13187.7377.1 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร3,463.87410.0088.2 %ผ่าน467.39158.5166.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร4,328.832,842.0034.3 %ผ่าน1,063.17288.8072.8 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,384.70837.0075.3 %ผ่าน771.67153.9080.1 %ผ่าน
29. สปส.จ.ชุมพร4,460.575,620.00-26.0 %ไม่ผ่าน1,115.05362.9067.5 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,219.19668.0079.2 %ผ่าน714.6367.0590.6 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร17,929.7815,722.0012.3 %ไม่ผ่าน2,623.39400.0084.8 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,662.261,842.4060.5 %ผ่าน752.63362.0751.9 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,735.92399.0085.4 %ผ่าน505.48160.9268.2 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,419.538,516.0065.1 %ผ่าน4,154.152,435.1041.4 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร3,320.072,636.0020.6 %ผ่าน752.66155.5679.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,174.418,259.2056.9 %ผ่าน1,988.67457.9077.0 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ3,967.33341.0091.4 %ผ่าน297.5067.0577.5 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,878.54502.0087.1 %ผ่าน303.0826.8291.2 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,765.59179.0095.2 %ผ่าน238.7441.8082.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,774.93112.0097.0 %ผ่าน478.9813.7197.1 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร5,786.69948.0083.6 %ผ่าน314.8573.1576.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,868.94168.0095.7 %ผ่าน368.4358.4284.1 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,869.53368.0090.5 %ผ่าน305.4143.2585.8 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,594.33856.0084.7 %ผ่าน467.1267.0585.6 %ผ่าน
45. ด่านศุลกากรชุมพร4,068.526,972.00-71.4 %ไม่ผ่าน924.03119.7187.0 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร4,776.774,169.5012.7 %ไม่ผ่าน1,113.94680.8838.9 %ผ่าน
47. ท่าอากาศยานชุมพร58,407.4131,057.0046.8 %ผ่าน586.58407.5030.5 %ผ่าน
48. สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร3,841.764,924.00-28.2 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
49. สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน63.7031.2351.0 %ผ่าน
50. สพ.ชุมพร10,290.161,800.0082.5 %ผ่าน714.60251.2964.8 %ผ่าน
51. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร6,945.361,581.6077.2 %ผ่าน782.8939.5594.9 %ผ่าน
52. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชุมพร3,441.613,489.31-1.4 %ไม่ผ่าน1,000.91141.8985.8 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 143,185.979,308.0078.4 %ผ่าน1,984.90187.7490.5 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 213,812.338,774.0436.5 %ผ่าน1,383.16218.5084.2 %ผ่าน
55. ชุมพรปัญญานุกูล58,116.2110,628.2981.7 %ผ่าน436.87770.02-76.3 %ไม่ผ่าน
56. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร2,470.071,686.6031.7 %ผ่าน334.1141.6087.5 %ผ่าน
57. วิทยาลัยการอาชีพชุมพร15,332.3014,640.684.5 %ไม่ผ่าน293.61595.26-102.7 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ21,050.4716,848.0020.0 %ไม่ผ่าน220.95338.50-53.2 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน38,847.0517,096.0056.0 %ผ่าน384.84334.5013.1 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร30,482.4833,292.00-9.2 %ไม่ผ่าน598.30118.7580.2 %ผ่าน
61. วิทยาลัยเทคนิคชุมพร46,655.9737,658.0019.3 %ไม่ผ่าน639.05507.3020.6 %ผ่าน
62. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์10,802.8113,894.00-28.6 %ไม่ผ่าน260.78332.16-27.4 %ไม่ผ่าน
63. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
64. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร11,616.4812,596.55-8.4 %ไม่ผ่าน71.760.9598.7 %ผ่าน
65. โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 144,810.967,259.83-50.9 %ไม่ผ่าน1,420.922,321.80-63.4 %ไม่ผ่าน
66. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร11,070.114,269.9961.4 %ผ่าน1,215.89280.0377.0 %ผ่าน
รวม 671,734 412,780 38.55 % ผ่าน 56,220 20,578 63.40 % ผ่าน