สรุปผลประเมินจังหวัดลพบุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,520.841.00100.0 %ผ่าน453.3556.1387.6 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,497.141,504.0057.0 %ผ่าน700.5327.1296.1 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี2,900.491,134.0060.9 %ผ่าน510.3974.3585.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี4,314.351.00100.0 %ผ่าน1,080.87385.1164.4 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,301.601,419.0057.0 %ผ่าน681.53203.4070.2 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี2,845.801.00100.0 %ผ่าน500.95162.5067.6 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,669.122,358.0035.7 %ผ่าน814.63623.7323.4 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,275.091,686.6025.9 %ผ่าน501.2690.1982.0 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี5,283.203,789.0028.3 %ผ่าน1,007.85233.2876.9 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี4,067.444,634.00-13.9 %ไม่ผ่าน1,109.73335.8669.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี19,492.8815,397.0021.0 %ผ่าน1,936.57811.6758.1 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี4,229.842,994.0029.2 %ผ่าน795.61418.4647.4 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,796.89789.0071.8 %ผ่าน472.360.9599.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี3,589.72842.0076.5 %ผ่าน548.40151.6772.3 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,022.143,423.5314.9 %ไม่ผ่าน909.73294.1367.7 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดลพบุรี5,559.349,083.00-63.4 %ไม่ผ่าน1,518.221,290.8415.0 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,676.373,160.0032.4 %ผ่าน1,233.00199.5083.8 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,634.462,751.7624.3 %ผ่าน814.65369.6454.6 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี13,113.205,085.4361.2 %ผ่าน1,290.0554.0895.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,656.181,811.0061.1 %ผ่าน985.77186.8781.0 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,640.002,886.0020.7 %ผ่าน814.65427.6947.5 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี5,026.342,373.0052.8 %ผ่าน1,137.92176.0584.5 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี5,496.903,061.5344.3 %ผ่าน1,080.88509.4552.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,173.844,958.004.2 %ไม่ผ่าน700.562.8599.6 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,931.18849.0071.0 %ผ่าน529.41143.7472.8 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,666.781,217.3966.8 %ผ่าน757.60207.5872.6 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,401.781.00100.0 %ผ่าน719.57417.9041.9 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี7,137.014,508.9136.8 %ผ่าน1,347.10187.4286.1 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,368.592,944.0332.6 %ผ่าน1,156.93504.2456.4 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี7,030.2721,297.00-202.9 %ไม่ผ่าน2,673.771,417.4047.0 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,569.282,350.0034.2 %ผ่าน833.64476.4442.8 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,177.811,244.1060.9 %ผ่าน627.06236.2462.3 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,295.1627,680.73-24.2 %ไม่ผ่าน4,745.806,080.64-28.1 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,787.905,925.00-56.4 %ไม่ผ่าน814.63279.6065.7 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี12,335.6817,624.00-42.9 %ไม่ผ่าน3,069.75990.5167.7 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ11,657.12437.0096.3 %ผ่าน275.710.9099.7 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,222.59517.0087.8 %ผ่าน311.4963.9979.5 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล5,500.26663.0087.9 %ผ่าน467.3458.5687.5 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง4,015.42570.0085.8 %ผ่าน137.190.9599.3 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,071.79494.0087.9 %ผ่าน381.3928.8892.4 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,232.48594.0086.0 %ผ่าน293.8340.1486.3 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,248.28631.0085.1 %ผ่าน274.1227.0090.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน302.9742.5286.0 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,356.99204.0095.3 %ผ่าน410.705.9498.6 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์4,368.59624.0085.7 %ผ่าน279.813.3498.8 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง4,107.63311.0092.4 %ผ่าน280.1055.8680.1 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,392.484,484.00-32.2 %ไม่ผ่าน700.53249.1664.4 %ผ่าน
48. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี9,868.2316,948.00-71.7 %ไม่ผ่าน2,598.61495.4880.9 %ผ่าน
49. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี10,845.742,647.9275.6 %ผ่าน719.57403.7543.9 %ผ่าน
50.  รจก.ลพบุรี 83,013.1151,275.3238.2 %ผ่าน1,213.61695.2242.7 %ผ่าน
51. สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี4,606.527,189.56-56.1 %ไม่ผ่าน1,501.59737.8550.9 %ผ่าน
52. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดลพบุรี3,824.615,661.00-48.0 %ไม่ผ่าน890.71141.0284.2 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 129,828.8215,191.9649.1 %ผ่าน1,979.00544.2772.5 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 227,150.4713,308.0051.0 %ผ่าน3,213.63610.0081.0 %ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี22,132.4118,224.1017.7 %ไม่ผ่าน1,916.68657.0365.7 %ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล61,297.8424,249.0060.4 %ผ่าน497.15739.77-48.8 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี22,794.3515,979.7029.9 %ผ่าน404.021,688.09-317.8 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง49,393.4515,249.0069.1 %ผ่าน333.88971.90-191.1 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี134,017.95137,560.00-2.6 %ไม่ผ่าน1,772.521,187.9533.0 %ผ่าน
60. วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 213,905.1812,840.007.7 %ไม่ผ่าน297.8681.0072.8 %ผ่าน
61. วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี18,067.7810,736.0040.6 %ผ่าน212.96592.30-178.1 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี53,058.328,235.0084.5 %ผ่าน614.822,235.00-263.5 %ไม่ผ่าน
63. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 2,938.071,000.3266.0 %ผ่าน1,186.3942.5296.4 %ผ่าน
64. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 73,822.373,913.74-2.4 %ไม่ผ่าน1,179.62407.9665.4 %ผ่าน
65. สำนักงานชลประทานที่ 1033,534.5228,152.0016.1 %ไม่ผ่าน12,427.623,278.7073.6 %ผ่าน
66. สำนักงานทางหลวงที่ 1111,456.8815,086.00-31.7 %ไม่ผ่าน3,943.814,889.65-24.0 %ไม่ผ่าน
67. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี12,910.463,524.0072.7 %ผ่าน497.48172.9065.2 %ผ่าน
68. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 61,923.199,917.52-415.7 %ไม่ผ่าน578.67492.0815.0 %ไม่ผ่าน
รวม 858,049 587,201 31.57 % ผ่าน 80,970 39,669 51.01 % ผ่าน