สรุปผลประเมินจังหวัดสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา4,342.44468.3089.2 %ผ่าน623.54160.1174.3 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,253.081,963.5039.6 %ผ่าน737.6399.5886.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา5,165.231,323.6074.4 %ผ่าน1,175.03277.5176.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา6,892.554,448.0035.5 %ผ่าน2,258.911,563.6130.8 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,105.792,600.0049.1 %ผ่าน783.74389.5050.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา3,427.162,215.0035.4 %ผ่าน794.68395.2050.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา3,704.632,242.0039.5 %ผ่าน1,041.91470.9354.8 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา2,266.402,718.00-19.9 %ไม่ผ่าน572.41215.5662.3 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,663.063,157.4144.2 %ผ่าน1,726.491,353.8521.6 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. สงขลา4,107.132,405.1641.4 %ผ่าน1,088.97123.8088.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา17,247.8323,407.75-35.7 %ไม่ผ่าน2,778.60589.9578.8 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา3,762.132,280.0039.4 %ผ่าน1,003.86582.5242.0 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา3,847.961,217.0068.4 %ผ่าน965.8045.7595.3 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,181.06447.0085.9 %ผ่าน699.62346.9050.4 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,677.412,586.0029.7 %ผ่าน851.75421.8050.5 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสงขลา13,822.7521,660.79-56.7 %ไม่ผ่าน1,701.123,274.68-92.5 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา9,866.877,106.1028.0 %ผ่าน3,533.01336.4190.5 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,812.271,856.1161.4 %ผ่าน699.97249.3864.4 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,713.2311,792.17-10.1 %ไม่ผ่าน3,209.74172.2494.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,516.862,246.6036.1 %ผ่าน851.73428.8949.6 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา4,086.381,938.5052.6 %ผ่าน1,079.94304.0071.9 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา4,417.422,216.1549.8 %ผ่าน1,194.04251.7578.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา4,558.912,145.0052.9 %ผ่าน1,251.07307.8075.4 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา6,708.7314,820.00-120.9 %ไม่ผ่าน1,117.95119.0589.4 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดสงขลา 34,425.6244,533.52-29.4 %ไม่ผ่าน883.07772.7712.5 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,939.40859.0070.8 %ผ่าน604.55212.6164.8 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา3,527.701,266.3764.1 %ผ่าน851.73170.9179.9 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,081.51921.0077.4 %ผ่าน1,079.92562.0248.0 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา5,995.545,883.991.9 %ไม่ผ่าน1,498.27667.8555.4 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา4,778.902,927.4038.7 %ผ่าน1,403.19289.4379.4 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา17,138.1634,376.70-100.6 %ไม่ผ่าน2,396.672,638.90-10.1 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 3,533.002,490.0529.5 %ผ่าน645.12513.2220.4 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา2,939.36555.0081.1 %ผ่าน604.54254.6057.9 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา26,039.4917,715.0032.0 %ผ่าน6,315.372,626.4258.4 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา4,916.9011,832.00-140.6 %ไม่ผ่าน1,194.04144.4087.9 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 114,913.8820,112.47-34.9 %ไม่ผ่าน3,401.25913.6773.1 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน5,009.43985.4680.3 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,048.50237.0094.1 %ผ่าน194.4957.0070.7 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,864.31333.0091.4 %ผ่าน298.8055.1081.6 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ3,779.61496.0086.9 %ผ่าน299.320.9599.7 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา3,911.89222.0094.3 %ผ่าน388.7437.6790.3 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,045.46480.0088.1 %ผ่าน357.3834.7290.3 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม3,975.87611.0084.6 %ผ่าน201.5776.0062.3 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,873.25416.0089.3 %ผ่าน223.38104.5053.2 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน251.1053.8378.6 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,062.95437.0089.2 %ผ่าน413.470.9599.8 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ3,925.19577.0085.3 %ผ่าน313.5939.9087.3 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,014.96322.0092.0 %ผ่าน246.3851.3079.2 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,366.68853.0080.5 %ผ่าน525.2680.6584.6 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย3,924.62429.0089.1 %ผ่าน441.0053.6587.8 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,020.13609.0084.9 %ผ่าน283.0225.5791.0 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 15,157.551,981.0061.6 %ผ่าน420.46111.2973.5 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน354.4578.8577.8 %ผ่าน
54. ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่5,297.357,565.13-42.8 %ไม่ผ่าน806.56369.8054.2 %ผ่าน
55. ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์23,427.1128,873.50-23.2 %ไม่ผ่าน2,209.20349.6084.2 %ผ่าน
56. ด่านศุลกากรสงขลา8,945.4114,415.29-61.1 %ไม่ผ่าน1,422.85446.5068.6 %ผ่าน
57. ด่านศุลกากรสะเดา32,268.4896,142.99-197.9 %ไม่ผ่าน2,140.59696.4467.5 %ผ่าน
58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา6,717.6711,284.63-68.0 %ไม่ผ่าน1,969.631,748.0011.3 %ไม่ผ่าน
59. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก39,964.1828,034.5029.9 %ผ่าน513.92166.6967.6 %ผ่าน
60. สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน60.850.9598.4 %ผ่าน
61. สอต.สงขลา(สะเดา)1,827.29629.2065.6 %ผ่าน72.6314.6179.9 %ผ่าน
62. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา56,833.5822,103.0061.1 %ผ่าน1,918.74252.2786.9 %ผ่าน
63. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา26,209.7715,902.0039.3 %ผ่าน610.46388.4636.4 %ผ่าน
64.  ทสญ.สงขลา 23,259.5417,220.3826.0 %ผ่าน711.74507.3228.7 %ผ่าน
65. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา49,008.5678,311.01-59.8 %ไม่ผ่าน1,157.60626.2045.9 %ผ่าน
66. เรือนจำกลางสงขลา66,196.6869,633.00-5.2 %ไม่ผ่าน1,324.94920.0730.6 %ผ่าน
67. สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา4,500.694,170.697.3 %ไม่ผ่าน903.961,099.95-21.7 %ไม่ผ่าน
68. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา (สำนักงาน สกร.จังหวัดสงขลา)3,965.697,152.96-80.4 %ไม่ผ่าน1,003.881,392.77-38.7 %ไม่ผ่าน
69.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 237,544.976,652.6982.3 %ผ่าน1,234.40311.0374.8 %ผ่าน
70. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 136,048.717,693.8478.7 %ผ่าน1,009.18457.3954.7 %ผ่าน
71. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 363,467.818,120.6787.2 %ผ่าน1,688.42953.2843.5 %ผ่าน
72. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล10,595.297,516.5029.1 %ผ่าน64,783.54970.2098.5 %ผ่าน
73. โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,809.1625,668.76-52.7 %ไม่ผ่าน447.79198.8455.6 %ผ่าน
74. โสตศึกษาจังหวัดสงขลา44,543.678,021.5282.0 %ผ่าน357.02238.3033.3 %ผ่าน
75. วิทยาลัยการอาชีพนาทวี32,947.5815,102.0054.2 %ผ่าน418.001,045.12-150.0 %ไม่ผ่าน
76. วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ30,396.6012,394.4259.2 %ผ่าน303.73414.67-36.5 %ไม่ผ่าน
77. วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร77,744.7945,481.0041.5 %ผ่าน519.11685.53-32.1 %ไม่ผ่าน
78. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา15,775.7822,070.22-39.9 %ไม่ผ่าน382.04235.3038.4 %ผ่าน
79. วิทยาลัยเทคนิคจะนะ29,757.9228,680.003.6 %ไม่ผ่าน399.54546.15-36.7 %ไม่ผ่าน
80. วิทยาลัยเทคนิคสงขลา23,515.4230,089.00-28.0 %ไม่ผ่าน410.24818.82-99.6 %ไม่ผ่าน
81. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่37,195.3587,513.18-135.3 %ไม่ผ่าน491.730.9099.8 %ผ่าน
82. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์39,293.2150,736.00-29.1 %ไม่ผ่าน227.52548.79-141.2 %ไม่ผ่าน
83. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา92,902.0540,943.0055.9 %ผ่าน449.36482.10-7.3 %ไม่ผ่าน
84. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้2,712.861,551.5542.8 %ผ่าน1,280.6966.5094.8 %ผ่าน
85. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,846.862,011.0029.4 %ผ่าน416.8615.0296.4 %ผ่าน
86. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้4,524.253,020.9033.2 %ผ่าน1,507.47420.6572.1 %ผ่าน
87. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 685,087.955,051.0094.1 %ผ่าน404.09277.4031.4 %ผ่าน
88. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา23,056.506,565.3071.5 %ผ่าน91.41224.65-145.8 %ไม่ผ่าน
89. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา58,306.3122,222.0061.9 %ผ่าน200.72395.51-97.0 %ไม่ผ่าน
90. สำนักงานสรรพากรภาค 1226,606.7836,329.08-36.5 %ไม่ผ่าน8,043.59487.4393.9 %ผ่าน
91. สำนักงานศุลกากรภาคที่ 48,032.1113,610.51-69.5 %ไม่ผ่าน1,524.021,539.00-1.0 %ไม่ผ่าน
92. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 97,697.219,100.77-18.2 %ไม่ผ่าน1,917.531,958.81-2.2 %ไม่ผ่าน
93. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 115,433.644,822.0911.3 %ไม่ผ่าน1,450.03639.6955.9 %ผ่าน
94.  สำนักงานชลประทานที่ 1630,384.168,489.0072.1 %ผ่าน9,747.285,263.9546.0 %ผ่าน
95. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,580.661,443.0059.7 %ผ่าน1,329.5586.6693.5 %ผ่าน
96. สำนักงานปศุสัตว์เขต 94,412.632,913.2034.0 %ผ่าน1,450.02783.7545.9 %ผ่าน
97. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 124,827.175,221.76-8.2 %ไม่ผ่าน1,728.881,076.8437.7 %ผ่าน
98. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา14,168.909,200.9835.1 %ผ่าน1,602.171,125.9029.7 %ผ่าน
99. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,349.913,397.6021.9 %ผ่าน1,925.83564.3470.7 %ผ่าน
100. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 93,646.032,135.4041.4 %ผ่าน1,235.431,610.94-30.4 %ไม่ผ่าน
101. สำนักงานทางหลวงที่ 18 10,813.359,002.8116.7 %ไม่ผ่าน4,120.693,641.0011.6 %ไม่ผ่าน
102. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)5,754.727,113.00-23.6 %ไม่ผ่าน2,030.02598.5070.5 %ผ่าน
103. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 16 (จ.สงขลา)3,559.133,162.4211.1 %ไม่ผ่าน1,101.89298.9272.9 %ผ่าน
104. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 10,724.959,933.787.4 %ไม่ผ่าน3,889.351,540.9060.4 %ผ่าน
105. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 810,730.379,817.998.5 %ไม่ผ่าน3,855.252,712.8029.6 %ผ่าน
106. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน2,383.20456.0080.9 %ผ่าน
107. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,310.7614,045.401.9 %ไม่ผ่าน1,995.70700.5564.9 %ผ่าน
108. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา28,736.3414,979.0047.9 %ผ่าน2,282.71332.5085.4 %ผ่าน
109. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้4,175.306,806.00-63.0 %ไม่ผ่าน1,098.9654.0095.1 %ผ่าน
110. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา6,561.3610,372.00-58.1 %ไม่ผ่าน539.85496.038.1 %ไม่ผ่าน
111. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา9,674.1311,176.00-15.5 %ไม่ผ่าน2,888.851,114.9061.4 %ผ่าน
112. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา39,139.1324,019.8238.6 %ผ่าน993.51289.8870.8 %ผ่าน
113. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,892.071,140.0070.7 %ผ่าน1,191.75514.1656.9 %ผ่าน
114. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)6,647.455,516.0017.0 %ไม่ผ่าน2,174.02515.8576.3 %ผ่าน
115. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา8,780.194,094.8553.4 %ผ่าน1,439.28395.1472.5 %ผ่าน
116. ตำรวจภูธรภาค 946,775.9234,726.8225.8 %ผ่าน9,181.463,385.0063.1 %ผ่าน
รวม 1,757,257 1,371,848 21.93 % ผ่าน 229,812 74,564 67.55 % ผ่าน