สรุปผลประเมินจังหวัดสตูล เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,747.06865.0050.5 %ผ่าน373.64176.7052.7 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,075.111,065.0065.4 %ผ่าน359.4241.2288.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล2,903.631,082.4062.7 %ผ่าน430.69141.5567.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล5,069.632,093.0058.7 %ผ่าน1,324.44789.4540.4 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,219.241,017.0068.4 %ผ่าน563.80131.9376.6 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,243.841,005.0069.0 %ผ่าน563.80256.0054.6 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล3,312.201,612.0051.3 %ผ่าน601.83499.4217.0 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล4,135.463,576.3813.5 %ไม่ผ่าน911.80369.5559.5 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,303.831,722.0060.0 %ผ่าน1,001.17377.1562.3 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,344.03915.0072.6 %ผ่าน620.85158.6574.4 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,632.109,168.08-97.9 %ไม่ผ่าน1,131.40317.3072.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,435.571,521.0055.7 %ผ่าน639.86133.9579.1 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,385.22605.0082.1 %ผ่าน639.8626.8295.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล2,998.151,005.5066.5 %ผ่าน468.7226.4094.4 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล3,651.853,051.8016.4 %ไม่ผ่าน715.93229.9067.9 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสตูล5,974.8416,822.74-181.6 %ไม่ผ่าน1,248.37960.0523.1 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,399.423,491.0020.6 %ผ่าน1,058.21319.2069.8 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,345.901,100.0067.1 %ผ่าน620.85107.2482.7 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล8,119.807,407.078.8 %ไม่ผ่าน1,084.460.9599.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,380.121,174.0088.7 %ผ่าน544.78140.4974.2 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,631.582,776.0023.6 %ผ่าน734.94489.2533.4 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,401.63693.6079.6 %ผ่าน639.8638.0094.1 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,614.881,105.0069.4 %ผ่าน719.130.9599.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,999.281,667.0044.4 %ผ่าน449.7040.2191.1 %ผ่าน
25.  รจจ.สตูล 24,122.3733,316.99-38.1 %ไม่ผ่าน548.03708.91-29.4 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,705.98519.0080.8 %ผ่าน354.6276.0078.6 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,383.551,300.0061.6 %ผ่าน620.85344.4344.5 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล3,067.77954.0068.9 %ผ่าน487.73210.9056.8 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,871.083,208.4134.1 %ผ่าน868.05262.8069.7 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,284.472,185.3349.0 %ผ่าน658.88175.9773.3 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,866.9512,796.23-29.7 %ไม่ผ่าน1,322.631,055.9020.2 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,501.351,189.6166.0 %ผ่าน620.85211.3066.0 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล546.27395.0027.7 %ผ่าน373.64133.0064.4 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล32,894.176,308.0580.8 %ผ่าน2,486.511,809.5327.2 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,205.313,636.30-13.4 %ไม่ผ่าน544.78168.1569.1 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล8,089.675,293.0834.6 %ผ่าน1,685.74619.4063.3 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,928.38441.0088.8 %ผ่าน258.6476.0070.6 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,914.71509.0087.0 %ผ่าน167.7871.2557.5 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,463.61341.0092.4 %ผ่าน179.7576.0057.7 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า4,030.98445.0089.0 %ผ่าน355.6576.0078.6 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,063.261.00100.0 %ผ่าน234.7457.0075.7 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู4,003.39563.0085.9 %ผ่าน295.3476.0074.3 %ผ่าน
43. ด่านศุลกากรวังประจัน4,211.014,645.00-10.3 %ไม่ผ่าน510.07297.3541.7 %ผ่าน
44. ด่านศุลกากรสตูล11,038.976,453.0041.5 %ผ่าน788.74182.0076.9 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,542.443,871.99-9.3 %ไม่ผ่าน677.89408.5039.7 %ผ่าน
46. สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,130.67641.0069.9 %ผ่าน45.047.4283.5 %ผ่าน
47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล10,357.846,033.0041.8 %ผ่าน319.71272.4414.8 %ไม่ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสตูล5,195.472,605.4449.9 %ผ่าน732.62293.5059.9 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล14,959.676,654.4855.5 %ผ่าน1,263.98348.6572.4 %ผ่าน
50. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,297.723,799.1111.6 %ไม่ผ่าน414.61332.8619.7 %ไม่ผ่าน
51. วิทยาลัยการอาชีพละงู45,850.7121,253.0053.6 %ผ่าน374.81417.11-11.3 %ไม่ผ่าน
52. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,944.3915,825.7033.9 %ผ่าน404.11679.25-68.1 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยเทคนิคสตูล53,456.1140,536.0024.2 %ผ่าน750.59507.2532.4 %ผ่าน
54. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,106.099,935.0067.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
55. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจสตูล13,734.384,942.0164.0 %ผ่าน1,322.49304.0077.0 %ผ่าน
รวม 446,093 267,137 40.12 % ผ่าน 37,116 16,031 56.81 % ผ่าน