สรุปผลประเมินจังหวัดตรัง เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,667.31846.0068.3 %ผ่าน437.3453.1987.8 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดตรัง2,949.891,993.0032.4 %ผ่าน551.42106.2180.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง3,005.561,788.0040.5 %ผ่าน570.4448.2891.5 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง4,118.711,676.0059.3 %ผ่าน1,045.82525.6749.7 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,208.56452.0085.9 %ผ่าน666.21143.0678.5 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดตรัง3,226.72679.0079.0 %ผ่าน551.42271.0050.9 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง3,230.741,320.0059.1 %ผ่าน504.16585.88-16.2 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,812.571,582.0012.7 %ไม่ผ่าน464.85260.9843.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง4,539.062,945.2535.1 %ผ่าน1,293.03868.3032.8 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง3,508.862,815.2019.8 %ไม่ผ่าน760.60383.3049.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,652.8612,240.29-84.0 %ไม่ผ่าน1,445.17186.5087.1 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,451.962,129.0038.3 %ผ่าน760.60167.5578.0 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,051.18949.0068.9 %ผ่าน722.5577.7889.2 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,941.63675.0077.1 %ผ่าน551.42120.9678.1 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,563.952,085.0041.5 %ผ่าน798.62832.20-4.2 %ไม่ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดตรัง6,060.9326,791.00-342.0 %ไม่ผ่าน1,616.322,323.00-43.7 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,138.013,475.0016.0 %ไม่ผ่าน1,178.95244.6279.3 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง5,594.441,056.0081.1 %ผ่าน722.57122.5783.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง9,651.5010,997.24-13.9 %ไม่ผ่าน1,445.85155.8089.2 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง3,773.951,623.0057.0 %ผ่าน950.74541.5043.0 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง3,827.042,923.0023.6 %ผ่าน855.68418.0051.1 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,517.801,945.0044.7 %ผ่าน798.62275.5065.5 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,275.972,333.0045.4 %ผ่าน1,083.87368.5766.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง5,510.322,952.0046.4 %ผ่าน627.4959.0090.6 %ผ่าน
25.  รจจ.ตรัง 128,469.8751,000.0060.3 %ผ่าน885.79519.0041.4 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง2,735.77623.0077.2 %ผ่าน456.3454.1588.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,927.091,700.0056.7 %ผ่าน874.69330.6062.2 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,983.35881.0070.5 %ผ่าน570.44102.6082.0 %ผ่าน
29. สปส.จ.ตรัง4,620.413,994.0013.6 %ไม่ผ่าน1,140.90469.3058.9 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,290.381,010.0069.3 %ผ่าน431.21263.1539.0 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง9,806.4213,750.30-40.2 %ไม่ผ่าน9,814.78947.8290.3 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,520.721,348.0061.7 %ผ่าน798.62395.9850.4 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง2,715.52628.0076.9 %ผ่าน456.34156.8765.6 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง33,300.109,409.0071.7 %ผ่าน4,269.574,191.941.8 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง3,249.741,513.0053.4 %ผ่าน684.5384.5587.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง10,253.685,275.8048.5 %ผ่าน2,072.69522.5074.8 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,023.75813.0079.8 %ผ่าน237.4764.3572.9 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,876.44271.0093.0 %ผ่าน158.8056.0764.7 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,898.74271.0093.0 %ผ่าน314.7464.3279.6 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง5,126.01723.0085.9 %ผ่าน265.0460.8077.1 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว3,925.84319.0091.9 %ผ่าน236.0564.3772.7 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,898.33258.0093.4 %ผ่าน282.8526.8490.5 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,858.62288.0092.5 %ผ่าน298.3556.4681.1 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,843.51388.0089.9 %ผ่าน234.00118.0349.6 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,090.22558.0086.4 %ผ่าน315.4264.3879.6 %ผ่าน
46. ด่านศุลกากรกันตัง10,641.614,190.7960.6 %ผ่าน656.67114.0082.6 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,343.634,735.78-9.0 %ไม่ผ่าน1,102.89508.2553.9 %ผ่าน
48. ท่าอากาศยานตรัง205,499.69117,621.0142.8 %ผ่าน547.30870.05-59.0 %ไม่ผ่าน
49. สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,513.122,169.0051.9 %ผ่าน73.7142.9241.8 %ผ่าน
50. สพ.ตรัง11,242.229,056.0019.4 %ไม่ผ่าน937.05380.4959.4 %ผ่าน
51. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง36,266.005,236.1785.6 %ผ่าน736.15454.1038.3 %ผ่าน
52. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตรัง3,632.683,337.708.1 %ไม่ผ่าน642.40292.4054.5 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 116,097.669,339.6642.0 %ผ่าน1,221.33521.0057.3 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 223,457.659,255.3960.5 %ผ่าน1,353.51463.6065.7 %ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่8,895.948,139.458.5 %ไม่ผ่าน2,413.421,111.8653.9 %ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพกันตัง37,770.6711,206.0070.3 %ผ่าน207.27202.752.2 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยการอาชีพตรัง57,369.5320,170.0064.8 %ผ่าน374.48358.154.4 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน18,044.798,206.0054.5 %ผ่าน252.31215.6514.5 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด54,992.0528,080.0048.9 %ผ่าน377.41421.36-11.6 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง19,640.8719,567.000.4 %ไม่ผ่าน278.04248.9010.5 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยเทคนิคตรัง73,154.5142,058.0042.5 %ผ่าน953.68479.2549.7 %ผ่าน
62. วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,070.2918,436.25-8.0 %ไม่ผ่าน288.20105.0263.6 %ผ่าน
63. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,205.569,006.3253.1 %ผ่าน71.29205.65-188.5 %ไม่ผ่าน
64. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง6,518.803,073.3252.9 %ผ่าน5,618.31181.5296.8 %ผ่าน
65. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง11,570.236,387.8244.8 %ผ่าน1,005.07122.5587.8 %ผ่าน
66. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,529.853,946.3339.6 %ผ่าน345.97840.75-143.0 %ไม่ผ่าน
67. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง35,303.9123,281.0034.1 %ผ่าน569.60230.7059.5 %ผ่าน
รวม 1,025,455 549,790 46.39 % ผ่าน 65,228 26,124 59.95 % ผ่าน