สรุปผลประเมินจังหวัดพัทลุง เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,710.82632.0076.7 %ผ่าน409.12119.4570.8 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง2,480.491,240.0050.0 %ผ่าน618.340.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง 3,245.99792.0075.6 %ผ่าน439.18202.7753.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,832.671,721.0064.4 %ผ่าน733.38242.2567.0 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง3,080.18584.0081.0 %ผ่าน599.29190.2968.2 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง4,263.28877.0079.4 %ผ่าน694.36137.0280.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง3,653.421,559.0057.3 %ผ่าน903.56662.1526.7 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง1,787.711,530.0014.4 %ไม่ผ่าน433.98147.5366.0 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง4,884.843,616.0026.0 %ผ่าน1,359.82924.7232.0 %ผ่าน
10. ส.ป.ก. พัทลุง3,322.442,314.8030.3 %ผ่าน531.65325.9238.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง12,356.636,692.8145.8 %ผ่าน1,226.83227.4381.5 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,656.772,067.6043.5 %ผ่าน770.45272.7564.6 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,710.28122.0095.5 %ผ่าน409.1314.2896.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,105.34911.5070.6 %ผ่าน580.28303.2147.7 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,629.082,101.6142.1 %ผ่าน770.44184.3076.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดพัทลุง4,316.823,520.0018.5 %ไม่ผ่าน917.02395.2756.9 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,222.812,691.0048.5 %ผ่าน1,132.43391.9165.4 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,155.58937.0077.5 %ผ่าน599.29203.2066.1 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,768.978,018.42-39.0 %ไม่ผ่าน1,302.8866.7494.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง3,607.82462.0087.2 %ผ่าน789.46446.5043.4 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,553.652,488.0030.0 %ผ่าน751.43347.7053.7 %ผ่าน
22. ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง4,497.842,677.0040.5 %ผ่าน751.4283.1588.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,231.841,790.0057.7 %ผ่าน846.51117.3086.1 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,061.982,855.2052.9 %ผ่าน732.4125.1996.6 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,461.07661.0073.1 %ผ่าน390.1347.5087.8 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง3,304.441,731.6547.6 %ผ่าน637.33137.0778.5 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง3,054.87897.4370.6 %ผ่าน537.53169.7668.4 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,190.513,288.5821.5 %ผ่าน808.46166.8479.4 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง3,214.27448.0086.1 %ผ่าน618.31329.8946.6 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง10,958.4016,086.00-46.8 %ไม่ผ่าน1,794.72267.2185.1 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,333.561,416.0057.5 %ผ่าน649.2830.5795.3 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,894.13874.0069.8 %ผ่าน481.79165.3965.7 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง20,495.939,418.0054.0 %ผ่าน5,292.444,671.8211.7 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง3,483.524,298.00-23.4 %ไม่ผ่าน694.37152.2578.1 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง10,553.076,197.6041.3 %ผ่าน2,348.77718.4769.4 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,881.68328.0091.6 %ผ่าน213.790.9599.6 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,941.98316.0092.0 %ผ่าน224.8432.2185.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด4,080.09302.0092.6 %ผ่าน241.2851.3978.7 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,851.10107.0097.2 %ผ่าน126.8215.9787.4 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,017.20375.0090.7 %ผ่าน347.4437.6889.2 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,865.51144.0096.3 %ผ่าน282.4851.3981.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,864.20306.0092.1 %ผ่าน166.1053.6867.7 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,958.78238.0094.0 %ผ่าน383.9653.6986.0 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง5,850.805,303.699.4 %ไม่ผ่าน886.47493.0544.4 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด2,441.39712.0070.8 %ผ่าน400.49303.0524.3 %ผ่าน
46. สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,807.06836.0053.7 %ผ่าน45.5433.6526.1 %ผ่าน
47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง10,517.871,370.0087.0 %ผ่าน2,843.38400.6085.9 %ผ่าน
48.  ทสป.บ้านนาวง 6,485.519,591.23-47.9 %ไม่ผ่าน374.39248.0033.8 %ผ่าน
49. เรือนจำกลางพัทลุง 49,704.8329,633.0240.4 %ผ่าน846.66458.6845.8 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 116,454.868,019.0451.3 %ผ่าน1,525.50307.8079.8 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 29,352.447,719.4617.5 %ไม่ผ่าน1,022.66379.2562.9 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง16,319.272,026.0087.6 %ผ่าน847.7597.2188.5 %ผ่าน
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง30,468.673,108.0989.8 %ผ่าน338.24253.4125.1 %ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน9,987.53283.9297.2 %ผ่าน170.05360.43-112.0 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 35,992.6812,819.0164.4 %ผ่าน223.32480.11-115.0 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง192,094.3812,331.5993.6 %ผ่าน3,585.121,601.8555.3 %ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,258.5416,752.0036.2 %ผ่าน400.58304.0024.1 %ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง85,021.5278,228.008.0 %ไม่ผ่าน1,233.08328.3173.4 %ผ่าน
59. วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง16,061.439,415.3341.4 %ผ่าน242.48321.15-32.4 %ไม่ผ่าน
60. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง8,982.601,325.8885.2 %ผ่าน62.71105.69-68.5 %ไม่ผ่าน
61. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง12,143.565,377.0055.7 %ผ่าน1,487.14199.5086.6 %ผ่าน
รวม 736,487 304,483 58.66 % ผ่าน 51,078 19,861 61.12 % ผ่าน