สรุปผลประเมินจังหวัดปัตตานี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,728.59180.0093.4 %ผ่าน350.28100.7071.3 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,317.191,647.0050.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี3,429.511,449.5057.7 %ผ่าน502.44303.1739.7 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,506.001,720.0068.8 %ผ่าน1,343.61969.0027.9 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,188.43762.0076.1 %ผ่าน540.45149.1572.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี3,271.981,169.0064.3 %ผ่าน559.47436.5122.0 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี3,775.322,327.0038.4 %ผ่าน787.64671.2814.8 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,147.802,443.6222.4 %ผ่าน483.90277.4042.7 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี4,796.673,387.6929.4 %ผ่าน1,187.00709.6540.2 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,555.031,337.2262.4 %ผ่าน692.56161.1276.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,112.189,534.0032.4 %ผ่าน1,320.11203.4884.6 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี3,960.601,959.7950.5 %ผ่าน863.7180.5690.7 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,366.93680.0079.8 %ผ่าน616.5249.4092.0 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี3,093.39471.0084.8 %ผ่าน502.440.9599.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี7,171.713,279.1954.3 %ผ่าน730.60319.1756.3 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดปัตตานี6,349.6031,970.01-403.5 %ไม่ผ่าน1,358.141,173.9013.6 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี6,285.603,242.0048.4 %ผ่าน1,472.22285.6280.6 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี4,093.95560.0086.3 %ผ่าน920.7779.2291.4 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี6,896.948,026.31-16.4 %ไม่ผ่าน1,795.5195.0094.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี10,214.882,488.0075.6 %ผ่าน483.39261.2546.0 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี4,152.66860.0079.3 %ผ่าน825.69304.0063.2 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี8,538.931,180.0086.2 %ผ่าน996.82134.9086.5 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,752.782,454.6048.4 %ผ่าน980.01215.6578.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี3,119.942,360.8024.3 %ผ่าน483.40125.3674.1 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,014.911,919.0036.3 %ผ่าน464.37241.6748.0 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี4,145.272,539.1838.7 %ผ่าน920.77375.9259.2 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,467.61866.1075.0 %ผ่าน616.50170.7072.3 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี11,972.676,115.4148.9 %ผ่าน1,187.00416.1064.9 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,182.991,182.0071.7 %ผ่าน958.80185.1380.7 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี11,966.0411,990.30-0.2 %ไม่ผ่าน1,424.161,107.7822.2 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,080.431,751.4043.1 %ผ่าน616.50289.3353.1 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี2,682.66553.0079.4 %ผ่าน331.26342.00-3.2 %ไม่ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี44,556.3010,051.2077.4 %ผ่าน6,935.002,800.0059.6 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,920.584,060.11-3.6 %ไม่ผ่าน578.47260.4655.0 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี21,760.0810,473.6051.9 %ผ่าน2,613.20543.4079.2 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,798.93160.0095.8 %ผ่าน250.21142.5043.0 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,891.66627.0083.9 %ผ่าน217.0676.0065.0 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,805.31225.0094.1 %ผ่าน195.99152.0022.4 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,892.53255.0093.4 %ผ่าน215.1276.0064.7 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,880.89205.0094.7 %ผ่าน190.5185.5055.1 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี5,021.521,232.0075.5 %ผ่าน192.1857.0070.3 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน3,957.45128.0096.8 %ผ่าน171.6957.0066.8 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,799.05137.0096.4 %ผ่าน233.41152.0034.9 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,971.34433.0089.1 %ผ่าน169.3466.5060.7 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,821.25196.0094.9 %ผ่าน149.6858.9060.6 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,890.25246.0093.7 %ผ่าน257.44152.0041.0 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,911.4987.0097.8 %ผ่าน158.2857.0064.0 %ผ่าน
48. ด่านศุลกากรปัตตานี3,188.704,305.40-35.0 %ไม่ผ่าน570.51211.8562.9 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,219.761,753.0066.4 %ผ่าน730.61780.90-6.9 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ2,853.69579.0079.7 %ผ่าน411.44223.2545.7 %ผ่าน
51. สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี1,351.20736.0045.5 %ผ่าน34.5133.612.6 %ไม่ผ่าน
52. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี19,199.039,156.9952.3 %ผ่าน426.00132.8968.8 %ผ่าน
53. เรือนจำกลางปัตตานี61,983.7459,460.004.1 %ไม่ผ่าน875.09315.9563.9 %ผ่าน
54. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี7,916.343,049.0461.5 %ผ่าน1,047.61370.9164.6 %ผ่าน
55. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี5,015.884,638.467.5 %ไม่ผ่าน939.79372.3560.4 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 172,590.268,184.4888.7 %ผ่าน712.33419.9041.1 %ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 230,728.886,781.5477.9 %ผ่าน848.66671.2920.9 %ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 330,977.186,779.4378.1 %ผ่าน709.17263.8562.8 %ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี1,914.831,606.0616.1 %ไม่ผ่าน1,098.69644.8741.3 %ผ่าน
60. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,391.144,889.3623.5 %ผ่าน622.15352.4543.3 %ผ่าน
61. วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี80,812.9725,488.0068.5 %ผ่าน424.60232.7545.2 %ผ่าน
62. วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี32,558.1314,640.0155.0 %ผ่าน363.52404.15-11.2 %ไม่ผ่าน
63. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี83,487.3027,594.0066.9 %ผ่าน509.41568.10-11.5 %ไม่ผ่าน
64. วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี55,762.6024,702.9955.7 %ผ่าน822.09658.3519.9 %ไม่ผ่าน
65. วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี92,907.7021,186.6077.2 %ผ่าน438.291,638.53-273.8 %ไม่ผ่าน
66. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี64,091.8534,571.0046.1 %ผ่าน363.30416.70-14.7 %ไม่ผ่าน
67. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี12,682.055,921.0053.3 %ผ่าน71.5927.0062.3 %ผ่าน
68. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี14,052.125,490.0060.9 %ผ่าน1,583.73300.2081.0 %ผ่าน
รวม 970,903 412,433 57.52 % ผ่าน 52,447 24,011 54.22 % ผ่าน