สรุปผลประเมินจังหวัดยะลา เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา2,854.91132.0095.4 %ผ่าน501.65321.7135.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดยะลา4,751.49810.0083.0 %ผ่าน489.3690.6181.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน501.65155.8068.9 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา5,646.732,083.0063.1 %ผ่าน1,547.53827.4546.5 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา3,432.311,489.0056.6 %ผ่าน614.3568.4088.9 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดยะลา2,871.01468.0083.7 %ผ่าน501.65149.2970.2 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา4,324.003,619.9316.3 %ไม่ผ่าน1,129.18570.0049.5 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา1,977.963,078.00-55.6 %ไม่ผ่าน492.01266.5245.8 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา4,648.863,058.9834.2 %ผ่าน1,262.29809.4035.9 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา3,306.241,704.5048.4 %ผ่าน691.810.9099.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา6,391.7411,979.59-87.4 %ไม่ผ่าน1,376.39192.0786.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา4,034.952,254.0044.1 %ผ่าน996.0753.7194.6 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา2,439.75606.0075.2 %ผ่าน463.6248.2589.6 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา2,990.20587.0080.4 %ผ่าน558.70278.8250.1 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา3,696.083,165.0014.4 %ไม่ผ่าน843.94384.6154.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดยะลา4,792.6416,445.00-243.1 %ไม่ผ่าน1,319.341,541.27-16.8 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา7,414.694,326.0041.7 %ผ่าน2,555.38549.5578.5 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา3,751.462,005.0046.6 %ผ่าน881.97314.9864.3 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา5,202.899,685.41-86.2 %ไม่ผ่าน1,376.39101.8792.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา10,346.051,003.0090.3 %ผ่าน653.78289.5155.7 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา3,817.244,972.11-30.3 %ไม่ผ่าน900.99388.0756.9 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา4,972.001,790.0064.0 %ผ่าน958.03206.4178.5 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา4,354.201,781.4059.1 %ผ่าน1,015.08331.4667.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา2,935.734,125.80-40.5 %ไม่ผ่าน501.6553.6189.3 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา3,099.214,633.80-49.5 %ไม่ผ่าน539.6847.5091.2 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา3,492.341,937.0044.5 %ผ่าน767.87117.5784.7 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา3,152.341,654.0047.5 %ผ่าน615.7580.4186.9 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา4,297.324,880.08-13.6 %ไม่ผ่าน1,053.11261.2575.2 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา4,589.261,157.0074.8 %ผ่าน1,243.27251.9979.7 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา14,881.8917,010.00-14.3 %ไม่ผ่าน2,007.53950.0552.7 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 3,541.862,207.0037.7 %ผ่าน653.78465.7528.8 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา2,046.51436.0078.7 %ผ่าน425.59192.4754.8 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา81,022.3614,636.0081.9 %ผ่าน17,384.115,264.7169.7 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา3,177.503,717.04-17.0 %ไม่ผ่าน596.7353.5991.0 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา23,557.9113,753.0041.6 %ผ่าน2,195.12350.8584.0 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง3,295.27242.0092.7 %ผ่าน245.06114.0053.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต3,298.87175.0094.7 %ผ่าน160.5876.0052.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา3,292.17428.0087.0 %ผ่าน258.15114.0055.8 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง3,941.57509.0087.1 %ผ่าน243.2947.5080.5 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน489.6076.0084.5 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา3,333.38450.0086.5 %ผ่าน201.3585.5057.5 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน3,329.36499.0085.0 %ผ่าน172.9275.0556.6 %ผ่าน
43. ด่านศุลกากรเบตง10,687.817,929.9025.8 %ผ่าน998.36433.2056.6 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา3,290.964,087.14-24.2 %ไม่ผ่าน610.14893.00-46.4 %ไม่ผ่าน
45. สถานีอุตุนิยมวิทยายะลา1,807.06428.0076.3 %ผ่าน50.3926.7047.0 %ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา8,691.062,242.0074.2 %ผ่าน691.81212.8069.2 %ผ่าน
47.  รจก.ยะลา 364,490.7248,948.8986.6 %ผ่าน3,908.83664.4583.0 %ผ่าน
48. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา13,107.993,991.4669.5 %ผ่าน432.0429.4493.2 %ผ่าน
49. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา4,020.7710,623.20-164.2 %ไม่ผ่าน1,072.13877.2918.2 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 158,360.5217,073.5470.7 %ผ่าน1,730.98359.7179.2 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 223,119.0910,186.0055.9 %ผ่าน1,801.21535.4070.3 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 311,133.547,902.4129.0 %ผ่าน2,021.61525.3474.0 %ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา2,461.431,433.0041.8 %ผ่าน1,643.25100.8493.9 %ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา19,120.1814,715.0023.0 %ผ่าน255.30632.13-147.6 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพเบตง37,281.4620,157.0045.9 %ผ่าน599.78515.8514.0 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพรามัน35,344.4510,034.3871.6 %ผ่าน291.38389.50-33.7 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิคยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน959.25608.9536.5 %ผ่าน
58. วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา42,641.4423,986.0043.7 %ผ่าน316.60249.3121.3 %ผ่าน
59. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา67,822.7638,000.9444.0 %ผ่าน1,044.04480.2754.0 %ผ่าน
60. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา20,151.634,822.2176.1 %ผ่าน353.27166.0553.0 %ผ่าน
61. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)62,677.7010,811.6482.8 %ผ่าน1,003.35640.0536.2 %ผ่าน
62. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา11,836.896,610.0044.2 %ผ่าน1,463.55456.0068.8 %ผ่าน
63. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 287,954.523,227.3096.3 %ผ่าน452.62199.5055.9 %ผ่าน
64. ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา54,034.7444,514.5017.6 %ไม่ผ่าน1,033.75425.5558.8 %ผ่าน
รวม 1,208,339 441,217 63.49 % ผ่าน 74,120 26,040 64.87 % ผ่าน