สรุปผลประเมินจังหวัดนราธิวาส เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส2,784.79914.0067.2 %ผ่าน443.21225.2549.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,364.622,200.0034.6 %ผ่าน709.4358.2291.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,952.321,295.5056.1 %ผ่าน519.22133.4674.3 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส12,732.474,313.0066.1 %ผ่าน1,660.23587.1064.6 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,299.14788.0076.1 %ผ่าน690.42188.1072.8 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส4,033.341,010.2075.0 %ผ่าน743.20716.303.6 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส3,926.682,065.0047.4 %ผ่าน918.611,338.63-45.7 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,164.641,870.0013.6 %ไม่ผ่าน512.8668.3786.7 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส10,991.542,241.0079.6 %ผ่าน899.60571.1736.5 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,559.071,169.4067.1 %ผ่าน785.50112.6285.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส13,066.227,398.7943.4 %ผ่าน1,698.26125.1692.6 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,237.861,796.0044.5 %ผ่าน652.38105.6583.8 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,339.73377.0088.7 %ผ่าน709.4326.5996.3 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,939.54643.0078.1 %ผ่าน538.29107.2680.1 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส22,582.872,333.0089.7 %ผ่าน8,867.30189.4397.9 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดนราธิวาส24,497.0526,076.00-6.4 %ไม่ผ่าน1,793.342,622.53-46.2 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส12,828.303,785.0070.5 %ผ่าน1,508.102,011.01-33.3 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส4,737.201,112.0076.5 %ผ่าน785.51187.4976.1 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส5,816.6410,202.15-75.4 %ไม่ผ่าน1,517.08355.8876.5 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส11,032.611,659.0085.0 %ผ่าน652.38232.7564.3 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,606.153,434.0025.4 %ผ่าน956.64944.301.3 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส3,590.492,102.0041.5 %ผ่าน804.51711.9311.5 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส5,243.632,255.0057.0 %ผ่าน1,489.09121.6791.8 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส2,961.521,927.0034.9 %ผ่าน538.2956.4989.5 %ผ่าน
25.  รจจ.นราธิวาส 77,371.7196,239.97-24.4 %ไม่ผ่าน986.84238.7875.8 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,118.392,124.0031.9 %ผ่าน576.3298.6882.9 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,844.403,338.0031.1 %ผ่าน1,279.91345.5073.0 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,132.441,403.0055.2 %ผ่าน614.35163.0073.5 %ผ่าน
29. สปส.จ.นราธิวาส5,550.194,553.9817.9 %ไม่ผ่าน1,203.82432.2564.1 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,889.381,858.0062.0 %ผ่าน1,355.98148.8389.0 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส27,371.3213,842.3549.4 %ผ่าน1,715.501,620.605.5 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,285.471,478.4055.0 %ผ่าน671.40280.9458.2 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,777.791,464.0047.3 %ผ่าน462.24254.7144.9 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส57,421.8311,748.0079.5 %ผ่าน6,727.695,265.8521.7 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส3,280.924,357.44-32.8 %ไม่ผ่าน652.4082.6587.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส9,805.529,876.00-0.7 %ไม่ผ่าน2,420.87795.1567.2 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ3,809.411.00100.0 %ผ่าน222.4957.9574.0 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง4,008.45157.0096.1 %ผ่าน187.7071.0562.1 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,909.64743.0081.0 %ผ่าน205.65104.2649.3 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,823.82221.0094.2 %ผ่าน181.4172.5060.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,737.23180.0095.2 %ผ่าน160.3853.6266.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,091.20334.0093.4 %ผ่าน182.210.9599.5 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,895.68496.0087.3 %ผ่าน286.0472.4074.7 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง3,862.86377.0090.2 %ผ่าน343.7426.4892.3 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,662.73408.0088.9 %ผ่าน313.1672.3876.9 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,828.9095.0097.5 %ผ่าน342.5526.7792.2 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,026.49730.0081.9 %ผ่าน387.6250.8786.9 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี3,854.67328.0091.5 %ผ่าน252.0093.7262.8 %ผ่าน
49. ด่านศุลกากรตากใบ7,319.1416,147.00-120.6 %ไม่ผ่าน743.480.9099.9 %ผ่าน
50. ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก21,547.2325,545.89-18.6 %ไม่ผ่าน1,367.90553.6559.5 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส3,590.345,778.81-61.0 %ไม่ผ่าน823.53550.0533.2 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ3,203.491,905.9040.5 %ผ่าน440.77249.8543.3 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาสไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน333.22269.8019.0 %ไม่ผ่าน
54. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,572.901,094.4057.5 %ผ่าน500.83612.60-22.3 %ไม่ผ่าน
55. ท่าอากาศยานนราธิวาส86,654.7685,675.691.1 %ไม่ผ่าน644.29308.0052.2 %ผ่าน
56. สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,077.332,038.0081.6 %ผ่าน271.0226.8290.1 %ผ่าน
57. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส9,989.785,682.0043.1 %ผ่าน443.50357.2019.5 %ไม่ผ่าน
58. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส4,777.964,103.6614.1 %ไม่ผ่าน918.61462.4049.7 %ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 197,444.2011,232.2488.5 %ผ่าน1,200.49790.4034.2 %ผ่าน
60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 242,230.668,288.1180.4 %ผ่าน1,850.031,212.1434.5 %ผ่าน
61. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 322,255.277,082.3868.2 %ผ่าน965.67515.7546.6 %ผ่าน
62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส63,734.745,081.1392.0 %ผ่าน1,668.64372.7677.7 %ผ่าน
63. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,379.673,340.00-142.1 %ไม่ผ่าน398.20436.02-9.5 %ไม่ผ่าน
64. วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก77,722.3325,734.4866.9 %ผ่าน619.461,636.30-164.1 %ไม่ผ่าน
65. วิทยาลัยเทคนิคบางนรา70,231.226,876.0090.2 %ผ่าน420.77408.053.0 %ไม่ผ่าน
66. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส11,883.9523,764.80-100.0 %ไม่ผ่าน66.1980.61-21.8 %ไม่ผ่าน
67. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส15,980.6010,365.9935.1 %ผ่าน98.13118.95-21.2 %ไม่ผ่าน
68. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส21,790.99614.0097.2 %ผ่าน1,725.86286.2083.4 %ผ่าน
รวม 996,035 489,670 50.84 % ผ่าน 67,626 31,476 53.46 % ผ่าน