สรุปผลประเมินจังหวัดบึงกาฬ เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ2,657.02274.0089.7 %ผ่าน380.9449.1887.1 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,180.51993.0068.8 %ผ่าน609.1366.4589.1 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ3,618.22350.0090.3 %ผ่าน837.33190.0077.3 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,618.222,457.0032.1 %ผ่าน837.33304.4863.6 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,048.17828.0072.8 %ผ่าน552.09197.5064.2 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,926.80813.0072.2 %ผ่าน495.04252.5249.0 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,621.25350.0090.3 %ผ่าน837.33190.0077.3 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,850.21910.0050.8 %ผ่าน457.02760.00-66.3 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,758.062,420.0035.6 %ผ่าน495.04494.790.1 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,618.224,775.00-32.0 %ไม่ผ่าน837.33148.0882.3 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ7,740.407,584.652.0 %ไม่ผ่าน986.19383.4361.1 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ3,715.35826.0077.8 %ผ่าน1,037.96484.4053.3 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,275.88673.0079.5 %ผ่าน647.1726.5895.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,510.93665.0073.5 %ผ่าน457.01207.9554.5 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ2,936.48350.0088.1 %ผ่าน714.69190.0073.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ3,158.67350.0088.9 %ผ่าน647.17190.0070.6 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ3,947.434,257.00-7.8 %ไม่ผ่าน904.85449.3450.3 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ3,167.16350.0088.9 %ผ่าน647.17190.0070.6 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ3,624.295,421.73-49.6 %ไม่ผ่าน837.3376.0090.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ3,918.25168.0095.7 %ผ่าน514.05334.8034.9 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,618.221,941.0046.4 %ผ่าน837.33218.5073.9 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ3,621.252,917.0019.4 %ไม่ผ่าน837.33591.4029.4 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ4,464.671,790.0059.9 %ผ่าน594.77295.0350.4 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,925.71350.0088.0 %ผ่าน495.0443.7091.2 %ผ่าน
25.  รจจ.บึงกาฬ 31,790.9028,024.9211.8 %ไม่ผ่าน705.15339.7851.8 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,710.65952.0064.9 %ผ่าน619.61123.4180.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,642.49280.0092.3 %ผ่าน837.3390.2589.2 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ3,080.051,288.0058.2 %ผ่าน552.0993.0383.1 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,772.98350.0090.7 %ผ่าน1,037.9643.7095.8 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,710.192,049.8044.8 %ผ่าน1,037.96702.0532.4 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ2,788.8518,260.00-554.8 %ไม่ผ่าน1,628.211,651.04-1.4 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,865.231,779.3954.0 %ผ่าน609.13356.4541.5 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,819.51363.0087.1 %ผ่าน437.99456.28-4.2 %ไม่ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ12,161.2410,231.0015.9 %ไม่ผ่าน3,148.331,142.9863.7 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ3,624.891,632.0055.0 %ผ่าน837.33190.0077.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ14,481.7411,504.0020.6 %ผ่าน1,618.70834.2148.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,211.72465.0089.0 %ผ่าน411.6458.4885.8 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย4,042.28403.0090.0 %ผ่าน393.0526.6293.2 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง4,017.04139.0096.5 %ผ่าน338.9250.4985.1 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด4,056.42530.0086.9 %ผ่าน258.0853.2479.4 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,978.58267.0093.3 %ผ่าน251.3149.4380.3 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน380.9467.7982.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,978.58419.0089.5 %ผ่าน188.2472.2961.6 %ผ่าน
44. ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,853.7510,446.29-18.0 %ไม่ผ่าน875.36353.4059.6 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ3,618.225,282.35-46.0 %ไม่ผ่าน999.93738.3926.2 %ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ10,521.271,866.0082.3 %ผ่าน628.15392.8237.5 %ผ่าน
47. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ3,318.891,687.0049.2 %ผ่าน647.17304.0053.0 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ70,709.449,635.9486.4 %ผ่าน1,642.67435.1873.5 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ6,188.986,989.86-12.9 %ไม่ผ่าน1,581.48243.8884.6 %ผ่าน
50. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ1,350.913,624.60-168.3 %ไม่ผ่าน310.42113.9463.3 %ผ่าน
51. วิทยาลัยเทคนิคเซกา45,604.252,795.7793.9 %ผ่าน402.31237.5041.0 %ผ่าน
52. วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ56,152.24350.0099.4 %ผ่าน205.6890.2556.1 %ผ่าน
53. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 15,666.926,125.1460.9 %ผ่าน119.49172.96-44.7 %ไม่ผ่าน
54. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ6,776.54686.0089.9 %ผ่าน1,020.45234.8977.0 %ผ่าน
รวม 426,016 170,239 60.04 % ผ่าน 40,222 16,053 60.09 % ผ่าน