สรุปผลประเมินจังหวัดสิงห์บุรี เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี2,801.87800.0071.4 %ผ่าน306.7627.0391.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,330.911,150.0065.5 %ผ่าน477.9440.8591.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,131.431,464.0064.6 %ผ่าน702.76468.5633.3 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,315.261,363.0058.9 %ผ่าน477.94224.8653.0 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี2,977.83740.0075.1 %ผ่าน344.83135.1060.8 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี3,611.162,586.3228.4 %ผ่าน592.04815.77-37.8 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี2,168.232,706.09-24.8 %ไม่ผ่าน360.72428.15-18.7 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,360.072,519.9142.2 %ผ่าน896.29279.1768.9 %ผ่าน
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี11,447.646,582.1842.5 %ผ่าน1,257.56175.2786.1 %ผ่าน
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,355.771,474.0056.1 %ผ่าน496.96361.0027.4 %ผ่าน
12. สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,097.64968.0068.8 %ผ่าน515.970.9599.8 %ผ่าน
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี3,043.24467.0084.7 %ผ่าน325.81224.6531.0 %ผ่าน
14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,608.862,801.0022.4 %ผ่าน592.0467.4988.6 %ผ่าน
15. สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,291.254,627.7112.5 %ไม่ผ่าน991.371,267.35-27.8 %ไม่ผ่าน
16. ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,938.775,315.0010.5 %ไม่ผ่าน1,428.74585.8559.0 %ผ่าน
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี3,602.982,369.0034.2 %ผ่าน592.76101.6682.8 %ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี6,759.037,359.89-8.9 %ไม่ผ่าน981.47107.9889.0 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี11,017.191,214.0089.0 %ผ่าน458.93299.3634.8 %ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี11,294.893,736.2166.9 %ผ่าน687.12694.65-1.1 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี3,715.601,954.0047.4 %ผ่าน611.05204.2566.6 %ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี10,998.991,600.5085.4 %ผ่าน554.0178.2885.9 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี5,562.392,834.1749.0 %ผ่าน363.812.8599.2 %ผ่าน
24. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 34,772.4735,546.74-2.2 %ไม่ผ่าน560.23660.55-17.9 %ไม่ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,792.41616.0077.9 %ผ่าน268.7740.4984.9 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,334.921,351.0059.5 %ผ่าน458.9333.4392.7 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี3,016.221,232.0059.2 %ผ่าน278.00213.2323.3 %ผ่าน
28. สปส.จ.สิงห์บุรี3,643.112,996.1917.8 %ไม่ผ่าน573.02142.5075.1 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี4,690.623,345.1928.7 %ผ่าน668.1078.4088.3 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,213.5812,015.11-17.6 %ไม่ผ่าน1,053.361,075.70-2.1 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,342.671,489.0055.5 %ผ่าน477.94205.1957.1 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี3,496.24715.0079.5 %ผ่าน306.80167.9045.3 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี36,595.228,578.7076.6 %ผ่าน2,555.582,276.3610.9 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี4,908.243,834.0021.9 %ผ่าน491.19100.7079.5 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,456.685,006.5932.9 %ผ่าน1,542.84432.0372.0 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน4,055.68474.0088.3 %ผ่าน154.9647.5069.3 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,195.80378.0091.0 %ผ่าน126.6242.7566.2 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน4,088.03762.0081.4 %ผ่าน176.6341.8076.3 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี4,075.87466.0088.6 %ผ่าน153.5738.9574.6 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,291.34825.0080.8 %ผ่าน195.2425.6586.9 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,158.87895.0078.5 %ผ่าน196.5132.3083.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,495.332,277.0034.9 %ผ่าน554.01469.7115.2 %ไม่ผ่าน
43. สพ.สิงห์บุรี3,325.931,657.0050.2 %ผ่าน477.9438.0092.0 %ผ่าน
44. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสิงห์บุรี7,856.903,279.0058.3 %ผ่าน2,322.49312.0786.6 %ผ่าน
45.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี15,850.796,751.5857.4 %ผ่าน753.76515.7331.6 %ผ่าน
46. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง35,945.176,655.5081.5 %ผ่าน2,504.38813.6067.5 %ผ่าน
47. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,724.352,269.0016.7 %ไม่ผ่าน242.06768.55-217.5 %ไม่ผ่าน
48. วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี43,769.6113,577.2569.0 %ผ่าน214.82999.46-365.3 %ไม่ผ่าน
49. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี18,508.3914,744.0020.3 %ผ่าน263.761,570.56-495.5 %ไม่ผ่าน
50. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี53,866.93ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ731.12ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
51. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 232,274.6215,344.0052.5 %ผ่าน337.47215.8536.0 %ผ่าน
52. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี73,644.0626,205.0164.4 %ผ่าน284.98902.79-216.8 %ไม่ผ่าน
53. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี7,153.214,650.9935.0 %ผ่าน1,020.45199.5080.4 %ผ่าน
รวม 503,107 234,568 53.38 % ผ่าน 33,231 19,052 42.67 % ผ่าน