สรุปผลประเมินจังหวัดชัยนาท เดือนพฤศจิกายน 2565
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท2,772.19758.0072.7 %ผ่าน164.6180.9450.8 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,250.321,830.0043.7 %ผ่าน544.3667.4587.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท3,666.22977.0073.4 %ผ่าน373.2647.5087.3 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท4,016.651,887.0053.0 %ผ่าน867.68226.6473.9 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,824.853,387.3011.4 %ไม่ผ่าน806.94105.0087.0 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,130.722,056.0034.3 %ผ่าน506.34515.85-1.9 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,672.843,472.0038.8 %ผ่าน1,438.15709.5750.7 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท1,489.372,198.73-47.6 %ไม่ผ่าน343.61302.1412.1 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,734.302,444.0048.4 %ผ่าน1,206.25301.1075.0 %ผ่าน
10. ส.ป.ก.ชัยนาท3,607.221,950.0045.9 %ผ่าน696.5350.9192.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท13,539.9411,556.5514.6 %ไม่ผ่าน1,076.85106.8490.1 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท3,471.73175.0095.0 %ผ่าน734.48228.5268.9 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,413.291,138.0066.7 %ผ่าน601.4547.1092.2 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท2,904.90933.0067.9 %ผ่าน411.290.9599.8 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,872.883,045.6021.4 %ผ่าน753.5884.9188.7 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,137.544,650.009.5 %ไม่ผ่าน1,171.93239.3879.6 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท12,533.942,805.0077.6 %ผ่าน1,343.08332.5075.2 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท3,465.892,400.0030.8 %ผ่าน438.56243.4144.5 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท5,215.118,921.00-71.1 %ไม่ผ่าน1,114.8880.9592.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท10,882.252,680.0075.4 %ผ่าน639.48667.85-4.4 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท3,666.832,421.4034.0 %ผ่าน715.52383.1746.4 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท4,933.623,645.0026.1 %ผ่าน1,152.89344.3370.1 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,269.712,628.0019.6 %ไม่ผ่าน649.56215.0066.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,391.902,350.0030.7 %ผ่าน478.3337.7892.1 %ผ่าน
25.  รจจ.ชัยนาท 27,827.7030,513.66-9.7 %ไม่ผ่าน499.76352.1429.5 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท3,133.152,604.5016.9 %ไม่ผ่าน411.2976.6381.4 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,298.392,037.0038.2 %ผ่าน544.4094.1682.7 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท3,013.671,003.0066.7 %ผ่าน449.32148.6666.9 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท4,128.384,054.501.8 %ไม่ผ่าน867.68160.5381.5 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท3,346.011,649.0050.7 %ผ่าน639.48173.4372.9 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท7,973.91277.0096.5 %ผ่าน1,225.63829.3632.3 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,407.751,107.7667.5 %ผ่าน601.45304.8849.3 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,409.56897.0079.7 %ผ่าน277.48177.3536.1 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท49,262.874,590.2190.7 %ผ่าน2,785.592,522.059.5 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,188.612,992.006.2 %ไม่ผ่าน525.39134.9074.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท9,687.178,485.0012.4 %ไม่ผ่าน2,369.91389.5083.6 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์5,507.34439.0092.0 %ผ่าน195.6862.6068.0 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,054.30465.0088.5 %ผ่าน206.0255.5973.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี4,237.92636.0085.0 %ผ่าน240.210.9599.6 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,765.14549.0088.5 %ผ่าน190.8751.2673.1 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง978.2161.0093.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,110.56751.0081.7 %ผ่าน299.000.9599.7 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,218.683,820.009.5 %ไม่ผ่าน849.92411.4551.6 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,574.93529.0079.5 %ผ่าน335.64309.437.8 %ไม่ผ่าน
45. สพ.ชัยนาท10,634.80870.0091.8 %ผ่าน563.42142.5074.7 %ผ่าน
46. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยนาท3,053.083,471.47-13.7 %ไม่ผ่าน525.39235.2455.2 %ผ่าน
47. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท214,227.147,445.9796.5 %ผ่าน1,259.46330.2573.8 %ผ่าน
48. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท5,037.824,858.933.6 %ไม่ผ่าน324.101,408.71-334.7 %ไม่ผ่าน
49. วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม27,228.7711,632.5357.3 %ผ่าน288.17129.6655.0 %ผ่าน
50. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท168,648.0516,806.0090.0 %ผ่าน3,099.901,058.4565.9 %ผ่าน
51. วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท79,374.9091,643.01-15.5 %ไม่ผ่าน1,147.73351.8069.3 %ผ่าน
52. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท19,113.408,351.0056.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
53. สำนักชลประทานที่ 1253,614.1315,730.0070.7 %ผ่าน18,303.292,850.0084.4 %ผ่าน
54. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท29,604.3814,363.0251.5 %ผ่าน1,508.16444.3870.5 %ผ่าน
55. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท5,861.723,530.0339.8 %ผ่าน1,351.7638.5997.1 %ผ่าน
56. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 74,381.461,580.1063.9 %ผ่าน1,503.551,288.2714.3 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท7,274.743,781.9948.0 %ผ่าน1,038.2264.7593.8 %ผ่าน
รวม 897,043 321,833 64.12 % ผ่าน 62,657 20,018 68.05 % ผ่าน