สรุปผลประเมินจังหวัดสระบุรี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,395.3543.0098.2 %ผ่าน264.85156.8040.8 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,668.372,126.0020.3 %ผ่าน364.670.9099.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี1,549.9854.0096.5 %ผ่าน254.87194.3823.7 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี4,003.553,390.0015.3 %ไม่ผ่าน534.33130.1775.6 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี2,234.542,130.004.7 %ไม่ผ่าน334.73116.2765.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,210.311,050.0052.5 %ผ่าน348.83550.59-57.8 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,749.962,749.0026.7 %ผ่าน474.44663.25-39.8 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,292.203,247.68-41.7 %ไม่ผ่าน468.37201.1857.0 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,993.042,605.0047.8 %ผ่าน753.87715.295.1 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,302.952,535.9923.2 %ผ่าน458.57688.09-50.1 %ไม่ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี45,322.7515,025.0066.8 %ผ่าน753.91618.2918.0 %ไม่ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,192.072,370.0025.8 %ผ่าน484.42490.73-1.3 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี2,901.891,860.0035.9 %ผ่าน374.6542.0188.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี2,845.611,980.8030.4 %ผ่าน314.7753.4183.0 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,440.412,190.0036.3 %ผ่าน444.54221.3050.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสระบุรี6,430.746,053.255.9 %ไม่ผ่าน653.07644.841.3 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี6,136.54450.0092.7 %ผ่าน813.75237.5070.8 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,792.373,409.0010.1 %ไม่ผ่าน544.31283.1048.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี16,418.0113,276.8319.1 %ไม่ผ่าน1,143.2471.0093.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี2,899.001,966.0032.2 %ผ่าน304.79209.9531.1 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,546.702,776.0021.7 %ผ่าน474.43514.90-8.5 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี3,887.793,443.0011.4 %ไม่ผ่าน544.29391.4228.1 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี5,253.212,288.0056.4 %ผ่าน641.680.9599.9 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,379.786,428.45-19.5 %ไม่ผ่าน439.8384.1980.9 %ผ่าน
25.  เรือนจำจังหวัดสระบุรี54,902.6861,735.00-12.4 %ไม่ผ่าน669.72338.3949.5 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี1,844.3163.0096.6 %ผ่าน248.99221.8910.9 %ไม่ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี7,768.284,573.1741.1 %ผ่าน511.75355.0230.6 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี2,905.071,685.0042.0 %ผ่าน394.59248.9336.9 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี9,443.075,898.6637.5 %ผ่าน843.69632.6525.0 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี2,537.661,759.0030.7 %ผ่าน414.57114.0172.5 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี20,024.3317,270.6313.8 %ไม่ผ่าน1,997.551,460.8226.9 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,186.523,992.0023.0 %ผ่าน534.33366.7631.4 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,087.541,080.0048.3 %ผ่าน294.842.7499.1 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี40,960.8711,035.0073.1 %ผ่าน3,494.492,819.9319.3 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,804.544,578.78-20.4 %ไม่ผ่าน399.92218.8845.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี17,437.9820,888.62-19.8 %ไม่ผ่าน1,065.52879.1917.5 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย1,518.79711.0053.2 %ผ่าน98.5259.0840.0 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ1,281.511,150.0010.3 %ไม่ผ่าน46.4330.5034.3 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด838.8131.0096.3 %ผ่าน41.5428.1132.3 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ1,048.34917.0012.5 %ไม่ผ่าน62.2336.5041.3 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท1,476.541,152.0022.0 %ผ่าน75.4341.3345.2 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก1,276.61844.0033.9 %ผ่าน88.7429.5466.7 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี2,396.622,091.2012.7 %ไม่ผ่าน105.4744.3957.9 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง845.92304.0064.1 %ผ่าน66.5027.1959.1 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง1,214.79813.0033.1 %ผ่าน49.8342.1715.4 %ไม่ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้1,117.64571.0048.9 %ผ่าน39.3728.1228.6 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค1,434.48941.0034.4 %ผ่าน67.0628.0758.1 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง859.18530.0038.3 %ผ่าน38.2742.61-11.3 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน1,123.59381.0066.1 %ผ่าน123.032.2198.2 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี4,694.613,601.6223.3 %ผ่าน669.39662.151.1 %ไม่ผ่าน
51. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี13,739.077,666.4444.2 %ผ่าน549.30207.1062.3 %ผ่าน
52. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระบุรี4,571.474,378.374.2 %ไม่ผ่าน414.55518.60-25.1 %ไม่ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 115,636.3713,013.9416.8 %ไม่ผ่าน724.42540.8625.3 %ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒15,493.0515,886.02-2.5 %ไม่ผ่าน746.24629.8515.6 %ไม่ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี11,907.232,412.0079.7 %ผ่าน695.65285.5059.0 %ผ่าน
56. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี11,358.205,674.3550.0 %ผ่าน334.63500.09-49.4 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี30,781.7416,875.0045.2 %ผ่าน494.46521.50-5.5 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยการอาชีพหนองแค29,255.7222,896.0021.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
59. วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์39,113.5948,988.99-25.2 %ไม่ผ่าน939.82616.4634.4 %ผ่าน
60. วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก32,169.8124,662.4023.3 %ผ่าน429.63427.650.5 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี44,856.99103,932.00-131.7 %ไม่ผ่าน1,396.30638.1954.3 %ผ่าน
62. วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี31,880.0318,282.0042.7 %ผ่าน469.91621.32-32.2 %ไม่ผ่าน
63. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี43,354.9649,624.01-14.5 %ไม่ผ่าน912.84399.7856.2 %ผ่าน
64. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)10,079.119,508.965.7 %ไม่ผ่าน1,173.80191.9683.6 %ผ่าน
65. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที 7 (สระบุรี)3,910.843,086.0321.1 %ผ่าน774.240.9599.9 %ผ่าน
66. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 213,149.5110,173.1522.6 %ผ่าน2,283.28611.8073.2 %ผ่าน
67. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,076.856,930.2823.6 %ผ่าน1,404.75237.5083.1 %ผ่าน
68. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี13,270.954,871.8063.3 %ผ่าน1,059.92406.6061.6 %ผ่าน
69. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี20,760.0429,744.33-43.3 %ไม่ผ่าน2,069.591,991.493.8 %ไม่ผ่าน
70. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
71. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี14,237.8715,775.00-10.8 %ไม่ผ่าน1,054.80257.4575.6 %ผ่าน
รวม 739,481 646,425 12.58 % ไม่ผ่าน 42,559 25,646 39.74 % ผ่าน