สรุปผลประเมินจังหวัดชลบุรี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี1,731.08593.0065.7 %ผ่าน272.13150.6344.6 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี3,903.071,774.0054.5 %ผ่าน361.9549.0586.4 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,737.183,402.0028.2 %ผ่าน731.21323.4755.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี4,353.622,872.8334.0 %ผ่าน601.471,021.67-69.9 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,148.451,080.0049.7 %ผ่าน381.91275.4027.9 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี2,919.911,505.1148.5 %ผ่าน268.89384.69-43.1 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,742.003,163.0033.3 %ผ่าน701.27574.7518.0 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี2,168.133,490.78-61.0 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,199.602,643.0037.1 %ผ่าน631.41730.01-15.6 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี7,107.394,092.0042.4 %ผ่าน481.7120.1095.8 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี46,357.6227,738.7340.2 %ผ่าน1,030.61370.2264.1 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,137.102,664.8915.1 %ไม่ผ่าน516.76342.8533.7 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี2,659.051,166.3256.1 %ผ่าน461.7529.7293.6 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี2,211.23588.1873.4 %ผ่าน322.03227.9129.2 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี11,542.3710,813.146.3 %ไม่ผ่าน731.21382.6347.7 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดชลบุรี24,476.4636,213.23-48.0 %ไม่ผ่าน1,679.311,077.9035.8 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี11,947.003,939.1167.0 %ผ่าน591.49517.4912.5 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี2,605.991,091.0058.1 %ผ่าน350.7781.8776.7 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี29,264.1224,586.9016.0 %ไม่ผ่าน1,409.85147.2089.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,295.441,769.0046.3 %ผ่าน381.91320.7616.0 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,302.013,087.0041.8 %ผ่าน571.53427.3725.2 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี8,158.186,285.4523.0 %ผ่าน664.19199.9869.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 12,989.768,627.4633.6 %ผ่าน1,080.51925.1114.4 %ไม่ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี10,719.467,210.3832.7 %ผ่าน711.25171.2075.9 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี1,836.23954.1748.0 %ผ่าน312.05156.3149.9 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,880.467,673.87-30.5 %ไม่ผ่าน965.86985.31-2.0 %ไม่ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี6,607.633,337.1149.5 %ผ่าน602.62459.8423.7 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี46,254.1814,474.4268.7 %ผ่าน1,020.63426.5158.2 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี4,025.422,219.7444.9 %ผ่าน671.331,120.38-66.9 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี57,573.1743,122.6125.1 %ผ่าน1,913.352,392.90-25.1 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 9,983.005,916.9240.7 %ผ่าน551.57663.77-20.3 %ไม่ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี1,962.591,644.4616.2 %ไม่ผ่าน292.09176.1639.7 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี60,139.3332,667.7745.7 %ผ่าน8,626.975,899.1431.6 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี9,186.536,862.5625.3 %ผ่าน771.13123.4884.0 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,297.86697.6346.2 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 221,576.8122,166.24-2.7 %ไม่ผ่าน1,172.61987.1415.8 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 336,142.7833,077.008.5 %ไม่ผ่าน1,420.80985.3830.6 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์1,587.13771.0051.4 %ผ่าน91.9389.093.1 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,275.69119.0096.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง875.22459.0047.6 %ผ่าน78.8659.3024.8 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 12,068.591,472.0028.8 %ผ่าน146.7631.0778.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน105.4930.0271.5 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง1,705.78998.0041.5 %ผ่าน88.7232.0863.8 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม2,002.501,004.0049.9 %ผ่าน185.0271.2561.5 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง1,922.441,669.0013.2 %ไม่ผ่าน128.4082.3035.9 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน81.8055.8431.7 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 23,113.042,495.0019.9 %ไม่ผ่าน225.3157.3774.5 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 12,091.452,059.001.6 %ไม่ผ่าน96.6957.0041.0 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน79.180.9598.8 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ2,932.071,736.0040.8 %ผ่าน454.2048.4589.3 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่3,535.80236.0093.3 %ผ่าน89.9451.9642.2 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 13,972.742,509.0036.8 %ผ่าน584.681,055.45-80.5 %ไม่ผ่าน
53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 215,583.5310,715.1031.2 %ผ่าน2,194.27655.7870.1 %ผ่าน
54. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 87,166.0915,383.0082.4 %ผ่าน755.49258.6665.8 %ผ่าน
55. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,806.909,378.2947.3 %ผ่าน794.03333.9257.9 %ผ่าน
56.  ทสญ.ชลบุรี 54,333.9914,780.5772.8 %ผ่าน645.39196.6469.5 %ผ่าน
57.  รจก.ชลบุรี 260,199.55248,163.694.6 %ไม่ผ่าน21,924.531,544.5093.0 %ผ่าน
58. เรือนจำพิเศษพัทยา55,739.0141,176.6826.1 %ผ่าน1,641.70665.8359.4 %ผ่าน
59. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ10,667.544,429.8658.5 %ผ่าน878.70216.6375.3 %ผ่าน
60. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชลบุรี7,729.487,093.628.2 %ไม่ผ่าน581.51418.6428.0 %ผ่าน
61. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 125,902.2417,089.0334.0 %ผ่าน801.99377.7052.9 %ผ่าน
62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 214,568.8010,776.0026.0 %ผ่าน575.05480.7016.4 %ไม่ผ่าน
63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 316,761.7514,587.3613.0 %ไม่ผ่าน599.70437.2027.1 %ผ่าน
64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง13,158.2211,000.7016.4 %ไม่ผ่าน462.63993.10-114.7 %ไม่ผ่าน
65. โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี31,314.9916,333.2447.8 %ผ่าน433.75328.2024.3 %ผ่าน
66. วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม31,302.5816,636.4446.9 %ผ่าน494.46335.2532.2 %ผ่าน
67. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี35,550.9233,930.534.6 %ไม่ผ่าน436.35880.88-101.9 %ไม่ผ่าน
68. วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี42,039.2141,583.111.1 %ไม่ผ่าน1,309.04544.1058.4 %ผ่าน
69. วิทยาลัยเทคนิคบางแสน41,906.3140,829.602.6 %ไม่ผ่าน456.42336.6026.3 %ผ่าน
70. วิทยาลัยเทคนิคพัทยา41,973.2120,265.2251.7 %ผ่าน958.48678.9429.2 %ผ่าน
71. วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ49,798.58103,326.34-107.5 %ไม่ผ่าน1,476.861,500.07-1.6 %ไม่ผ่าน
72. วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี73,197.9240,803.9944.3 %ผ่าน973.70329.1066.2 %ผ่าน
73. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)45,939.6744,681.592.7 %ไม่ผ่าน570.53486.4014.7 %ไม่ผ่าน
74. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 37,451.044,667.0637.4 %ผ่าน875.85209.8576.0 %ผ่าน
75. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)6,548.512,408.0163.2 %ผ่าน706.7437.5894.7 %ผ่าน
76. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี13,278.693,833.7871.1 %ผ่าน68.7877.41-12.5 %ไม่ผ่าน
77. สำนักงานสรรพากรภาค 541,342.4025,457.4938.4 %ผ่าน2,589.57458.1782.3 %ผ่าน
78. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 218,228.0312,671.7230.5 %ผ่าน1,289.111,289.21-0.0 %ไม่ผ่าน
79. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ25,375.512,831.4747.3 %ผ่าน441.77266.0339.8 %ผ่าน
80. สำนักชลประทานที่ 990,141.6966,485.0026.2 %ผ่าน3,920.8114,314.75-265.1 %ไม่ผ่าน
81. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 22,877.181,425.0050.5 %ผ่าน859.97519.6539.6 %ผ่าน
82. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 212,802.497,604.8340.6 %ผ่าน1,036.691,108.76-7.0 %ไม่ผ่าน
83. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,157.832,732.0034.3 %ผ่าน2,023.321,970.802.6 %ไม่ผ่าน
84. สำนักงานทางหลวงที่ 14 28,652.4614,734.2848.6 %ผ่าน4,188.952,519.4039.9 %ผ่าน
85. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)9,998.408,741.0012.6 %ไม่ผ่าน990.02688.7530.4 %ผ่าน
86. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 13 (ชลบุรี)8,875.988,512.104.1 %ไม่ผ่าน1,608.57915.0843.1 %ผ่าน
87. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)13,519.3612,505.807.5 %ไม่ผ่าน992.481,212.96-22.2 %ไม่ผ่าน
88. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,154.5215,736.00-11.2 %ไม่ผ่าน1,180.311,336.46-13.2 %ไม่ผ่าน
89. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี36,654.4820,352.0044.5 %ผ่าน1,896.79927.3551.1 %ผ่าน
90. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี24,531.037,851.0068.0 %ผ่าน349.59231.8233.7 %ผ่าน
91. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี25,915.2124,925.003.8 %ไม่ผ่าน1,435.572,666.65-85.8 %ไม่ผ่าน
92. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี17,831.9934,092.00-91.2 %ไม่ผ่าน523.296.8198.7 %ผ่าน
93. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,210.041,589.0428.1 %ผ่าน1,254.92554.5855.8 %ผ่าน
94. ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี28,479.9319,328.0032.1 %ผ่าน972.7044.5895.4 %ผ่าน
95. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)15,527.4911,556.0025.6 %ผ่าน980.71299.7969.4 %ผ่าน
96. ตำรวจภูธรภาค 245,551.4169,781.50-53.2 %ไม่ผ่าน10,259.364,925.1352.0 %ผ่าน
รวม 1,949,673 1,492,824 23.43 % ผ่าน 116,401 74,128 36.32 % ผ่าน