สรุปผลประเมินจังหวัดระยอง เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง1,333.22905.0032.1 %ผ่าน165.47124.1825.0 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดระยอง2,519.941,830.0027.4 %ผ่าน365.1598.6973.0 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง2,219.922,484.00-11.9 %ไม่ผ่าน248.59310.44-24.9 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,880.152,202.0043.2 %ผ่าน552.50797.99-44.4 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง2,016.961,020.0049.4 %ผ่าน334.1144.5586.7 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,165.201,143.0063.9 %ผ่าน404.01305.5724.4 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง12,173.374,050.5466.7 %ผ่าน651.86979.39-50.2 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,110.102,198.0046.5 %ผ่าน714.61204.1371.4 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง3,874.252,230.0042.4 %ผ่าน573.67423.5526.2 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง2,425.751,222.0049.6 %ผ่าน384.05358.206.7 %ไม่ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง143,531.3917,934.9987.5 %ผ่าน1,331.46283.0178.7 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,070.202,803.0031.1 %ผ่าน473.87315.6933.4 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง2,408.441,391.0042.2 %ผ่าน394.0360.3984.7 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง1,903.37268.0085.9 %ผ่าน314.19334.38-6.4 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง4,960.441,870.1962.3 %ผ่าน463.89630.71-36.0 %ไม่ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดระยอง78,240.9522,634.9071.1 %ผ่าน13,346.031,396.0689.5 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง6,008.994,000.0033.4 %ผ่าน472.73356.1824.7 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง2,574.571,870.1927.4 %ผ่าน302.95630.71-108.2 %ไม่ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง11,340.9316,052.97-41.5 %ไม่ผ่าน796.9289.9488.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง1,587.232,051.00-29.2 %ไม่ผ่าน148.04245.98-66.2 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง3,160.493,093.002.1 %ไม่ผ่าน503.81214.7557.4 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง3,390.942,311.0031.8 %ผ่าน513.79229.9755.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง3,798.093,046.9719.8 %ไม่ผ่าน533.75461.9913.4 %ไม่ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,506.075,091.87-13.0 %ไม่ผ่าน613.5950.0091.9 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง1,514.641,210.0020.1 %ผ่าน264.29188.6628.6 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง12,941.676,417.0250.4 %ผ่าน673.47504.6025.1 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,752.842,559.0031.8 %ผ่าน539.03408.7624.2 %ผ่าน
28. สปส.จ.ระยอง19,194.1614,789.0223.0 %ผ่าน1,151.82728.6736.7 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,844.091,050.0063.1 %ผ่าน384.05372.033.1 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง7,539.3023,756.64-215.1 %ไม่ผ่าน1,568.291,293.4117.5 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 3,511.602,140.0039.1 %ผ่าน563.69333.4440.8 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง1,191.38713.7040.1 %ผ่าน244.33130.4746.6 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง53,238.0521,478.4059.7 %ผ่าน7,763.644,686.0639.6 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง4,149.775,172.93-24.7 %ไม่ผ่าน443.93158.9864.2 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง22,695.2431,841.00-40.3 %ไม่ผ่าน999.731,613.63-61.4 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง1,329.041,102.0017.1 %ไม่ผ่าน109.54165.02-50.6 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา435.5699.0077.3 %ผ่าน62.161.0098.4 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา1,177.25833.0029.2 %ผ่าน48.5661.08-25.8 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง1,436.111,444.00-0.5 %ไม่ผ่าน63.0438.7238.6 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง1,404.071,556.00-10.8 %ไม่ผ่าน94.4459.4437.1 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 11,249.66751.0039.9 %ผ่าน74.54109.27-46.6 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน84.1830.4063.9 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์1,063.48392.0063.1 %ผ่าน50.840.9598.1 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย1,154.85610.0047.2 %ผ่าน68.861.0098.5 %ผ่าน
45. สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด6,656.075,701.8014.3 %ไม่ผ่าน903.01115.9587.2 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 16,482.377,650.86-18.0 %ไม่ผ่าน1,005.09548.0345.5 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,884.912,334.0019.1 %ไม่ผ่าน407.33706.85-73.5 %ไม่ผ่าน
48. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง201,144.7522,490.6788.8 %ผ่าน555.56354.4536.2 %ผ่าน
49. สพ.ระยอง112,075.5714,993.7886.6 %ผ่าน379.74192.2649.4 %ผ่าน
50.  ทสป.ห้วยโป่ง 77,947.4930,301.3661.1 %ผ่าน337.16143.5557.4 %ผ่าน
51.  รจก.ระยอง 62,143.77243,249.00-291.4 %ไม่ผ่าน1,472.993,056.65-107.5 %ไม่ผ่าน
52. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดระยอง2,544.706,059.54-138.1 %ไม่ผ่าน374.07617.27-65.0 %ไม่ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 114,510.3114,807.43-2.0 %ไม่ผ่าน727.98966.64-32.8 %ไม่ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 218,286.029,360.0048.8 %ผ่าน584.78826.10-41.3 %ไม่ผ่าน
55. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง16,124.795,471.2866.1 %ผ่าน304.07104.5565.6 %ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพแกลง24,078.3316,184.0032.8 %ผ่าน281.461,080.67-283.9 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง31,646.5039,781.00-25.7 %ไม่ผ่าน436.35744.49-70.6 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย36,235.9650,536.00-39.5 %ไม่ผ่าน792.13328.7558.5 %ผ่าน
59. วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด28,392.3617,240.0039.3 %ผ่าน494.46710.01-43.6 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยเทคนิคระยอง81,771.4660,174.0026.4 %ผ่าน2,282.10714.7068.7 %ผ่าน
61. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง8,552.193,209.5062.5 %ผ่าน50.5370.33-39.2 %ไม่ผ่าน
62. ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเขต7 สาขาระยอง37,109.2612,125.6367.3 %ผ่าน109.5429.7972.8 %ผ่าน
63. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง3,432.794,528.00-31.9 %ไม่ผ่าน939.96619.2534.1 %ผ่าน
64. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง24,834.513,974.0184.0 %ผ่าน1,083.79501.8053.7 %ผ่าน
65. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,410.714,329.78-26.9 %ไม่ผ่าน509.4084.2483.5 %ผ่าน
รวม 1,251,289 796,120 36.38 % ผ่าน 53,887 32,348 39.97 % ผ่าน