สรุปผลประเมินจังหวัดจันทบุรี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน289.5979.8072.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,126.212,277.00-7.1 %ไม่ผ่าน409.350.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี1,509.121,207.0020.0 %ผ่าน99.8045.8554.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี3,538.982,065.0041.6 %ผ่าน618.93467.4024.5 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี2,131.171,456.0031.7 %ผ่าน419.33107.3774.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี1,889.111,337.0029.2 %ผ่าน369.38254.3631.1 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี3,592.452,604.0027.5 %ผ่าน628.911,004.54-59.7 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,152.042,688.4014.7 %ไม่ผ่าน569.030.9599.8 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,698.652,694.0042.7 %ผ่าน772.0279.8689.7 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี2,705.411,992.6026.3 %ผ่าน469.23240.4848.7 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี39,890.5512,349.1869.0 %ผ่าน938.29537.2842.7 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,244.751,137.0065.0 %ผ่าน579.01677.07-16.9 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี2,274.471,226.0046.1 %ผ่าน439.2959.1686.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี1,715.49609.0064.5 %ผ่าน349.47147.8857.7 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,682.624,121.60-11.9 %ไม่ผ่าน569.89175.7569.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ12,996.4421,489.01-65.3 %ไม่ผ่าน1,217.731,171.763.8 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี3,900.135,519.00-41.5 %ไม่ผ่าน628.91179.5371.5 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี2,968.951,450.0051.2 %ผ่าน519.13193.2062.8 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี7,148.5013,533.81-89.3 %ไม่ผ่าน658.85146.4777.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี1,957.652,407.00-23.0 %ไม่ผ่าน379.41196.9848.1 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,198.192,637.0017.5 %ไม่ผ่าน569.03450.1620.9 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี2,346.652,068.0011.9 %ไม่ผ่าน439.98314.9928.4 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี3,660.473,040.0017.0 %ไม่ผ่าน519.13123.2976.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,203.252,480.00-12.6 %ไม่ผ่าน359.4529.7091.7 %ผ่าน
25.  รจจ.จันทบุรี 53,622.4182,531.00-53.9 %ไม่ผ่าน654.55508.8022.3 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,200.142,738.08-24.5 %ไม่ผ่าน251.4694.6562.4 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,016.583,977.001.0 %ไม่ผ่าน462.01474.01-2.6 %ไม่ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,244.762,091.006.8 %ไม่ผ่าน389.39134.5865.4 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,862.313,777.0035.6 %ผ่าน549.07417.6623.9 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,143.773,598.00-14.4 %ไม่ผ่าน618.93434.9729.7 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี46,994.6126,948.0042.7 %ผ่าน1,718.131,668.802.9 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 2,243.271,626.0027.5 %ผ่าน429.31218.8749.0 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี1,710.47735.0057.0 %ผ่าน349.47196.8943.7 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี129,818.8520,745.0384.0 %ผ่าน49,794.774,113.7691.7 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,352.102,218.005.7 %ไม่ผ่าน449.27231.8948.4 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี21,624.4811,976.0044.6 %ผ่าน757.14874.28-15.5 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว762.09164.0078.5 %ผ่าน93.750.9599.0 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง960.19463.0051.8 %ผ่าน76.3335.4753.5 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ836.10322.0061.5 %ผ่าน53.0944.3316.5 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่967.24558.0042.3 %ผ่าน67.3444.3934.1 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม850.10609.0028.4 %ผ่าน56.9632.5842.8 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน906.04377.0058.4 %ผ่าน82.6359.0228.6 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม852.20355.0058.3 %ผ่าน53.5444.3717.1 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี1,359.591,281.005.8 %ไม่ผ่าน86.1173.9414.1 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว1,186.06633.0046.6 %ผ่าน83.1958.9629.1 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์869.44497.0042.8 %ผ่าน47.1050.87-8.0 %ไม่ผ่าน
47. ด่านศุลกากรจันทบุรี4,581.145,166.70-12.8 %ไม่ผ่าน606.95363.4840.1 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,407.183,723.51-9.3 %ไม่ผ่าน588.99418.6228.9 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม1,444.441,011.0030.0 %ผ่าน242.98169.4430.3 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน1,405.541,143.6018.6 %ไม่ผ่าน215.51360.05-67.1 %ไม่ผ่าน
51. สพ.จันทบุรี8,704.366,817.0021.7 %ผ่าน237.52195.1317.8 %ไม่ผ่าน
52. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 50,890.5015,000.0070.5 %ผ่าน596.5029.5795.0 %ผ่าน
53. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดจันทบุรี1,931.253,066.93-58.8 %ไม่ผ่าน379.41324.5014.5 %ไม่ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 114,252.9414,803.24-3.9 %ไม่ผ่าน617.11293.4552.4 %ผ่าน
55. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 214,200.999,191.5535.3 %ผ่าน739.16522.4329.3 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด12,808.477,548.0041.1 %ผ่าน940.37573.3239.0 %ผ่าน
57. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี4,550.665,676.99-24.8 %ไม่ผ่าน441.64309.0230.0 %ผ่าน
58. วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม28,613.6920,400.0028.7 %ผ่าน357.53396.80-11.0 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว25,718.5811,761.8154.3 %ผ่าน311.89617.03-97.8 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี39,892.4777,750.41-94.9 %ไม่ผ่าน1,121.0735,310.72-3,049.7 %ไม่ผ่าน
61. วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี31,443.7416,088.0048.8 %ผ่าน355.79320.1510.0 %ไม่ผ่าน
62. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 785,818.1924,336.0071.6 %ผ่าน322.06397.33-23.4 %ไม่ผ่าน
63. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี11,349.505,023.0055.7 %ผ่าน72.1679.39-10.0 %ไม่ผ่าน
64. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน193.54275.69-42.4 %ไม่ผ่าน
65. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี10,728.324,551.0057.6 %ผ่าน892.69439.1650.8 %ผ่าน
รวม 753,656 493,665 34.50 % ผ่าน 79,170 57,894 26.87 % ผ่าน