สรุปผลประเมินจังหวัดตราด เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด1,768.71746.0057.8 %ผ่าน238.19118.0950.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดตราด2,004.751,075.0046.4 %ผ่าน306.220.9599.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด2,039.761,246.0038.9 %ผ่าน306.22248.5018.8 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด3,116.601,443.0053.7 %ผ่าน475.88332.1230.2 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด2,186.64795.0063.6 %ผ่าน346.1470.8579.5 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดตราด2,684.211,347.0049.8 %ผ่าน425.98378.6711.1 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด4,898.341,387.0071.7 %ผ่าน645.54701.72-8.7 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,691.073,210.00-89.8 %ไม่ผ่าน360.23174.9851.4 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,422.00911.0073.4 %ผ่าน535.76467.4212.8 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด2,621.642,286.3012.8 %ไม่ผ่าน345.00121.0464.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด21,846.459,182.6658.0 %ผ่าน645.54324.7849.7 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด2,800.271,262.0054.9 %ผ่าน445.94290.2034.9 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดตราด2,297.39541.0076.5 %ผ่าน366.1064.0682.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด1,717.02552.0067.9 %ผ่าน266.30245.028.0 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,066.382,548.9216.9 %ไม่ผ่าน425.98176.7058.5 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดตราด5,030.6417,704.00-251.9 %ไม่ผ่าน615.601,360.38-121.0 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด3,493.226,479.00-85.5 %ไม่ผ่าน495.8416.1596.7 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด2,536.571,239.0051.2 %ผ่าน376.08632.64-68.2 %ไม่ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด8,221.846,232.2424.2 %ผ่าน575.68220.5261.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด1,824.491,159.0036.5 %ผ่าน286.26484.13-69.1 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด2,616.742,764.40-5.6 %ไม่ผ่าน406.02420.68-3.6 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด2,389.541,783.0025.4 %ผ่าน376.08397.48-5.7 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด2,557.151,378.0046.1 %ผ่าน289.86241.9216.5 %ไม่ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด1,814.603,293.17-81.5 %ไม่ผ่าน266.3039.4485.2 %ผ่าน
25.  เรือนจำจังหวัดตราด 100,490.8641,105.5859.1 %ผ่าน475.230.9599.8 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด1,389.33618.0055.5 %ผ่าน226.38125.4644.6 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด4,493.582,189.0051.3 %ผ่าน595.64321.6546.0 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,224.341,112.0050.0 %ผ่าน356.1287.5475.4 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตราด3,188.582,797.0012.3 %ไม่ผ่าน479.92513.13-6.9 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,502.071,634.0053.3 %ผ่าน535.76171.5268.0 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด8,104.4021,438.20-164.5 %ไม่ผ่าน1,302.751,351.06-3.7 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 2,289.081,619.4029.3 %ผ่าน346.14214.1638.1 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด1,564.44604.0061.4 %ผ่าน236.36102.5356.6 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 42,309.5513,625.6167.8 %ผ่าน2,972.513,005.88-1.1 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด1,981.781,833.007.5 %ไม่ผ่าน316.20276.5612.5 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด11,905.2114,876.00-25.0 %ไม่ผ่าน546.51571.54-4.6 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง1,151.43281.0075.6 %ผ่าน45.1668.47-51.6 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง898.48592.0034.1 %ผ่าน66.3832.4751.1 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่1,035.50779.0024.8 %ผ่าน61.7588.37-43.1 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร940.88272.0071.1 %ผ่าน55.2243.6321.0 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราดไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน82.3823.0372.0 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ848.08423.0050.1 %ผ่าน40.2365.01-61.6 %ไม่ผ่าน
43. ด่านศุลกากรคลองใหญ่19,513.1514,013.2028.2 %ผ่าน555.03499.909.9 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด3,976.493,830.923.7 %ไม่ผ่าน597.37921.50-54.3 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง1,624.96555.0065.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด2,163.592,056.005.0 %ไม่ผ่าน314.86147.9153.0 %ผ่าน
47.  สกข.จังหวัดตราด 51,635.797,521.0085.4 %ผ่าน181.180.9599.5 %ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดตราด4,648.916,116.99-31.6 %ไม่ผ่าน366.10225.6338.4 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด14,611.17116.0099.2 %ผ่าน648.57508.5121.6 %ผ่าน
50. วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่26,551.2110,699.0059.7 %ผ่าน304.28395.71-30.0 %ไม่ผ่าน
51. วิทยาลัยเทคนิคตราด39,616.076,401.6983.8 %ผ่าน872.69494.9343.3 %ผ่าน
52. วิทยาลัยสารพัดช่างตราด31,570.4318,717.5940.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
53. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด11,844.705,829.5850.8 %ผ่าน61.9473.22-18.2 %ไม่ผ่าน
54. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด5,390.367,844.50-45.5 %ไม่ผ่าน69.3211.8782.9 %ผ่าน
55. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด8,233.125,456.0033.7 %ผ่าน1,155.67465.5059.7 %ผ่าน
รวม 498,344 265,521 46.72 % ผ่าน 23,690 18,337 22.60 % ผ่าน