สรุปผลประเมินจังหวัดฉะเชิงเทรา เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา1,669.60640.0061.7 %ผ่าน301.70197.4134.6 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา2,246.361,216.0045.9 %ผ่าน371.5637.3489.9 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา3,258.471,111.5065.9 %ผ่าน551.2069.2787.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,315.862,413.0044.1 %ผ่าน641.02646.49-0.9 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา2,188.611,680.0023.2 %ผ่าน401.50149.6862.7 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา1,834.921,120.0039.0 %ผ่าน331.64301.779.0 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,432.402,662.0022.4 %ผ่าน501.30542.41-8.2 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,443.372,670.00-9.3 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,453.403,641.0018.2 %ไม่ผ่าน710.891,029.70-44.8 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา7,771.016,464.2516.8 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา39,558.6617,353.9956.1 %ผ่าน980.70441.6055.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,058.632,339.0023.5 %ผ่าน501.66404.5819.4 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา2,195.861,042.0052.5 %ผ่าน411.4848.3188.3 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,511.511,933.0064.9 %ผ่าน611.0859.2890.3 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา5,900.074,044.0031.5 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
16. สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทราไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน1,150.001,141.390.7 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,742.214,201.0026.8 %ผ่าน611.08364.7140.3 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา2,425.361,227.0049.4 %ผ่าน445.15144.3467.6 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา11,503.5117,527.68-52.4 %ไม่ผ่าน880.5446.5394.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา3,345.233,264.002.4 %ไม่ผ่าน411.83328.7320.2 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา3,558.813,277.007.9 %ไม่ผ่าน491.32515.92-5.0 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา2,488.901,120.0055.0 %ผ่าน451.40276.7338.7 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,739.503,046.0046.9 %ผ่าน751.16543.3027.7 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา6,074.473,814.0037.2 %ผ่าน421.460.9599.8 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา1,820.39887.0051.3 %ผ่าน291.7281.5172.1 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา10,631.146,173.5541.9 %ผ่าน701.25359.2548.8 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,904.971,203.0075.5 %ผ่าน481.34228.8352.5 %ผ่าน
28. สปส.จ.ฉะเชิงเทรา14,896.4320,703.08-39.0 %ไม่ผ่าน1,449.401,174.2619.0 %ไม่ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา2,797.792,491.0011.0 %ไม่ผ่าน461.740.9599.8 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา12,773.2922,308.95-74.7 %ไม่ผ่าน1,802.24800.6655.6 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 4,831.603,124.0035.3 %ผ่าน511.28556.57-8.9 %ไม่ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา1,597.36643.0059.7 %ผ่าน311.68167.0746.4 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา42,857.1615,164.0064.6 %ผ่าน3,406.594,374.97-28.4 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา2,614.491,743.0033.3 %ผ่าน271.30112.6458.5 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา18,200.6520,718.39-13.8 %ไม่ผ่าน1,175.321,758.14-49.6 %ไม่ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน253.41268.00-5.8 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ328.8199.0069.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า1,241.691,022.0017.7 %ไม่ผ่าน66.5657.4213.7 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว1,136.76719.0036.8 %ผ่าน56.2647.3715.8 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง1,611.441,343.0016.7 %ไม่ผ่าน100.1244.4855.6 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์1,097.91891.0018.8 %ไม่ผ่าน52.510.9598.2 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว1,110.861,072.003.5 %ไม่ผ่าน65.8444.3932.6 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม1,248.26902.0027.7 %ผ่าน87.9450.3142.8 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น808.13423.0047.7 %ผ่าน46.9441.4311.7 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต976.57497.0049.1 %ผ่าน101.9659.1542.0 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา6,291.207,257.81-15.4 %ไม่ผ่าน730.84805.92-10.3 %ไม่ผ่าน
47. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,938.572,611.0033.7 %ผ่าน401.50228.0043.2 %ผ่าน
48.  รจก.ฉะเชิงเทรา 55,616.7770,312.38-26.4 %ไม่ผ่าน817.60258.8168.3 %ผ่าน
49. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดฉะเชิงเทรา3,620.758,214.51-126.9 %ไม่ผ่าน451.40495.90-9.9 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 117,387.5213,096.0024.7 %ผ่าน476.84667.69-40.0 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 213,745.657,852.7042.9 %ผ่าน822.17569.6530.7 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา12,898.057,331.7643.2 %ผ่าน863.00163.1581.1 %ผ่าน
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา5,414.854,965.828.3 %ไม่ผ่าน428.24331.3022.6 %ผ่าน
54. วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง29,032.6520,433.8629.6 %ผ่าน448.81483.16-7.7 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา30,646.8918,382.3840.0 %ผ่าน322.22634.49-96.9 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 31,628.4722,696.0028.2 %ผ่าน463.20559.06-20.7 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา41,637.1465,949.53-58.4 %ไม่ผ่าน1,168.061,098.675.9 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม38,073.8939,952.00-4.9 %ไม่ผ่าน699.84596.6014.8 %ไม่ผ่าน
59. วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา30,875.2314,689.0052.4 %ผ่าน248.38456.74-83.9 %ไม่ผ่าน
60. วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา36,896.1256,664.00-53.6 %ไม่ผ่าน845.841,566.06-85.1 %ไม่ผ่าน
61. สำนักงานคลังเขต 22,371.862,601.00-9.7 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
62. สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,798.423,399.3541.4 %ผ่าน1,073.43943.1812.1 %ไม่ผ่าน
63. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 (ฉะเชิงเทรา)7,193.139,804.00-36.3 %ไม่ผ่าน843.55365.7556.6 %ผ่าน
64. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา15,776.7512,111.0023.2 %ผ่าน1,671.42342.0079.5 %ผ่าน
รวม 647,300 578,526 10.62 % ไม่ผ่าน 36,148 27,817 23.05 % ผ่าน