สรุปผลประเมินจังหวัดปราจีนบุรี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี1,284.14825.0035.8 %ผ่าน251.00109.2856.5 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี2,389.071,434.0040.0 %ผ่าน380.7490.9576.1 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี2,043.731,112.4045.6 %ผ่าน300.90172.4342.7 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี3,910.622,501.0436.0 %ผ่าน610.70616.00-0.9 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี1,961.83815.0058.5 %ผ่าน360.78293.8318.6 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี1,837.19980.0046.7 %ผ่าน340.83475.51-39.5 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,758.831,894.0067.1 %ผ่าน897.92753.0416.1 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี3,353.634,132.24-23.2 %ไม่ผ่าน475.30230.3551.5 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,125.901,751.7057.5 %ผ่าน690.12593.1414.1 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก. ปราจีนบุรี2,382.081,364.0042.7 %ผ่าน410.6819.5995.2 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี24,909.3619,311.0022.5 %ผ่าน720.07215.5270.1 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี2,387.271,238.0048.1 %ผ่าน420.22293.5630.1 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี2,074.88854.0058.8 %ผ่าน380.7457.1685.0 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี1,931.751,035.0046.4 %ผ่าน350.80221.4836.9 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,489.732,923.8316.2 %ไม่ผ่าน490.53352.3428.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี51,814.9237,468.5827.7 %ผ่าน750.00657.7612.3 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี6,833.154,604.5032.6 %ผ่าน560.38413.4326.2 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี2,818.941,316.0053.3 %ผ่าน490.64273.7444.2 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี20,390.1418,137.6911.0 %ไม่ผ่าน809.88120.0785.2 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี3,484.481,769.0049.2 %ผ่าน773.07152.0080.3 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี3,207.441,990.0038.0 %ผ่าน430.64191.9555.4 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี2,751.702,048.0025.6 %ผ่าน420.66370.3612.0 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี4,099.241,455.6064.5 %ผ่าน690.08164.5076.2 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี4,826.683,837.0020.5 %ผ่าน320.8646.8985.4 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 51,113.2830,324.7340.7 %ผ่าน419.28415.131.0 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี1,920.55977.0049.1 %ผ่าน260.9859.0577.4 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี2,949.112,268.0023.1 %ผ่าน400.54130.2267.5 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,539.222,002.0043.4 %ผ่าน400.70221.3544.8 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี5,808.024,132.5028.8 %ผ่าน630.25660.26-4.8 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,680.832,113.0042.6 %ผ่าน390.7297.4775.1 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,879.1322,336.00-183.5 %ไม่ผ่าน1,589.601,121.9829.4 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,356.072,416.0028.0 %ผ่าน470.24401.5214.6 %ไม่ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี1,522.35995.0034.6 %ผ่าน280.94144.4048.6 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี38,534.5125,191.0034.6 %ผ่าน4,310.975,178.45-20.1 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี2,944.284,163.00-41.4 %ไม่ผ่าน370.7652.0786.0 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี16,756.6517,281.92-3.1 %ไม่ผ่าน711.49894.90-25.8 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี1,396.63874.0037.4 %ผ่าน179.2195.0047.0 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี874.50196.0077.6 %ผ่าน97.2947.5051.2 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง869.56265.0069.5 %ผ่าน51.7938.0026.6 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม924.06369.0060.1 %ผ่าน77.7460.8021.8 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี1,408.52905.0035.7 %ผ่าน77.4757.0026.4 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ1,724.52984.0042.9 %ผ่าน87.69114.00-30.0 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ928.66576.0038.0 %ผ่าน44.5747.50-6.6 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี5,723.224,630.2919.1 %ไม่ผ่าน390.72653.80-67.3 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,480.392,240.4035.6 %ผ่าน251.00187.0925.5 %ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี38,724.282,062.0094.7 %ผ่าน702.33174.5275.2 %ผ่าน
47.  ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 50,459.5418,872.0162.6 %ผ่าน357.01236.6833.7 %ผ่าน
48. สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,406.773,320.5024.7 %ผ่าน649.48759.75-17.0 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปราจีนบุรี4,053.392,647.1634.7 %ผ่าน400.7099.2375.2 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 114,628.0414,593.080.2 %ไม่ผ่าน836.88503.4339.8 %ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 214,721.488,938.2639.3 %ผ่าน936.15721.5922.9 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก12,727.379,680.3123.9 %ผ่าน976.26635.7434.9 %ผ่าน
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี5,005.656,191.52-23.7 %ไม่ผ่าน387.48695.45-79.5 %ไม่ผ่าน
54. โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี70,870.9915,174.0078.6 %ผ่าน485.61883.01-81.8 %ไม่ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี40,573.0823,700.0041.6 %ผ่าน1,342.60543.5259.5 %ผ่าน
56. วิทยาลัยการอาชีพปราจีนบุรี31,912.3114,580.0054.3 %ผ่าน382.64462.11-20.8 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน40,274.9620,820.0048.3 %ผ่าน328.94553.56-68.3 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี45,914.8285,077.00-85.3 %ไม่ผ่าน1,510.43530.4064.9 %ผ่าน
59. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)14,361.277,928.0144.8 %ผ่าน2,206.68260.7588.2 %ผ่าน
60. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 614,578.108,002.4345.1 %ผ่าน1,528.44171.3588.8 %ผ่าน
61. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี32,398.2119,908.0038.6 %ผ่าน938.95631.6032.7 %ผ่าน
62. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี8,276.655,225.1036.9 %ผ่าน1,350.58561.0858.5 %ผ่าน
รวม 765,288 506,757 33.78 % ผ่าน 39,143 25,986 33.61 % ผ่าน