สรุปผลประเมินจังหวัดนครนายก เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก1,488.38423.0071.6 %ผ่าน191.62179.456.4 %ไม่ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก2,045.2539.0098.1 %ผ่าน298.7682.7472.3 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก1,937.251,164.1039.9 %ผ่าน288.81202.3529.9 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก3,226.441,405.0056.5 %ผ่าน488.41590.97-21.0 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก1,452.26892.0038.6 %ผ่าน277.93236.3815.0 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก1,965.86839.0057.3 %ผ่าน298.79163.4745.3 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก2,139.672,038.004.8 %ไม่ผ่าน438.75354.6019.2 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก4,257.713,360.2021.1 %ผ่าน835.43118.2085.9 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,256.792,480.6441.7 %ผ่าน558.27371.1533.5 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก2,315.861,833.9620.8 %ผ่าน348.69156.8955.0 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก52,090.9610,272.5580.3 %ผ่าน977.43141.8485.5 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก2,373.541,245.0047.5 %ผ่าน358.67393.27-9.6 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก2,022.13818.0059.5 %ผ่าน308.770.9599.7 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก1,805.49798.0055.8 %ผ่าน248.89100.4759.6 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก2,601.721,868.0028.2 %ผ่าน368.65132.0564.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดนครนายก35,850.7014,082.0060.7 %ผ่าน1,077.23795.0926.2 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,293.014,467.0015.6 %ไม่ผ่าน797.79523.0834.4 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,713.321,169.0068.5 %ผ่าน528.33309.7041.4 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก7,254.8812,869.85-77.4 %ไม่ผ่าน867.6588.6689.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก1,978.781,834.007.3 %ไม่ผ่าน298.7973.8775.3 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก2,800.822,278.0018.7 %ไม่ผ่าน418.55159.5461.9 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,196.001,972.0038.3 %ผ่าน458.47267.1541.7 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก4,271.942,443.0042.8 %ผ่าน498.39159.2668.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก2,130.303,122.00-46.6 %ไม่ผ่าน171.9599.0042.4 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดนครนายก51,883.0169,740.00-34.4 %ไม่ผ่าน492.26118.9775.8 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก1,327.52742.0044.1 %ผ่าน198.99109.3445.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,701.991,277.0065.5 %ผ่าน298.79147.7350.6 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก1,645.331,081.0034.3 %ผ่าน248.8929.5588.1 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก8,144.894,382.8446.2 %ผ่าน448.46370.5617.4 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,151.771,891.0040.0 %ผ่าน488.41328.5932.7 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก11,326.2513,238.88-16.9 %ไม่ผ่าน1,250.66983.7421.3 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 2,477.521,786.0027.9 %ผ่าน338.71167.5150.5 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก1,489.84791.0046.9 %ผ่าน218.95195.0310.9 %ไม่ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก37,348.1610,615.3471.6 %ผ่าน2,351.883,251.95-38.3 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก4,722.953,457.2926.8 %ผ่าน348.69109.3468.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก10,281.639,112.0011.4 %ไม่ผ่าน493.98625.56-26.6 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา1,207.11706.0041.5 %ผ่าน71.0792.93-30.8 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี879.55388.0055.9 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน156.3044.3371.6 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์1,156.23787.0031.9 %ผ่าน52.9253.30-0.7 %ไม่ผ่าน
41. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก2,510.522,634.00-4.9 %ไม่ผ่าน368.65399.79-8.4 %ไม่ผ่าน
42. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,092.071,676.0045.8 %ผ่าน288.8184.2370.8 %ผ่าน
43. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครนายก2,141.051,996.786.7 %ไม่ผ่าน298.79177.4040.6 %ผ่าน
44. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก14,650.0110,791.2726.3 %ผ่าน589.66573.922.7 %ไม่ผ่าน
45. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก2,777.246,394.00-130.2 %ไม่ผ่าน284.34256.399.8 %ไม่ผ่าน
46. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก30,256.3016,152.0146.6 %ผ่าน448.811,220.60-172.0 %ไม่ผ่าน
47. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์25,584.2512,409.1451.5 %ผ่าน296.67563.67-90.0 %ไม่ผ่าน
48. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก39,439.6469,720.00-76.8 %ไม่ผ่าน1,087.51581.6546.5 %ผ่าน
49. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก11,208.853,514.4668.6 %ผ่าน978.60251.6074.3 %ผ่าน
รวม 424,873 318,996 24.92 % ผ่าน 23,506 16,438 30.07 % ผ่าน