สรุปผลประเมินจังหวัดสระแก้ว เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว1,277.29500.0060.9 %ผ่าน293.99241.2617.9 %ไม่ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,097.001,485.0029.2 %ผ่าน423.7353.0987.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว2,246.31970.5056.8 %ผ่าน393.79264.6132.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,847.451,296.0066.3 %ผ่าน603.37910.51-50.9 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว1,946.69621.0068.1 %ผ่าน393.79117.9970.0 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว1,735.46657.8962.1 %ผ่าน246.68339.30-37.5 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,603.802,851.0020.9 %ผ่าน553.471,140.00-106.0 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,991.36510.0074.4 %ผ่าน490.39203.5458.5 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว2,975.41990.0066.7 %ผ่าน553.47471.3414.8 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก. สระแก้ว4,237.493,748.0911.5 %ไม่ผ่าน634.42235.6762.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว39,539.6913,993.5664.6 %ผ่าน773.03307.0160.3 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,997.871,133.0081.1 %ผ่าน413.75625.19-51.1 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว2,275.84736.8267.6 %ผ่าน950.1494.3990.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,092.25541.0074.1 %ผ่าน393.71171.2856.5 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,229.132,850.0311.7 %ไม่ผ่าน533.51ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
16. สำนักงานจังหวัดสระแก้ว6,971.6638,548.03-452.9 %ไม่ผ่าน812.951,469.58-80.8 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,385.904,214.00-24.5 %ไม่ผ่าน399.20295.4026.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว2,649.132,008.2724.2 %ผ่าน473.63391.3717.4 %ไม่ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว3,851.207,622.60-97.9 %ไม่ผ่าน633.31112.2182.3 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว2,823.76799.0071.7 %ผ่าน373.83228.8738.8 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว2,861.373,499.00-22.3 %ไม่ผ่าน533.51652.92-22.4 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว2,826.961,311.0053.6 %ผ่าน573.43250.7256.3 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว2,790.25756.0072.9 %ผ่าน493.59283.0742.7 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,839.354,032.66-42.0 %ไม่ผ่าน373.8358.6684.3 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว 52,508.1035,824.0031.8 %ผ่าน611.25734.44-20.2 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว1,438.91778.0045.9 %ผ่าน324.3358.9981.8 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,620.961,836.0049.3 %ผ่าน543.49642.37-18.2 %ไม่ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,014.78883.0056.2 %ผ่าน383.81213.8444.3 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว4,830.014,404.878.8 %ไม่ผ่าน603.37378.1037.3 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว2,398.581,125.0053.1 %ผ่าน463.65468.04-0.9 %ไม่ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว7,510.5013,973.65-86.1 %ไม่ผ่าน1,882.062,190.66-16.4 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 2,412.872,255.006.5 %ไม่ผ่าน463.65169.5863.4 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว1,568.77862.0045.1 %ผ่าน333.91143.2857.1 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว79,631.159,272.2188.4 %ผ่าน35,533.765,279.4285.1 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว2,444.471,528.0037.5 %ผ่าน443.70185.5458.2 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว6,294.5812,744.68-102.5 %ไม่ผ่าน471.761,043.10-121.1 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์518.25140.0073.0 %ผ่าน73.4988.51-20.4 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด935.96720.0023.1 %ผ่าน70.100.9598.6 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา948.52485.0048.9 %ผ่าน107.2277.5727.7 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว1,131.61892.0021.2 %ผ่าน96.9021.7377.6 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น1,008.98648.0035.8 %ผ่าน65.7472.29-10.0 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร906.39652.0028.1 %ผ่าน95.5859.2038.1 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ1,187.751,139.004.1 %ไม่ผ่าน103.32104.99-1.6 %ไม่ผ่าน
44. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ159,925.9836,041.4077.5 %ผ่าน835.51942.49-12.8 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว3,770.772,161.0042.7 %ผ่าน673.231,532.14-127.6 %ไม่ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ2,302.071,928.0016.2 %ไม่ผ่าน328.07144.5255.9 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว1,604.02846.2447.2 %ผ่าน303.97ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
48. สพ. สระแก้ว3,200.742,112.0034.0 %ผ่าน423.73326.9322.8 %ผ่าน
49. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว13,626.884,217.0069.1 %ผ่าน861.48649.2324.6 %ผ่าน
50. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว51,708.651,968.0096.2 %ผ่าน376.0849.6886.8 %ผ่าน
51. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสระแก้ว18,005.3619,848.86-10.2 %ไม่ผ่าน1,900.77807.7557.5 %ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 111,764.2015,698.94-33.4 %ไม่ผ่าน832.25843.83-1.4 %ไม่ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 212,307.4712,858.36-4.5 %ไม่ผ่าน770.721,754.65-127.7 %ไม่ผ่าน
54. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว11,956.709,417.0021.2 %ผ่าน840.07604.8228.0 %ผ่าน
55. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว318,334.944,633.3598.5 %ผ่าน346.59395.10-14.0 %ไม่ผ่าน
56. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว29,815.2021,345.0028.4 %ผ่าน469.91893.00-90.0 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิควังนำเย็น38,040.4111,531.7569.7 %ผ่าน677.02657.702.9 %ไม่ผ่าน
58. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว37,527.2672,484.00-93.2 %ไม่ผ่าน1,033.801,211.24-17.2 %ไม่ผ่าน
59. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,401.264,993.0046.9 %ผ่าน62.920.9598.5 %ผ่าน
60. ศูนย์บำรุงรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เขต ๗ สาขา จังหวัดสระแก้ว ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
61. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว11,835.555,017.0057.6 %ผ่าน1,187.66563.9652.5 %ผ่าน
รวม 1,018,531 412,938 59.46 % ผ่าน 66,076 32,229 51.22 % ผ่าน