สรุปผลประเมินจังหวัดนครราชสีมา เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา1,601.55887.0044.6 %ผ่าน520.52327.8537.0 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา2,436.941,363.0044.1 %ผ่าน225.9168.3969.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา2,499.503,622.00-44.9 %ไม่ผ่าน584.73252.6356.8 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,566.944,355.004.6 %ไม่ผ่าน1,003.48870.1013.3 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา2,528.00851.0066.3 %ผ่าน654.59540.7717.4 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา1,806.73902.0050.1 %ผ่าน534.83361.2432.5 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา15,367.085,539.0064.0 %ผ่าน2,636.282,135.5419.0 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,547.425,238.90-105.7 %ไม่ผ่าน719.292.8599.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา8,097.5039,312.00-385.5 %ไม่ผ่าน1,538.48719.3253.2 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)7,755.859,157.05-18.1 %ไม่ผ่าน1,083.73342.0068.4 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา20,768.9526,781.90-29.0 %ไม่ผ่าน1,738.08838.9351.7 %ผ่าน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,569.292,735.0023.4 %ผ่าน849.86148.2082.6 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา2,705.341,037.0061.7 %ผ่าน710.1460.7791.4 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา2,314.04757.0067.3 %ผ่าน604.69342.6143.3 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,502.214,707.00-4.5 %ไม่ผ่าน859.84290.7066.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา7,927.149,592.00-21.0 %ไม่ผ่าน1,193.511,356.91-13.7 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,015.681,380.0065.6 %ผ่าน794.31328.7258.6 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา11,938.6319,840.22-66.2 %ไม่ผ่าน2,057.44190.0090.8 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา3,922.442,310.0041.1 %ผ่าน694.51515.4325.8 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,205.313,853.00-20.2 %ไม่ผ่าน754.39356.2352.8 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,632.573,066.0033.8 %ผ่าน963.97261.8972.8 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,638.394,183.9425.8 %ผ่าน676.37512.0524.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา10,338.617,163.0030.7 %ผ่าน673.9655.8291.7 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา1,433.761,571.00-9.6 %ไม่ผ่าน128.49282.13-119.6 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา7,644.746,868.0010.2 %ไม่ผ่าน925.52895.383.3 %ไม่ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,992.201,790.0040.2 %ผ่าน700.16501.6728.3 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา8,816.2611,357.61-28.8 %ไม่ผ่าน1,363.18833.6538.8 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,216.392,383.2325.9 %ผ่าน754.39199.3273.6 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา27,721.8252,707.00-90.1 %ไม่ผ่าน3,550.424,893.80-37.8 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,102.372,879.007.2 %ไม่ผ่าน704.49883.66-25.4 %ไม่ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา2,823.242,114.9725.1 %ผ่าน704.52211.9169.9 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา15,046.7546,056.00-206.1 %ไม่ผ่าน5,319.063,388.3536.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา5,526.438,772.00-58.7 %ไม่ผ่าน899.76398.3555.7 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 118,712.2846,848.00-150.4 %ไม่ผ่าน1,285.50701.5045.4 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 210,924.919,649.0711.7 %ไม่ผ่าน811.11770.465.0 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง778.37148.0081.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ884.31314.0064.5 %ผ่าน44.999.9078.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง845.92485.0042.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง894.94474.0047.0 %ผ่าน76.5010.9085.8 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี988.85724.0026.8 %ผ่าน111.15114.29-2.8 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช878.87489.0044.4 %ผ่าน64.3154.4715.3 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ857.17148.0082.7 %ผ่าน51.3651.37-0.0 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง884.83318.0064.1 %ผ่าน105.4927.9673.5 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย1,188.38785.0033.9 %ผ่าน70.4558.0417.6 %ไม่ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด1,075.54836.0022.3 %ผ่าน118.9247.6559.9 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย965.32558.0042.2 %ผ่าน66.2130.9853.2 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง957.66346.0063.9 %ผ่าน69.9955.7220.4 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่1,010.83749.0025.9 %ผ่าน105.9976.8627.5 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม689.34161.0076.6 %ผ่าน63.4312.1180.9 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย1,074.17969.009.8 %ไม่ผ่าน88.0166.9024.0 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย1,120.91988.0011.9 %ไม่ผ่าน99.8464.8135.1 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง1,258.421,214.003.5 %ไม่ผ่าน127.1158.5254.0 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ828.67240.0071.0 %ผ่าน59.422.3796.0 %ผ่าน
55. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย1,067.20888.0016.8 %ไม่ผ่าน97.8784.9913.2 %ไม่ผ่าน
56. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 12,936.894,515.75-53.8 %ไม่ผ่าน158.4245.1371.5 %ผ่าน
57. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน88.6647.5046.4 %ผ่าน
58. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว1,013.00401.0060.4 %ผ่าน56.3261.81-9.7 %ไม่ผ่าน
59. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว1,067.19759.0028.9 %ผ่าน100.5627.9872.2 %ผ่าน
60. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน994.87593.0040.4 %ผ่าน81.380.9598.8 %ผ่าน
61. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง928.01251.0073.0 %ผ่าน100.4257.7542.5 %ผ่าน
62. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก810.47604.0025.5 %ผ่าน64.0863.221.3 %ไม่ผ่าน
63. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง958.73435.0054.6 %ผ่าน52.3047.499.2 %ไม่ผ่าน
64. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา8,934.573,929.0456.0 %ผ่าน1,522.85576.6762.1 %ผ่าน
65. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่1,534.501,159.8024.4 %ผ่าน516.30302.1041.5 %ผ่าน
66. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย1,957.861,258.5035.7 %ผ่าน257.65302.34-17.3 %ไม่ผ่าน
67. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย1,813.441,270.0030.0 %ผ่าน354.22279.3021.2 %ผ่าน
68. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง1,796.53765.0057.4 %ผ่าน206.20273.60-32.7 %ไม่ผ่าน
69. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมา3,090.291,730.7044.0 %ผ่าน654.59228.0065.2 %ผ่าน
70. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว1,742.182,040.90-17.1 %ไม่ผ่าน356.97322.059.8 %ไม่ผ่าน
71. สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์148,736.42659,918.06-343.7 %ไม่ผ่าน4,908.764,761.123.0 %ไม่ผ่าน
72. ท่าอากาศยานนครราชสีมา ไม่ครบ20,039.83ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
73. สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา2,993.5579.0097.4 %ผ่าน101.2555.9744.7 %ผ่าน
74. สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,345.24485.0063.9 %ผ่าน46.7851.09-9.2 %ไม่ผ่าน
75. สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,722.57737.0057.2 %ผ่าน30.5664.45-110.9 %ไม่ผ่าน
76. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา95,251.0418,514.0080.6 %ผ่าน868.50538.9437.9 %ผ่าน
77. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา36,778.6512,084.5067.1 %ผ่าน870.01665.6223.5 %ผ่าน
78.  ทสญ.นครราชสีมา58,464.8054,274.007.2 %ไม่ผ่าน2,097.191,248.6540.5 %ผ่าน
79.  ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 57,720.50134,488.59-133.0 %ไม่ผ่าน2,001.641,273.2036.4 %ผ่าน
80.  เรือนจำกลางคลองไผ่ ไม่ครบ131,514.31ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2.85ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
81.  เรือนจำกลางนครราชสีมา 57,656.8089,184.00-54.7 %ไม่ผ่าน1,324.75560.5057.7 %ผ่าน
82. สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา16,064.404,918.0069.4 %ผ่าน1,403.821,133.8619.2 %ไม่ผ่าน
83. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา84,223.928,520.0089.9 %ผ่าน1,519.07355.7576.6 %ผ่าน
84. สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร3,042.392,457.8019.2 %ไม่ผ่าน434.2497.3477.6 %ผ่าน
85. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนครราชสีมา3,627.457,136.27-96.7 %ไม่ผ่าน399.59622.91-55.9 %ไม่ผ่าน
86. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 321,020.3213,898.2633.9 %ผ่าน997.69306.8569.2 %ผ่าน
87. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 118,043.5516,716.007.4 %ไม่ผ่าน487.01379.1422.1 %ผ่าน
88. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 215,204.2311,497.4424.4 %ผ่าน354.68803.94-126.7 %ไม่ผ่าน
89. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 415,642.6814,316.838.5 %ไม่ผ่าน833.60304.0063.5 %ผ่าน
90. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 526,263.7317,168.0034.6 %ผ่าน838.52433.6748.3 %ผ่าน
91. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 619,870.0112,070.4839.3 %ผ่าน707.86323.1454.3 %ผ่าน
92. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 715,052.565,257.0665.1 %ผ่าน836.14355.5357.5 %ผ่าน
93. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา14,683.6014,583.450.7 %ไม่ผ่าน512.63449.9212.2 %ไม่ผ่าน
94. วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง31,646.5314,174.4455.2 %ผ่าน502.061,246.36-148.2 %ไม่ผ่าน
95. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมาไม่ครบ50,913.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ2,850.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
96. วิทยาลัยเทคนิคนครโคราช36,220.0249,632.00-37.0 %ไม่ผ่าน751.86300.4760.0 %ผ่าน
97. วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมาไม่ครบ103,551.24ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ1,217.90ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
98. วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
99. วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
100. วิทยาลัยเทคนิคปากช่องไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
101. วิทยาลัยเทคนิคพิมายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
102. วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีไม่ครบ4,390.00ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
103. วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธไม่ครบ55,023.71ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ842.35ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
104. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
105. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา60,950.6370,413.00-15.5 %ไม่ผ่าน1,536.611,031.0132.9 %ผ่าน
106. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ1,935.801,274.0034.2 %ผ่าน1,243.730.9599.9 %ผ่าน
107. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,210.041,001.0054.7 %ผ่าน937.8741.2095.6 %ผ่าน
108. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา53,188.5819,478.0063.4 %ผ่าน191.26230.88-20.7 %ไม่ผ่าน
109. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา7,836.41445.1094.3 %ผ่าน89.1532.7163.3 %ผ่าน
110. สำนักงานคลังเขต 31,940.962,008.00-3.5 %ไม่ผ่าน947.8356.5594.0 %ผ่าน
111. สำนักงานสรรพากรภาค 912,913.514,718.8463.5 %ผ่าน1,099.77202.1681.6 %ผ่าน
112. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 36,522.738,355.85-28.1 %ไม่ผ่าน1,557.051,187.4823.7 %ผ่าน
113. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 42,619.411,619.3038.2 %ผ่าน927.06122.0086.8 %ผ่าน
114. สำนักชลประทานที่ 887,283.0568,317.6121.7 %ผ่าน13,077.708,550.7034.6 %ผ่าน
115. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 32,961.071,446.0051.2 %ผ่าน527.75448.8914.9 %ไม่ผ่าน
116. สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,257.053,660.0030.4 %ผ่าน1,003.891,590.75-58.5 %ไม่ผ่าน
117. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 36,353.017,314.01-15.1 %ไม่ผ่าน966.132,077.51-115.0 %ไม่ผ่าน
118. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,414.212,563.8724.9 %ผ่าน877.16991.20-13.0 %ไม่ผ่าน
119. สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)16,532.1527,933.96-69.0 %ไม่ผ่าน2,477.006,156.95-148.6 %ไม่ผ่าน
120. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)13,698.6811,058.5019.3 %ไม่ผ่าน1,477.50541.4063.4 %ผ่าน
121. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)ไม่ครบ5,363.36ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบ114.40ประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
122. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)13,409.8214,096.10-5.1 %ไม่ผ่าน1,922.70919.7952.2 %ผ่าน
123. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 511,013.3013,376.66-21.5 %ไม่ผ่าน1,990.524,212.70-111.6 %ไม่ผ่าน
124. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา7,622.4711,635.00-52.6 %ไม่ผ่าน1,673.87570.0065.9 %ผ่าน
125. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,660.788,748.99-31.4 %ไม่ผ่าน1,497.393,140.70-109.7 %ไม่ผ่าน
126. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 37,597.6223,592.00-210.5 %ไม่ผ่าน1,638.211,376.6416.0 %ไม่ผ่าน
127. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา411,323.1911,943.0097.1 %ผ่าน18,460.64895.2895.2 %ผ่าน
128. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา9,835.2910,248.00-4.2 %ไม่ผ่าน745.82703.385.7 %ไม่ผ่าน
129. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา17,165.1124,488.00-42.7 %ไม่ผ่าน2,968.862,511.5115.4 %ไม่ผ่าน
130. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา27,295.5229,226.00-7.1 %ไม่ผ่าน776.75883.93-13.8 %ไม่ผ่าน
131. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน817.62224.9872.5 %ผ่าน
132. ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา58,103.3735,679.6038.6 %ผ่าน3,780.812,023.6446.5 %ผ่าน
133. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน7,583.514,436.0041.5 %ผ่าน1,210.74184.2084.8 %ผ่าน
134. ตำรวจภูธรภาค 353,495.4226,675.0050.1 %ผ่าน15,776.714,921.1268.8 %ผ่าน
รวม 1,988,473 1,990,037 -0.08 % ไม่ผ่าน 150,238 90,465 39.79 % ผ่าน