สรุปผลประเมินจังหวัดสมุทรปราการ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ1,401.84841.0040.0 %ผ่าน103.2657.9143.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ2,642.161,644.0037.8 %ผ่าน277.0856.0579.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ2,026.891,108.0045.3 %ผ่าน217.20193.6310.9 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,588.703,730.0018.7 %ไม่ผ่าน536.56598.50-11.5 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ1,646.811,568.004.8 %ไม่ผ่าน151.43190.00-25.5 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ2,108.942,453.00-16.3 %ไม่ผ่าน237.16142.5539.9 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ2,896.983,591.81-24.0 %ไม่ผ่าน344.94214.2337.9 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ2,095.463,580.00-70.8 %ไม่ผ่าน398.11300.2024.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,193.285,226.00-24.6 %ไม่ผ่าน586.46413.1029.6 %ผ่าน
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ61,769.6220,123.0067.4 %ผ่าน700.49309.7055.8 %ผ่าน
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ2,792.532,490.0010.8 %ไม่ผ่าน376.88169.4455.0 %ผ่าน
12. สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ2,787.081,694.0039.2 %ผ่าน376.8859.3984.2 %ผ่าน
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ2,262.71534.0076.4 %ผ่าน227.18280.15-23.3 %ไม่ผ่าน
14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,403.153,107.0029.4 %ผ่าน436.76186.7957.2 %ผ่าน
15. สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ8,300.5326,670.00-221.3 %ไม่ผ่าน1,065.50786.6726.2 %ผ่าน
16. ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ5,526.944,381.0020.7 %ผ่าน786.06497.1336.8 %ผ่าน
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ3,785.971,979.0047.7 %ผ่าน366.50306.8516.3 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ8,323.3716,619.00-99.7 %ไม่ผ่าน796.04133.6483.2 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ2,709.281,810.0033.2 %ผ่าน257.1289.3065.3 %ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ2,704.063,040.00-12.4 %ไม่ผ่าน356.92182.0449.0 %ผ่าน
21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ2,669.015,032.00-88.5 %ไม่ผ่าน336.96228.0932.3 %ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ15,876.777,385.0053.5 %ผ่าน766.10225.9170.5 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,755.4110,579.00-83.8 %ไม่ผ่าน706.22107.4084.8 %ผ่าน
24. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ1,515.65726.0052.1 %ผ่าน177.2898.0244.7 %ผ่าน
25. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,706.848,447.00-25.9 %ไม่ผ่าน780.86332.7157.4 %ผ่าน
26. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ5,751.988,868.00-54.2 %ไม่ผ่าน586.46370.5036.8 %ผ่าน
27. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ635,979.6954,993.0091.4 %ผ่าน3,151.311,458.9653.7 %ผ่าน
28. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,735.114,632.00-24.0 %ไม่ผ่าน486.66393.5119.1 %ไม่ผ่าน
29. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ61,877.6525,208.0059.3 %ผ่าน20,530.881,988.4890.3 %ผ่าน
30.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,070.914,000.001.7 %ไม่ผ่าน426.81637.58-49.4 %ไม่ผ่าน
31. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ1,561.15858.0045.0 %ผ่าน177.28201.96-13.9 %ไม่ผ่าน
32. ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ49,324.1720,630.0058.2 %ผ่าน3,610.844,764.45-31.9 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
33. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ2,788.854,391.00-57.4 %ไม่ผ่าน336.9653.4684.1 %ผ่าน
34. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 314,930.6526,776.03-79.3 %ไม่ผ่าน883.17977.10-10.6 %ไม่ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 125,220.7638,700.00-53.4 %ไม่ผ่าน974.64589.0039.6 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 218,965.6328,000.00-47.6 %ไม่ผ่าน983.74834.7115.1 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ1,093.531,552.00-41.9 %ไม่ผ่าน97.6276.0022.1 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี1,456.493,591.40-146.6 %ไม่ผ่าน98.4957.0042.1 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง1,585.571,209.0023.7 %ผ่าน103.3176.0026.4 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 11,852.961,884.00-1.7 %ไม่ผ่าน122.0398.0019.7 %ไม่ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน93.6859.3936.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์1,479.651,883.00-27.3 %ไม่ผ่าน110.8069.4937.3 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 11,925.294,300.00-123.3 %ไม่ผ่าน117.75119.37-1.4 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 21,455.893,084.00-111.8 %ไม่ผ่าน103.31115.90-12.2 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 15,328.488,125.00-52.5 %ไม่ผ่าน616.40581.515.7 %ไม่ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 24,832.906,407.00-32.6 %ไม่ผ่าน567.82720.93-27.0 %ไม่ผ่าน
47. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา28,060.5514,372.6048.8 %ผ่าน956.43488.7948.9 %ผ่าน
48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ47,719.6814,261.0070.1 %ผ่าน764.71373.1251.2 %ผ่าน
49.  รจก.สมุทรปราการ 60,626.04101,175.00-66.9 %ไม่ผ่าน1,904.59930.0551.2 %ผ่าน
50. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสมุทรปราการ4,168.945,168.00-24.0 %ไม่ผ่าน376.88326.3413.4 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 212,679.7410,683.0015.7 %ไม่ผ่าน434.17360.2417.0 %ไม่ผ่าน
52. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 115,478.6515,457.000.1 %ไม่ผ่าน419.93888.50-111.6 %ไม่ผ่าน
53. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ11,810.225,321.0054.9 %ผ่าน375.610.9099.8 %ผ่าน
54. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,942.7813,016.00-18.9 %ไม่ผ่าน311.64133.0057.3 %ผ่าน
55. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์26,013.6118,500.0028.9 %ผ่าน387.9627.0093.0 %ผ่าน
56. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ31,666.511,445.0095.4 %ผ่าน543.751,030.85-89.6 %ไม่ผ่าน
57. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ45,763.39123,781.00-170.5 %ไม่ผ่าน1,725.24582.3966.2 %ผ่าน
58. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ38,501.8627,209.0029.3 %ผ่าน699.84527.2524.7 %ผ่าน
59. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ25,368.8950,000.00-97.1 %ไม่ผ่าน2,038.46429.4078.9 %ผ่าน
60. สถาบันราชประชาสมาสัย403,537.88168,000.0058.4 %ผ่าน6,683.271,337.9980.0 %ผ่าน
รวม 1,769,046 955,838 45.97 % ผ่าน 63,168 27,839 55.93 % ผ่าน