สรุปผลประเมินจังหวัดบุรีรัมย์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์1,899.41201.0089.4 %ผ่าน380.22152.6559.9 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,429.761,140.0053.1 %ผ่าน490.000.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์1,750.061,449.0017.2 %ไม่ผ่าน390.2030.7492.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,901.182,651.0045.9 %ผ่าน719.54672.296.6 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์2,996.88767.4574.4 %ผ่าน599.78375.1137.5 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,542.99787.0069.1 %ผ่าน499.97471.455.7 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,276.27152,574.25-3,467.9 %ไม่ผ่าน759.452,809.94-270.0 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,912.592,420.0016.9 %ไม่ผ่าน712.5130.7495.7 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์6,208.705,041.0318.8 %ไม่ผ่าน1,078.811,853.83-71.8 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์5,669.744,463.0021.3 %ผ่าน929.12121.6086.9 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์7,803.2514,872.00-90.6 %ไม่ผ่าน1,098.78496.3854.8 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์2,450.481,617.8034.0 %ผ่าน519.93561.46-8.0 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,098.23157.0092.5 %ผ่าน480.0258.7187.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์4,093.15679.0083.4 %ผ่าน779.42275.9464.6 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,268.502,182.0033.2 %ผ่าน599.78237.4960.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์4,616.722,570.0044.3 %ผ่าน859.262,480.75-188.7 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์5,191.362,283.3056.0 %ผ่าน949.08334.3664.8 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์3,099.192,097.0032.3 %ผ่าน629.72382.2339.3 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์22,889.7210,102.3555.9 %ผ่าน839.29176.1379.0 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์3,871.793,200.0017.4 %ไม่ผ่าน529.92418.0021.1 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์3,326.53485.0085.4 %ผ่าน629.72651.73-3.5 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์6,089.956,026.001.1 %ไม่ผ่าน979.01600.8238.6 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,551.942,750.0039.6 %ผ่าน599.78308.6648.5 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,242.914,769.00-47.1 %ไม่ผ่าน499.980.9599.8 %ผ่าน
25. รจจ.บุรีรัมย์ 50,425.5115,996.0068.3 %ผ่าน526.00940.56-78.8 %ไม่ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์1,635.75119.0092.7 %ผ่าน380.22160.6057.8 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์4,003.622,252.0043.8 %ผ่าน629.72364.0042.2 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์1,973.19668.0066.1 %ผ่าน450.08215.7852.1 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์15,344.197,344.8152.1 %ผ่าน679.61327.6051.8 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์4,093.151,387.0166.1 %ผ่าน779.42931.17-19.5 %ไม่ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์22,905.1734,994.40-52.8 %ไม่ผ่าน2,394.792,283.654.6 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,097.292,295.0025.9 %ผ่าน619.76410.0933.8 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์1,642.93217.7186.7 %ผ่าน390.20217.2644.3 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์1,915.673,877.57-102.4 %ไม่ผ่าน430.12233.0745.8 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์16,305.357,128.0056.3 %ผ่าน705.42596.6915.4 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง889.30534.0040.0 %ผ่าน65.7535.2346.4 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง910.61459.0049.6 %ผ่าน59.9944.0326.6 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์837.76387.0053.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ846.54112.0086.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง1,186.45794.0033.1 %ผ่าน102.2326.5074.1 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์827.94316.0061.8 %ผ่าน63.5629.1054.2 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง880.45352.0060.0 %ผ่าน80.9226.4767.3 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด939.42418.0055.5 %ผ่าน81.1929.3663.8 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์907.65284.0068.7 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย929.93570.0038.7 %ผ่าน90.2452.5641.8 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ915.04365.0060.1 %ผ่าน85.500.9598.9 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง904.24294.0067.5 %ผ่าน71.8333.3453.6 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน94.980.9599.0 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย915.65275.0070.0 %ผ่าน97.6835.2663.9 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ1,317.09643.0051.2 %ผ่าน84.9556.2233.8 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก1,109.19436.0060.7 %ผ่าน95.890.9599.0 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่940.56430.0054.3 %ผ่าน82.1629.4564.2 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์817.64392.0052.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
55. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช838.81327.0061.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
56. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์2,736.272,542.867.1 %ไม่ผ่าน559.86830.21-48.3 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย1,631.10698.0057.2 %ผ่าน277.15261.255.7 %ไม่ผ่าน
58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง1,650.83648.0060.7 %ผ่าน281.40237.5015.6 %ไม่ผ่าน
59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์1,937.711,563.0019.3 %ไม่ผ่าน288.69189.0534.5 %ผ่าน
60. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,289.811,033.0054.9 %ผ่าน268.89208.0522.6 %ผ่าน
61. ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,259,941.6074,922.9794.1 %ผ่าน8,793.302,021.7577.0 %ผ่าน
62. สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,742.68540.0080.3 %ผ่าน87.6544.1749.6 %ผ่าน
63. สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)2,742.681,410.0048.6 %ผ่าน85.110.9598.9 %ผ่าน
64. สพ.บุรีรัมย์28,775.2415,089.0047.6 %ผ่าน630.27698.56-10.8 %ไม่ผ่าน
65. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบุรีรัมย์4,696.626,683.60-42.3 %ไม่ผ่าน619.74430.3730.6 %ผ่าน
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 216,441.7215,588.005.2 %ไม่ผ่าน722.45444.9638.4 %ผ่าน
67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 117,392.4813,205.0024.1 %ผ่าน548.22374.2031.7 %ผ่าน
68. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 325,968.3216,000.0038.4 %ผ่าน835.90447.9646.4 %ผ่าน
69. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
70. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์14,189.779,576.8732.5 %ผ่าน1,204.21612.6049.1 %ผ่าน
71. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์5,804.655,914.63-1.9 %ไม่ผ่าน305.88647.67-111.7 %ไม่ผ่าน
72. วิทยาลัยการอาชีพบุรีรัมย์32,792.7918,709.9542.9 %ผ่าน570.61374.3134.4 %ผ่าน
73. วิทยาลัยการอาชีพสตึก37,738.2427,200.0027.9 %ผ่าน692.24510.2726.3 %ผ่าน
74. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์37,902.5751,248.32-35.2 %ไม่ผ่าน1,067.372,995.17-180.6 %ไม่ผ่าน
75. วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง32,640.4524,007.7726.4 %ผ่าน490.05461.015.9 %ไม่ผ่าน
76. วิทยาลัยเทคนิคนางรอง25,973.0334,941.00-34.5 %ไม่ผ่าน76.071,176.12-1,446.1 %ไม่ผ่าน
77. วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์35,541.5796,409.00-171.3 %ไม่ผ่าน234.96836.71-256.1 %ไม่ผ่าน
78. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,815.4615,229.6014.5 %ไม่ผ่าน76.93298.02-287.4 %ไม่ผ่าน
79. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์11,870.285,626.0052.6 %ผ่าน1,235.94264.2078.6 %ผ่าน
รวม 1,873,653 747,738 60.09 % ผ่าน 45,648 34,949 23.44 % ผ่าน