สรุปผลประเมินจังหวัดสุรินทร์ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์1,411.42896.0036.5 %ผ่าน328.61282.0514.2 %ไม่ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,466.601,317.0046.6 %ผ่าน438.3914.6396.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์1,765.102,005.32-13.6 %ไม่ผ่าน358.55105.9570.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์5,876.812,040.5165.3 %ผ่าน697.87694.960.4 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์2,395.40805.4066.4 %ผ่าน478.31512.83-7.2 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์2,453.40652.0073.4 %ผ่าน388.49514.38-32.4 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์10,040.245,241.0947.8 %ผ่าน1,402.691,783.90-27.2 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,939.841,990.9032.3 %ผ่าน692.591,498.86-116.4 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,464.583,334.3839.0 %ผ่าน947.371,308.63-38.1 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก. สุรินทร์4,786.703,251.3732.1 %ผ่าน767.73190.9575.1 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์22,475.9112,185.0045.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์2,688.672,108.9521.6 %ผ่าน498.27179.6363.9 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์5,026.271,038.6579.3 %ผ่าน478.3163.6586.7 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์1,852.06303.0083.6 %ผ่าน398.47292.7926.5 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,245.412,594.2720.1 %ผ่าน568.13367.9635.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,967.3834,036.98-279.6 %ไม่ผ่าน5,078.302,313.2554.4 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์2,922.454,745.52-62.4 %ไม่ผ่าน548.17570.00-4.0 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์2,663.894,480.00-68.2 %ไม่ผ่าน518.23216.3158.3 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์36,760.6612,037.1467.3 %ผ่าน1,995.27138.6093.1 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์2,558.732,136.8016.5 %ไม่ผ่าน508.25684.03-34.6 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์6,390.371,173.0081.6 %ผ่าน558.15444.3520.4 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์5,829.003,843.0034.1 %ผ่าน907.451,068.99-17.8 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์8,108.866,045.0025.5 %ผ่าน867.53567.0734.6 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์2,918.114,250.00-45.6 %ไม่ผ่าน437.2286.3680.2 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์1,506.06778.0048.3 %ผ่าน348.57146.3958.0 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์4,937.062,005.3259.4 %ผ่าน488.29294.5239.7 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์1,841.311,257.5031.7 %ผ่าน388.49162.7658.1 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์12,996.106,581.7649.4 %ผ่าน576.08349.0139.4 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์4,471.902,610.1841.6 %ผ่าน797.67186.6076.6 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์16,327.8826,278.01-60.9 %ไม่ผ่าน2,276.762,389.96-5.0 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 2,510.301,982.2721.0 %ผ่าน478.31532.52-11.3 %ไม่ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์1,892.951,112.0041.3 %ผ่าน378.512.8599.2 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,095.323,149.75-1.8 %ไม่ผ่าน569.50228.0959.9 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์13,668.268,567.4637.3 %ผ่าน1,973.89893.3054.7 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง895.61496.0044.6 %ผ่าน68.4710.4684.7 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ952.69394.0058.6 %ผ่าน51.887.6185.3 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี911.70557.0038.9 %ผ่าน78.712.3897.0 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม970.80609.0037.3 %ผ่าน73.3043.9040.1 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท1,596.261,076.0032.6 %ผ่าน86.7621.5475.2 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์2,744.331,483.0046.0 %ผ่าน86.3953.5738.0 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี1,974.901,007.0049.0 %ผ่าน97.4767.2631.0 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน911.70624.0031.6 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ1,029.90732.0028.9 %ผ่าน68.329.5086.1 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม911.70300.0067.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ1,993.01874.0056.1 %ผ่าน108.1372.6732.8 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ911.70382.0058.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
48. ด่านศุลกากรช่องจอม6,474.657,616.80-17.6 %ไม่ผ่าน932.51389.2158.3 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์4,477.855,033.00-12.4 %ไม่ผ่าน568.13735.30-29.4 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,388.91746.0068.8 %ผ่าน220.40427.50-94.0 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,196.25992.7068.9 %ผ่าน276.30266.103.7 %ไม่ผ่าน
52. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน253.36295.45-16.6 %ไม่ผ่าน
53. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน63.1140.8035.4 %ผ่าน
54. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน63.1043.9330.4 %ผ่าน
55. สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)1,665.08ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ71.8926.8862.6 %ผ่าน
56. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์4,499.685,629.59-25.1 %ไม่ผ่าน608.05461.8224.0 %ผ่าน
57. เรือนจำกลางสุรินทร์53,008.9321,783.1658.9 %ผ่าน833.44278.9866.5 %ผ่าน
58. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์9,881.002,300.0076.7 %ผ่าน1,373.18354.4074.2 %ผ่าน
59. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสุรินทร์3,903.374,669.23-19.6 %ไม่ผ่าน628.01436.4430.5 %ผ่าน
60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 114,245.1313,701.103.8 %ไม่ผ่าน1,088.29277.1074.5 %ผ่าน
61. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 313,225.116,410.0051.5 %ผ่าน796.39327.5858.9 %ผ่าน
62. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 213,653.1314,252.75-4.4 %ไม่ผ่าน662.36474.9428.3 %ผ่าน
63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์13,341.3410,199.1823.6 %ผ่าน1,064.83501.5252.9 %ผ่าน
64. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,378.027.2099.9 %ผ่าน464.98508.01-9.3 %ไม่ผ่าน
65. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,804.613,589.8947.2 %ผ่าน422.84512.08-21.1 %ไม่ผ่าน
66. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม37,927.60131.2699.7 %ผ่าน715.06669.276.4 %ไม่ผ่าน
67. วิทยาลัยการอาชีพปราสาท35,141.8228,029.0020.2 %ผ่าน631.38352.9844.1 %ผ่าน
68. วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
69. วิทยาลัยการอาชีพสังขะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
70. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์49,258.0783,918.58-70.4 %ไม่ผ่าน1,671.54528.1768.4 %ผ่าน
71. วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์40,943.6117,877.0056.3 %ผ่าน456.42475.13-4.1 %ไม่ผ่าน
72. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์58,813.2020,071.0065.9 %ผ่าน1,521.401,406.007.6 %ไม่ผ่าน
73. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์35,510.254,335.0087.8 %ผ่าน116.99399.76-241.7 %ไม่ผ่าน
74. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์8,947.166,725.4024.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
75. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์10,604.825,787.8045.4 %ผ่าน1,613.43527.7067.3 %ผ่าน
รวม 669,684 439,173 34.42 % ผ่าน 45,975 30,092 34.55 % ผ่าน