สรุปผลประเมินจังหวัดศรีสะเกษ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ1,470.95871.0040.8 %ผ่าน160.02204.61-27.9 %ไม่ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ2,346.471,793.0023.6 %ผ่าน469.0821.1995.5 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ2,042.753,086.94-51.1 %ไม่ผ่าน389.24152.8860.7 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ5,516.144,752.2313.8 %ไม่ผ่าน748.52831.36-11.1 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ2,340.721,456.0037.8 %ผ่าน449.12247.0045.0 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ2,185.07634.5071.0 %ผ่าน429.16366.5414.6 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ11,311.864,703.2658.4 %ผ่าน1,726.561,463.1715.3 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,873.515,519.32-92.1 %ไม่ผ่าน635.01734.06-15.6 %ไม่ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ8,514.386,224.2626.9 %ผ่าน1,057.911,194.79-12.9 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ5,199.224,235.9518.5 %ไม่ผ่าน738.54264.4764.2 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ16,710.7412,528.2725.0 %ผ่าน908.20726.2320.0 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ2,814.801,984.0029.5 %ผ่าน528.96621.46-17.5 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ2,321.03876.0062.3 %ผ่าน489.0456.4288.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,155.791,094.4049.2 %ผ่าน429.16385.0710.3 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,244.143,237.870.2 %ไม่ผ่าน588.84281.4252.2 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ9,662.792,255.9576.7 %ผ่าน792.48562.4529.0 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ4,760.584,722.000.8 %ไม่ผ่าน908.2133.6896.3 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ2,778.382,305.0017.0 %ไม่ผ่าน558.90551.951.2 %ไม่ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ51,617.6515,411.8070.1 %ผ่าน5,898.20110.9798.1 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ2,412.501.00100.0 %ผ่าน459.101,351.92-194.5 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ2,870.582,541.7411.5 %ไม่ผ่าน359.43650.68-81.0 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ4,393.916,080.46-38.4 %ไม่ผ่าน718.58453.2836.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ32,621.162,664.3691.8 %ผ่าน2,264.64241.6789.3 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ2,848.415,008.70-75.8 %ไม่ผ่าน469.0930.8893.4 %ผ่าน
25.  รจจ.ศรีสะเกษ 53,120.2327,235.6648.7 %ผ่าน855.10385.6554.9 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ1,621.93905.0044.2 %ผ่าน359.30207.9442.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ2,557.572,209.3213.6 %ไม่ผ่าน466.13166.6264.3 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ1,862.17822.0055.9 %ผ่าน389.24223.0342.7 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ6,800.015,043.3625.8 %ผ่าน698.62291.9758.2 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ5,503.815,037.008.5 %ไม่ผ่าน868.29577.8333.5 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ20,856.0333,845.00-62.3 %ไม่ผ่าน2,309.41173.6692.5 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 2,222.411,716.0022.8 %ผ่าน459.10192.5058.1 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,066.251,085.0047.5 %ผ่าน423.22362.1714.4 %ไม่ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ38,721.0512,752.0067.1 %ผ่าน10,134.312,578.9474.6 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ3,034.535,197.41-71.3 %ไม่ผ่าน509.00248.5051.2 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ11,656.246,652.3042.9 %ผ่าน852.24779.008.6 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์1,078.04888.0017.6 %ไม่ผ่าน104.6746.8355.3 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์1,078.04407.0062.2 %ผ่าน69.4929.2357.9 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์1,112.77557.0049.9 %ผ่าน84.8070.2217.2 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ1,163.18468.0059.8 %ผ่าน88.2226.3270.2 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง869.24258.0070.3 %ผ่าน50.850.9598.1 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ926.41288.0068.9 %ผ่าน59.900.9598.4 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์873.16202.0076.9 %ผ่าน36.890.9597.4 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่1,037.58293.0071.8 %ผ่าน62.7114.4077.0 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์884.71283.0068.0 %ผ่าน40.980.9597.7 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง949.06208.0078.1 %ผ่าน56.240.9598.3 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์944.02410.0056.6 %ผ่าน73.1635.1152.0 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ1,405.721,789.00-27.3 %ไม่ผ่าน81.4722.5272.4 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย909.21208.0077.1 %ผ่าน44.050.9597.8 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล1,017.95556.0045.4 %ผ่าน68.5330.6955.2 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน884.92316.0064.3 %ผ่าน46.620.9598.0 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ851.22266.0068.8 %ผ่าน47.280.9598.0 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน943.75273.0071.1 %ผ่าน45.000.9597.9 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย1,147.09367.0068.0 %ผ่าน72.0414.6179.7 %ผ่าน
55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ4,422.332,787.7637.0 %ผ่าน608.80559.558.1 %ไม่ผ่าน
56. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์1,487.15899.0039.5 %ผ่าน260.31513.00-97.1 %ไม่ผ่าน
57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมืองศรีสะเกษ2,585.682,296.0411.2 %ไม่ผ่าน218.42113.0548.2 %ผ่าน
58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์1,543.11703.0054.4 %ผ่าน268.04185.2530.9 %ผ่าน
59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย1,523.581,247.0018.2 %ไม่ผ่าน182.58185.25-1.5 %ไม่ผ่าน
60. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,752.77456.0074.0 %ผ่าน65.2729.1855.3 %ผ่าน
61. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ3,909.842,397.8238.7 %ผ่าน509.73355.3230.3 %ผ่าน
62. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดศรีสะเกษ3,494.604,489.28-28.5 %ไม่ผ่าน698.62255.4763.4 %ผ่าน
63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 115,764.3414,659.517.0 %ไม่ผ่าน1,105.08463.5058.1 %ผ่าน
64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 220,997.0414,645.7930.2 %ผ่าน555.15301.2945.7 %ผ่าน
65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 372,365.933,970.6694.5 %ผ่าน1,855.64442.2276.2 %ผ่าน
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 414,739.8313,764.006.6 %ไม่ผ่าน762.89361.9552.6 %ผ่าน
67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร18,716.1513,864.0025.9 %ผ่าน1,339.39360.8173.1 %ผ่าน
68. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ3,179.745,539.66-74.2 %ไม่ผ่าน253.9295.0062.6 %ผ่าน
69. วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ31,498.5323,141.0026.5 %ผ่าน509.67139.2872.7 %ผ่าน
70. วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ38,635.3356,675.00-46.7 %ไม่ผ่าน813.95319.0860.8 %ผ่าน
71. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ35,095.7375,934.66-116.4 %ไม่ผ่าน946.532,719.75-187.3 %ไม่ผ่าน
72. วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์44,911.5941.8999.9 %ผ่าน874.81639.8426.9 %ผ่าน
73. วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ49,263.78132,386.00-168.7 %ไม่ผ่าน1,832.65986.2546.2 %ผ่าน
74. วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ28,367.3912,512.0055.9 %ผ่าน516.90483.106.5 %ไม่ผ่าน
75. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ29,790.3111,352.0061.9 %ผ่าน245.8776.7668.8 %ผ่าน
76. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 38 ศรีสะเกษ11,969.953,097.0074.1 %ผ่าน1,150.58493.0857.1 %ผ่าน
รวม 789,127 601,384 23.79 % ผ่าน 57,208 28,102 50.88 % ผ่าน