สรุปผลประเมินจังหวัดอุบลราชธานี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี1,620.80800.0050.6 %ผ่าน426.16114.1473.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี2,988.904,382.00-46.6 %ไม่ผ่าน546.2443.8492.0 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี2,164.012,106.812.6 %ไม่ผ่าน497.35416.2116.3 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี4,102.832,518.8438.6 %ผ่าน885.24160.7781.8 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี2,356.811,509.2036.0 %ผ่าน556.23347.8337.5 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี1,763.131,443.0018.2 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี4,517.034,925.00-9.0 %ไม่ผ่าน875.261,034.29-18.2 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,294.534,635.96-102.0 %ไม่ผ่าน560.99322.4842.5 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี6,837.784,037.6041.0 %ผ่าน1,225.89923.9024.6 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,168.584,747.498.1 %ไม่ผ่าน623.49404.6635.1 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี18,437.8028,920.79-56.9 %ไม่ผ่าน1,474.06520.3464.7 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,126.231,604.6448.7 %ผ่าน665.6887.6986.8 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี2,257.65735.0067.4 %ผ่าน565.8855.1090.3 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี2,575.901,623.0037.0 %ผ่าน537.27439.9018.1 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,071.235,111.00-66.4 %ไม่ผ่าน665.68339.3149.0 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี8,245.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ1,054.90ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี5,522.443,590.0035.0 %ผ่าน1,044.92567.1545.7 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี3,182.693,783.00-18.9 %ไม่ผ่าน645.72115.9082.1 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี8,460.0011,206.58-32.5 %ไม่ผ่าน1,044.92285.8672.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี7,485.662,845.0062.0 %ผ่าน845.32522.5038.2 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,114.5722,890.25-634.9 %ไม่ผ่าน645.72ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี4,488.5212,484.27-178.1 %ไม่ผ่าน875.26744.8014.9 %ไม่ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,439.076,082.4618.2 %ไม่ผ่าน1,141.74600.0147.4 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี1,483.291,196.3619.3 %ไม่ผ่าน440.16130.7070.3 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี6,936.162,661.1861.6 %ผ่าน695.62369.3646.9 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,258.04795.0064.8 %ผ่าน535.94116.9378.2 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี10,798.075,658.9647.6 %ผ่าน905.20437.0051.7 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี11,888.644,582.0061.5 %ผ่าน1,843.32674.5063.4 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี22,319.9932,610.12-46.1 %ไม่ผ่าน3,037.492,329.4023.3 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,019.252,187.0027.6 %ผ่าน665.68408.8638.6 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี2,355.401,829.6722.3 %ผ่าน545.92321.5741.1 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี33,187.5615,458.2853.4 %ผ่าน6,640.864,759.7028.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี452,181.3813,144.7297.1 %ผ่าน1,459.65408.0572.0 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี37,077.0725,488.0031.3 %ผ่าน1,402.881,079.2023.1 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น870.18599.0031.2 %ผ่าน70.007.2389.7 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ893.28347.0061.2 %ผ่าน66.8059.3211.2 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน960.13607.0036.8 %ผ่าน82.0958.7228.5 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม766.85182.0076.3 %ผ่าน59.566.5988.9 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง878.48283.0067.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม1,562.92640.0059.1 %ผ่าน115.4046.1660.0 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล1,080.16711.0034.2 %ผ่าน99.3459.2440.4 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม885.24830.006.2 %ไม่ผ่าน48.670.9098.2 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย823.16284.0065.5 %ผ่าน85.906.6592.3 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน887.85505.0043.1 %ผ่าน109.4914.5986.7 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก934.35548.0041.3 %ผ่าน109.8335.8667.3 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร1,402.88387.0072.4 %ผ่าน96.9843.8854.8 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร809.20490.0039.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ1,024.17398.0061.1 %ผ่าน89.1452.6341.0 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี1,675.852,007.50-19.8 %ไม่ผ่าน75.3479.94-6.1 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ1,508.79848.0043.8 %ผ่าน80.6632.1660.1 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่975.92495.0049.3 %ผ่าน101.5940.7359.9 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์939.49233.0075.2 %ผ่าน46.118.7881.0 %ผ่าน
54. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง887.07345.0061.1 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
55. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร922.36659.0028.6 %ผ่าน78.3840.8547.9 %ผ่าน
56. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก827.07481.0041.8 %ผ่าน46.090.9098.0 %ผ่าน
57. ด่านศุลกากรเขมราฐ25,937.084,548.0082.5 %ผ่าน617.74389.0737.0 %ผ่าน
58. ด่านศุลกากรช่องเม็ก10,756.4731,020.00-188.4 %ไม่ผ่าน881.00473.5746.2 %ผ่าน
59. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี5,952.224,255.4428.5 %ผ่าน645.72966.38-49.7 %ไม่ผ่าน
60. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม1,833.783,708.18-102.2 %ไม่ผ่าน329.94242.8326.4 %ผ่าน
61. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล1,699.01969.0043.0 %ผ่าน287.40192.8532.9 %ผ่าน
62. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี6,306.241,920.0069.6 %ผ่าน945.11101.7089.2 %ผ่าน
63. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ1,610.811,804.20-12.0 %ไม่ผ่าน268.17199.5025.6 %ผ่าน
64. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร1,663.291,070.0035.7 %ผ่าน249.99343.11-37.3 %ไม่ผ่าน
65. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ3,244.632,750.2215.2 %ไม่ผ่าน447.44100.2377.6 %ผ่าน
66. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี309,899.19334,348.66-7.9 %ไม่ผ่าน1,459.89545.5062.6 %ผ่าน
67. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง20,860.2810,649.8248.9 %ผ่าน397.72171.0057.0 %ผ่าน
68. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี1,194.24405.9566.0 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
69. ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี22,193.5718,189.1118.0 %ไม่ผ่าน851.28526.5838.1 %ผ่าน
70. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี70,142.8020,076.9971.4 %ผ่าน659.56502.5023.8 %ผ่าน
71. เรือนจำกลางอุบลราชธานี 58,757.50116,584.25-98.4 %ไม่ผ่าน1,605.34753.9453.0 %ผ่าน
72. สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี4,095.264,980.00-21.6 %ไม่ผ่าน1,135.681,060.106.7 %ไม่ผ่าน
73. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี251,580.9111,160.0095.6 %ผ่าน412.0783.1379.8 %ผ่าน
74. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุบลราชธานี12,889.358,934.9530.7 %ผ่าน1,843.32891.5451.6 %ผ่าน
75. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 115,536.8721,944.00-41.2 %ไม่ผ่าน650.08618.454.9 %ไม่ผ่าน
76. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 217,048.5913,602.2120.2 %ผ่าน703.60300.2057.3 %ผ่าน
77. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 316,205.8225,109.00-54.9 %ไม่ผ่าน1,555.44399.9574.3 %ผ่าน
78. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 415,205.8112,096.8920.4 %ผ่าน1,467.64418.9571.5 %ผ่าน
79. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 522,008.4015,000.0031.8 %ผ่าน966.7766.0693.2 %ผ่าน
80. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ17,160.609,982.1441.8 %ผ่าน1,599.03685.1657.2 %ผ่าน
81. วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ31,216.4617,560.0043.7 %ผ่าน425.99273.6035.8 %ผ่าน
82. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี37,413.514,795.0087.2 %ผ่าน637.74473.1025.8 %ผ่าน
83. วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ41,308.4525,998.0037.1 %ผ่าน836.77475.2843.2 %ผ่าน
84. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม31,390.0420,945.0033.3 %ผ่าน380.35741.45-94.9 %ไม่ผ่าน
85. วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล28,122.5819,090.0032.1 %ผ่าน456.42280.2538.6 %ผ่าน
86. วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี33,176.5624,008.0027.6 %ผ่าน584.03361.0038.2 %ผ่าน
87. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี41,940.1344,998.00-7.3 %ไม่ผ่าน738.43555.3924.8 %ผ่าน
88. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
89. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 271,240.2645,998.0535.4 %ผ่าน435.32620.32-42.5 %ไม่ผ่าน
90. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี37,327.0620,564.0044.9 %ผ่าน73.8195.00-28.7 %ไม่ผ่าน
91. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน231.8378.9366.0 %ผ่าน
92. สำนักงานชลประทานที่ 716,414.9638,392.00-133.9 %ไม่ผ่าน3,001.694,457.50-48.5 %ไม่ผ่าน
93. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 43,058.351,893.3938.1 %ผ่าน937.01461.7050.7 %ผ่าน
94. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 44,537.434,006.7111.7 %ไม่ผ่าน1,229.542,157.83-75.5 %ไม่ผ่าน
95. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี25,505.1123,234.008.9 %ไม่ผ่าน1,638.81693.5057.7 %ผ่าน
96. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 113,055.991,666.0045.5 %ผ่าน874.77985.82-12.7 %ไม่ผ่าน
97. สำนักงานทางหลวงที่ 9 12,696.5222,500.00-77.2 %ไม่ผ่าน2,183.437,246.75-231.9 %ไม่ผ่าน
98. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)7,898.596,949.3112.0 %ไม่ผ่าน1,541.571,965.90-27.5 %ไม่ผ่าน
99. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี)3,334.456,060.12-81.7 %ไม่ผ่าน900.04878.502.4 %ไม่ผ่าน
100. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)15,799.2710,518.0033.4 %ผ่าน2,430.04589.0075.8 %ผ่าน
101. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่118,163.427,921.003.0 %ไม่ผ่าน1,544.751,063.8031.1 %ผ่าน
102. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี148,790.2718,354.0087.7 %ผ่าน1,437.24993.8730.8 %ผ่าน
103. สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ11,391.2410,950.003.9 %ไม่ผ่าน1,843.3248.4597.4 %ผ่าน
104. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี13,997.739,091.2035.1 %ผ่าน2,451.611,994.6018.6 %ไม่ผ่าน
105. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี21,552.4739,447.00-83.0 %ไม่ผ่าน644.23349.1045.8 %ผ่าน
106. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)2,327.972,611.00-12.2 %ไม่ผ่าน375.62151.5459.7 %ผ่าน
107. ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี48,248.7521,468.3455.5 %ผ่าน2,943.51515.5182.5 %ผ่าน
108. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 5,017.908,532.00-70.0 %ไม่ผ่าน845.3281.8490.3 %ผ่าน
รวม 2,326,705 1,382,132 40.60 % ผ่าน 86,941 58,299 32.94 % ผ่าน