สรุปผลประเมินจังหวัดยโสธร เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร2,176.971,108.0049.1 %ผ่าน307.79100.2867.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,430.581,551.0036.2 %ผ่าน367.670.9599.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร2,289.16721.5068.5 %ผ่าน149.70155.36-3.8 %ไม่ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,011.051,576.0060.7 %ผ่าน577.24556.293.6 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,124.921,389.0034.6 %ผ่าน336.81140.1758.4 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร2,379.601,358.0042.9 %ผ่าน357.68750.82-109.9 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร4,365.321,950.0055.3 %ผ่าน477.45743.30-55.7 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร2,252.383,201.83-42.2 %ไม่ผ่าน476.55247.3948.1 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,651.442,425.3547.9 %ผ่าน736.92509.2730.9 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,226.083,888.758.0 %ไม่ผ่าน537.3274.3086.2 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร9,242.1915,593.43-68.7 %ไม่ผ่าน680.59242.4964.4 %ผ่าน
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร2,883.451,684.2041.6 %ผ่าน397.61316.0020.5 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร2,316.55937.0059.6 %ผ่าน387.6330.9092.0 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร2,373.781,443.0039.2 %ผ่าน337.73262.8322.2 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,066.972,670.0012.9 %ไม่ผ่าน358.210.9599.7 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดยโสธร7,715.0419,756.01-156.1 %ไม่ผ่าน726.942,051.49-182.2 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร5,987.80941.0084.3 %ผ่าน704.30ไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร1,846.751,661.0010.1 %ไม่ผ่าน476.98162.2366.0 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร10,489.839,669.007.8 %ไม่ผ่าน738.1276.5389.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร2,527.382,137.0015.4 %ไม่ผ่าน305.12341.48-11.9 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,022.662,689.0011.0 %ไม่ผ่าน497.40134.3473.0 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร3,445.334,446.00-29.0 %ไม่ผ่าน375.52292.0422.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร3,606.964,039.93-12.0 %ไม่ผ่าน507.39197.7161.0 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,240.242,482.00-10.8 %ไม่ผ่าน347.7129.2091.6 %ผ่าน
25.  รจ.จ.ยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร1,404.17961.0031.6 %ผ่าน257.8960.6676.5 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร2,435.101,920.5021.1 %ผ่าน367.67248.2332.5 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร1,731.09487.0071.9 %ผ่าน307.79175.2243.1 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร4,933.594,636.416.0 %ไม่ผ่าน487.42257.1447.2 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,981.041,583.0060.2 %ผ่าน577.24208.6363.9 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร8,005.0018,544.00-131.7 %ไม่ผ่าน1,690.741,405.1716.9 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 2,284.101,623.4628.9 %ผ่าน387.62497.80-28.4 %ไม่ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร1,757.76544.0069.1 %ผ่าน277.84204.4326.4 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร35,748.3721,173.0040.8 %ผ่าน2,205.682,272.36-3.0 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,379.504,277.70-79.8 %ไม่ผ่าน367.68272.1826.0 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร9,938.489,448.004.9 %ไม่ผ่าน535.76392.3426.8 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม1,214.76668.0045.0 %ผ่าน68.4952.5423.3 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง838.47249.0070.3 %ผ่าน58.890.9098.5 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว1,008.96289.0071.4 %ผ่าน62.8043.8030.2 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว1,215.10330.0072.8 %ผ่าน41.9614.6065.2 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย1,185.68200.0083.1 %ผ่าน74.2541.8843.6 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร1,813.551,168.0035.6 %ผ่าน113.7547.6358.1 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,383.35462.0066.6 %ผ่าน79.0643.7344.7 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร2,060.065,456.49-164.9 %ไม่ผ่าน357.68912.00-155.0 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธร1,473.251.0099.9 %ผ่าน163.83171.00-4.4 %ไม่ผ่าน
46. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ1,498.68929.0038.0 %ผ่าน233.54237.50-1.7 %ไม่ผ่าน
47. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย1,410.61682.5051.6 %ผ่าน204.41218.50-6.9 %ไม่ผ่าน
48. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร3,347.971,526.0054.4 %ผ่าน367.66285.9522.2 %ผ่าน
49. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยโสธร13,614.944,159.8469.4 %ผ่าน2,054.25311.5684.8 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 115,451.6713,205.7314.5 %ไม่ผ่าน792.55674.6014.9 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 212,832.1213,434.32-4.7 %ไม่ผ่าน664.27208.0568.7 %ผ่าน
52. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
53. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
54. วิทยาลัยเทคนิคยโสธร46,912.0764,063.58-36.6 %ไม่ผ่าน1,718.53848.8250.6 %ผ่าน
55. วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา38,516.1423,824.0038.1 %ผ่าน760.70924.35-21.5 %ไม่ผ่าน
56. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยโสธร19,203.2316,812.5512.4 %ไม่ผ่าน250.3885.5065.9 %ผ่าน
57. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร8,642.0312,834.01-48.5 %ไม่ผ่าน1,026.21323.0068.5 %ผ่าน
รวม 339,893 314,811 7.38 % ไม่ผ่าน 27,019 18,856 30.21 % ผ่าน