สรุปผลประเมินจังหวัดชัยภูมิ เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ1,715.48123.0092.8 %ผ่าน401.81189.0553.0 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ5,226.871,914.0063.4 %ผ่าน357.15155.8956.4 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ2,793.962,545.928.9 %ไม่ผ่าน379.14210.3744.5 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ5,144.288,192.00-59.2 %ไม่ผ่าน711.19712.10-0.1 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,241.281,574.0029.8 %ผ่าน511.5997.2481.0 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ1,373.131,220.0011.2 %ไม่ผ่าน361.89287.8520.5 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ9,385.634,955.2647.2 %ผ่าน1,619.371,332.5717.7 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,471.186,175.56-149.9 %ไม่ผ่าน646.60208.3367.8 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,957.542,467.0050.2 %ผ่าน774.21699.869.6 %ไม่ผ่าน
10. ส.ป.ก.ชัยภูมิ4,149.375,629.20-35.7 %ไม่ผ่าน711.197.0499.0 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ30,447.2611,411.0062.5 %ผ่าน799.12514.5535.6 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ3,199.872,323.2027.4 %ผ่าน601.41161.5473.1 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ2,028.661,720.0015.2 %ไม่ผ่าน501.610.9599.8 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,013.39598.0070.3 %ผ่าน481.78220.5054.2 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ2,770.893,851.00-39.0 %ไม่ผ่าน379.14196.8948.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ33,908.2530,727.009.4 %ไม่ผ่าน4,303.991,910.4455.6 %ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,310.676,407.91-48.7 %ไม่ผ่าน841.06251.3070.1 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,090.771,819.0041.1 %ผ่าน661.42600.539.2 %ไม่ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ4,727.9713,352.70-182.4 %ไม่ผ่าน561.4973.5186.9 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน521.57330.4636.6 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ3,182.402,807.6811.8 %ไม่ผ่าน661.29292.7155.7 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ5,995.044,033.0032.7 %ผ่าน960.69346.5463.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,588.592,650.2642.2 %ผ่าน568.0158.8189.6 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ2,585.563,098.76-19.8 %ไม่ผ่าน1,146.7473.2193.6 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ52,257.4135,440.3332.2 %ผ่าน856.47289.7066.2 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ1,492.28902.0039.6 %ผ่าน401.81232.7542.1 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ5,372.951,925.1164.2 %ผ่าน581.45151.9073.9 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,207.87980.7055.6 %ผ่าน441.73183.8958.4 %ผ่าน
29. สปส.จ.ชัยภูมิ5,295.533,873.3826.9 %ผ่าน771.07264.6565.7 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ4,397.274,724.00-7.4 %ไม่ผ่าน810.99634.7821.7 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ8,975.06675.0192.5 %ผ่าน2,236.201,744.5622.0 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 2,202.651,760.0020.1 %ผ่าน521.57291.0844.2 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,140.081,078.0049.6 %ผ่าน289.32807.95-179.3 %ไม่ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ47,811.5923,242.9551.4 %ผ่าน5,256.501,037.4080.3 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,616.255,421.77-107.2 %ไม่ผ่าน561.49153.5272.7 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ10,920.787,196.3234.1 %ผ่าน661.02458.8530.6 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์932.67592.0036.5 %ผ่าน107.7958.5245.7 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ1,011.72556.0045.0 %ผ่าน73.6655.0625.3 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์837.93275.0067.2 %ผ่าน62.3935.6942.8 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร976.34456.0053.3 %ผ่าน111.5035.1068.5 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส1,060.89545.0048.6 %ผ่าน96.9629.4069.7 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต935.66395.0057.8 %ผ่าน103.7629.4471.6 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า978.88425.0056.6 %ผ่าน65.7835.2146.5 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น1,042.07377.0063.8 %ผ่าน80.0217.5778.0 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์905.08408.0054.9 %ผ่าน77.5634.7055.3 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว1,060.33582.0045.1 %ผ่าน105.8254.1948.8 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ1,657.101,954.50-17.9 %ไม่ผ่าน115.1751.5055.3 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง974.62447.0054.1 %ผ่าน111.5473.2934.3 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว1,187.85531.0055.3 %ผ่าน98.0832.2167.2 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,122.133,085.301.2 %ไม่ผ่าน621.37561.569.6 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส1,767.361,085.0038.6 %ผ่าน275.64297.55-7.9 %ไม่ผ่าน
52. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว1,860.501,493.4019.7 %ไม่ผ่าน343.61187.1545.5 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน338.39334.881.0 %ไม่ผ่าน
54. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,647.67563.0065.8 %ผ่าน75.8320.3873.1 %ผ่าน
55. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ2,414.743,210.00-32.9 %ไม่ผ่าน501.61788.39-57.2 %ไม่ผ่าน
56. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดชัยภูมิ4,519.047,538.84-66.8 %ไม่ผ่าน691.23140.0079.7 %ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 115,423.6616,860.00-9.3 %ไม่ผ่าน902.79374.1858.6 %ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 213,561.6711,568.3314.7 %ไม่ผ่าน919.10608.7733.8 %ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 311,460.4114,098.85-23.0 %ไม่ผ่าน731.83719.681.7 %ไม่ผ่าน
60. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ13,540.0810,868.0019.7 %ไม่ผ่าน1,325.87439.9166.8 %ผ่าน
61. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ18,764.7940,443.80-115.5 %ไม่ผ่าน280.96344.79-22.7 %ไม่ผ่าน
62. โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
63. วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ32,662.5323,582.0027.8 %ผ่าน555.31517.756.8 %ไม่ผ่าน
64. วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์28,571.1911,281.0060.5 %ผ่าน441.21451.32-2.3 %ไม่ผ่าน
65. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ30,710.6217,552.2642.8 %ผ่าน530.331,510.00-184.7 %ไม่ผ่าน
66. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ62,100.1690,296.01-45.4 %ไม่ผ่าน1,597.47982.9138.5 %ผ่าน
67. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ27,878.5913,631.8751.1 %ผ่าน443.06588.05-32.7 %ไม่ผ่าน
68. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ7,521.017,000.006.9 %ไม่ผ่าน49.9150.89-2.0 %ไม่ผ่าน
69. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ7,927.224,991.0037.0 %ผ่าน990.67190.9180.7 %ผ่าน
รวม 587,012 493,507 15.93 % ไม่ผ่าน 45,679 24,834 45.63 % ผ่าน