สรุปผลประเมินจังหวัดหนองบัวลำภู เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู1,323.65493.0062.8 %ผ่าน231.33266.00-15.0 %ไม่ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู2,191.351,407.0035.8 %ผ่าน331.1342.0787.3 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภุ1,418.39851.0040.0 %ผ่าน261.27189.9027.3 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู3,388.053,347.141.2 %ไม่ผ่าน490.811,308.73-166.6 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู1,836.861,024.0044.3 %ผ่าน311.17266.0014.5 %ไม่ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู1,812.31650.5564.1 %ผ่าน311.17212.4031.7 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู4,284.821,601.0062.6 %ผ่าน700.39472.8132.5 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู3,697.124,786.00-29.5 %ไม่ผ่าน804.76229.1671.5 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู4,056.352,298.1643.3 %ผ่าน660.47394.6140.3 %ผ่าน
10. สปก. หนองบัวลำภู3,783.481,327.0064.9 %ผ่าน570.6587.9584.6 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภู39,048.467,479.7080.8 %ผ่าน1,169.45262.9177.5 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู2,654.351,086.0059.1 %ผ่าน450.89748.72-66.1 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู2,192.34599.0072.7 %ผ่าน381.0355.5185.4 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู1,703.78696.0059.1 %ผ่าน301.19387.73-28.7 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู2,845.212,432.0014.5 %ไม่ผ่าน430.93154.9364.0 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู8,960.5331,661.87-253.3 %ไม่ผ่าน770.25840.17-9.1 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู4,262.574,317.00-1.3 %ไม่ผ่าน640.51514.3319.7 %ไม่ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู4,381.241,786.0059.2 %ผ่าน420.95162.1861.5 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู20,240.887,850.8261.2 %ผ่าน701.1973.0389.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู3,414.991,402.0058.9 %ผ่าน400.99503.50-25.6 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู3,132.422,805.0010.5 %ไม่ผ่าน400.99204.4749.0 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู3,210.743,158.001.6 %ไม่ผ่าน460.87180.2360.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู3,024.072,130.0029.6 %ผ่าน420.95140.6066.6 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู2,966.422,345.0020.9 %ผ่าน311.1759.0981.0 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู51,876.5149,396.314.8 %ไม่ผ่าน699.11518.7525.8 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู5,845.45801.0086.3 %ผ่าน959.8758.4293.9 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู2,601.831,530.0041.2 %ผ่าน259.40182.5829.6 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู1,732.14689.0060.2 %ผ่าน321.15193.9739.6 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู11,289.912,459.0078.2 %ผ่าน470.85323.3631.3 %ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู2,675.522,629.001.7 %ไม่ผ่าน410.97222.6745.8 %ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู10,009.9312,909.12-29.0 %ไม่ผ่าน1,496.761,017.6532.0 %ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 2,334.461,408.0039.7 %ผ่าน381.03175.1154.0 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภูไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน261.27159.7938.8 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู16,884.657,525.0055.4 %ผ่าน3,980.372,954.2625.8 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู1,880.961,612.0014.3 %ไม่ผ่าน331.1345.6086.2 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�9,772.0611,896.00-21.7 %ไม่ผ่าน568.42425.9625.1 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง1,009.54351.0065.2 %ผ่าน72.7573.03-0.4 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวัง804.68127.0084.2 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง924.72295.0068.1 %ผ่าน72.4239.9844.8 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภูไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือง907.58373.0058.9 %ผ่าน76.8452.6531.5 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา912.52378.0058.6 %ผ่าน82.85102.25-23.4 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู3,941.974,910.97-24.6 %ไม่ผ่าน510.77590.10-15.5 %ไม่ผ่าน
44. สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู1,616.961,048.0035.2 %ผ่าน47.5430.8935.0 %ผ่าน
45. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู30,595.981,561.0094.9 %ผ่าน626.36296.4952.7 %ผ่าน
46. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำภู2,847.243,043.05-6.9 %ไม่ผ่าน430.93251.2541.7 %ผ่าน
47. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 18,036.1717,236.004.4 %ไม่ผ่าน1,748.98350.5280.0 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 214,627.6711,471.3321.6 %ผ่าน556.19362.2334.9 %ผ่าน
49. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู13,953.154,431.2568.2 %ผ่าน294.6387.7370.2 %ผ่าน
50. วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง34,927.3320,848.0040.3 %ผ่าน631.38496.6221.3 %ผ่าน
51. วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู39,541.3534,787.1612.0 %ไม่ผ่าน805.56321.0060.2 %ผ่าน
52. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู11,319.419,694.0014.4 %ไม่ผ่าน126.8287.6430.9 %ผ่าน
53. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู16,504.624,210.0074.5 %ผ่าน1,221.64228.0081.3 %ผ่าน
รวม 439,205 295,152 32.80 % ผ่าน 29,381 17,406 40.76 % ผ่าน