สรุปผลประเมินจังหวัดขอนแก่น เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น1,771.84872.0050.8 %ผ่าน367.54204.5044.4 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น2,700.361,835.0032.0 %ผ่าน232.300.9599.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น2,780.523,038.00-9.3 %ไม่ผ่าน457.63296.8235.1 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น4,516.565,516.00-22.1 %ไม่ผ่าน806.93855.00-6.0 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น2,995.892,672.0010.8 %ไม่ผ่าน670.54487.8227.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น1,705.851,058.0038.0 %ผ่าน407.73341.7516.2 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น11,931.02200.0098.3 %ผ่าน1,964.611,228.1037.5 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น1,967.364,756.59-141.8 %ไม่ผ่าน524.27237.5054.7 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น7,663.274,198.1445.2 %ผ่าน1,295.95762.2441.2 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)4,838.554,098.5615.3 %ไม่ผ่าน757.03171.0077.4 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น7,144.6621,851.98-205.9 %ไม่ผ่าน936.67751.4119.8 %ไม่ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น4,681.712,802.4640.1 %ผ่าน687.170.9599.9 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น2,343.511,620.0030.9 %ผ่าน517.5193.8181.9 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น2,087.74815.0061.0 %ผ่าน467.34373.8420.0 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น3,948.113,918.330.8 %ไม่ผ่าน687.1770.8589.7 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดขอนแก่น26,665.1955,569.20-108.4 %ไม่ผ่าน1,246.053,581.26-187.4 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น12,860.929,278.0027.9 %ผ่าน2,034.47874.0057.0 %ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น66,970.3622,335.0066.6 %ผ่าน1,535.51161.2689.5 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น2,597.502,526.482.7 %ไม่ผ่าน487.57129.2073.5 %ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น3,239.003,114.003.9 %ไม่ผ่าน617.31579.506.1 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น6,417.9015,447.92-140.7 %ไม่ผ่าน737.07461.9837.3 %ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น10,581.012,881.9172.8 %ผ่าน764.89337.7855.8 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น4,525.343,124.0331.0 %ผ่าน8,214.99112.1098.6 %ผ่าน
24. สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น1,531.431,149.0025.0 %ผ่าน387.77137.5164.5 %ผ่าน
25. สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น6,431.104,467.0030.5 %ผ่าน776.99216.7072.1 %ผ่าน
26. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น2,440.902,039.0016.5 %ไม่ผ่าน517.51121.9576.4 %ผ่าน
27. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น 7,082.327,240.50-2.2 %ไม่ผ่าน946.38334.2264.7 %ผ่าน
28. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น3,562.661,935.0045.7 %ผ่าน697.15186.7373.2 %ผ่าน
29. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น11,659.5926,404.98-126.5 %ไม่ผ่าน3,698.151,294.4265.0 %ผ่าน
30.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 3,127.102,930.006.3 %ไม่ผ่าน597.35498.4616.6 %ไม่ผ่าน
31. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น2,228.301,266.0043.2 %ผ่าน487.57215.6255.8 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
32. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น8,041.0219,670.59-144.6 %ไม่ผ่าน956.63428.6755.2 %ผ่าน
33. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น18,875.1023,105.00-22.4 %ไม่ผ่าน1,370.06846.5838.2 %ผ่าน
34. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน969.79437.0054.9 %ผ่าน67.7335.0848.2 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง916.59484.0047.2 %ผ่าน60.797.1388.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท877.77178.0079.7 %ผ่าน61.219.5084.5 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ1,446.531,063.0026.5 %ผ่าน113.3350.0955.8 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง1,440.23831.0042.3 %ผ่าน89.9662.6030.4 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่1,581.591,310.0017.2 %ไม่ผ่าน93.7664.1331.6 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด995.97413.0058.5 %ผ่าน48.4445.116.9 %ไม่ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน1,304.95295.0077.4 %ผ่าน41.187.3982.1 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล1,529.821,200.0021.6 %ผ่าน111.8888.0521.3 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน936.00410.0056.2 %ผ่าน80.137.1391.1 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง1,162.84558.0052.0 %ผ่าน78.1229.2462.6 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี1,003.32455.0054.7 %ผ่าน83.0629.7864.1 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 11,859.11927.0050.1 %ผ่าน126.0896.7623.3 %ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 21,699.801,435.0015.6 %ไม่ผ่าน91.4830.7866.4 %ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย1,117.70512.0054.2 %ผ่าน70.6614.4779.5 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู1,106.98307.0072.3 %ผ่าน86.877.7391.1 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ1,091.37445.0059.2 %ผ่าน76.5766.5013.2 %ไม่ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง1,198.87324.0073.0 %ผ่าน91.819.5089.7 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์1,162.84452.0061.1 %ผ่าน67.3966.501.3 %ไม่ผ่าน
54. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น3,269.895,204.44-59.2 %ไม่ผ่าน627.29693.50-10.6 %ไม่ผ่าน
55. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ1,373.85610.0055.6 %ผ่าน186.7286.3853.7 %ผ่าน
56. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาน้ำพอง1,464.371,158.3520.9 %ผ่าน244.44108.2255.7 %ผ่าน
57. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่1,433.94719.0049.9 %ผ่าน234.42190.6918.7 %ไม่ผ่าน
58. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล1,982.04878.0055.7 %ผ่าน278.50132.0752.6 %ผ่าน
59. ท่าอากาศยานขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
60. ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.22,231.2014,289.1835.7 %ผ่าน327.43300.208.3 %ไม่ผ่าน
61. สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,133.16838.0026.0 %ผ่าน66.6535.1547.3 %ผ่าน
62. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น13,233.9514,584.93-10.2 %ไม่ผ่าน747.42569.6023.8 %ผ่าน
63. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น20,988.7612,507.6240.4 %ผ่าน566.12267.9052.7 %ผ่าน
64.  ทสบ.ขอนแก่น ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
65.  รจก.ขอนแก่น ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
66. สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น4,485.075,725.00-27.6 %ไม่ผ่าน1,065.761,144.39-7.4 %ไม่ผ่าน
67. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น195,446.775,589.1597.1 %ผ่าน9,077.39209.7697.7 %ผ่าน
68. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น6,072.266,646.48-9.5 %ไม่ผ่าน716.84973.46-35.8 %ไม่ผ่าน
69. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 115,447.2014,862.003.8 %ไม่ผ่าน500.45613.60-22.6 %ไม่ผ่าน
70. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 215,798.0413,504.8014.5 %ไม่ผ่าน395.27473.65-19.8 %ไม่ผ่าน
71. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 315,198.7611,402.0725.0 %ผ่าน724.01321.1055.6 %ผ่าน
72. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 414,897.0610,913.1226.7 %ผ่าน849.04579.1931.8 %ผ่าน
73. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 517,745.1120,840.64-17.4 %ไม่ผ่าน852.91893.77-4.8 %ไม่ผ่าน
74. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น13,778.5910,906.4220.8 %ผ่าน1,232.14750.6539.1 %ผ่าน
75. ศรีสังวาลย์ขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
76. โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น6,425.7928,900.00-349.8 %ไม่ผ่าน398.20475.00-19.3 %ไม่ผ่าน
77. วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
78. วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
79. วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่32,593.1222,792.0030.1 %ผ่าน585.74338.5342.2 %ผ่าน
80. วิทยาลัยการอาชีพพล32,219.6321,669.3332.7 %ผ่าน593.35438.5026.1 %ผ่าน
81. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
82. วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น39,783.5598,240.00-146.9 %ไม่ผ่าน1,107.651,235.33-11.5 %ไม่ผ่าน
83. วิทยาลัยเทคนิคชุมแพไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
84. วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
85. วิทยาลัยเทคนิคน้ำพองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
86. วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
87. ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)1,458.84997.0031.7 %ผ่าน896.4223.9597.3 %ผ่าน
88. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,539.863,075.51-21.1 %ไม่ผ่าน1,373.66136.7490.0 %ผ่าน
89. สำนักประชาสัมพันธ์เขต 15,231.706,184.87-18.2 %ไม่ผ่าน886.77717.4719.1 %ไม่ผ่าน
90. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น14,260.026,184.8756.6 %ผ่าน113.83131.95-15.9 %ไม่ผ่าน
91. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
92. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 182,982.8645,633.0075.1 %ผ่าน3,215.58142.5095.6 %ผ่าน
93. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 52,907.911,860.0036.0 %ผ่าน576.45409.2829.0 %ผ่าน
94. สำนักงานชลประทานที่ 626,891.8154,890.00-104.1 %ไม่ผ่าน4,352.713,459.7520.5 %ผ่าน
95. สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 52,447.671,315.2046.3 %ผ่าน464.24120.2174.1 %ผ่าน
96. สำนักงานปศุสัตว์เขต 44,409.834,981.40-13.0 %ไม่ผ่าน1,451.701,746.98-20.3 %ไม่ผ่าน
97. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 542,203.5916,203.0061.6 %ผ่าน1,669.06551.2267.0 %ผ่าน
98. สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น28,597.8050,848.47-77.8 %ไม่ผ่าน903.39272.8369.8 %ผ่าน
99. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 4,940.834,000.0919.0 %ไม่ผ่าน1,732.94181.5389.5 %ผ่าน
100. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 43,469.381,241.0064.2 %ผ่าน919.85816.3011.3 %ไม่ผ่าน
101. สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)14,758.2012,928.0012.4 %ไม่ผ่าน1,964.613,841.00-95.5 %ไม่ผ่าน
102. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)13,332.7510,143.6323.9 %ผ่าน1,401.19142.5089.8 %ผ่าน
103. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10 (ขอนแก่น)3,701.115,831.00-57.5 %ไม่ผ่าน889.67811.768.8 %ไม่ผ่าน
104. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)21,716.7764,972.01-199.2 %ไม่ผ่าน2,567.180.95100.0 %ผ่าน
105. สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 422,274.4210,825.0251.4 %ผ่าน2,027.371,350.4033.4 %ผ่าน
106. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น8,454.015,882.9030.4 %ผ่าน1,628.022,931.25-80.0 %ไม่ผ่าน
107. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น8,864.9911,204.99-26.4 %ไม่ผ่าน1,036.471,906.60-84.0 %ไม่ผ่าน
108. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 49,678.5214,412.00-48.9 %ไม่ผ่าน1,893.571,062.3343.9 %ผ่าน
109. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น20,146.3711,385.0043.5 %ผ่าน1,452.62309.7978.7 %ผ่าน
110. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น22,076.7549,572.10-124.5 %ไม่ผ่าน3,303.121,962.7340.6 %ผ่าน
111. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น47,185.6039,840.0015.6 %ไม่ผ่าน6,095.00420.2393.1 %ผ่าน
112. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 72,175.98695.0068.1 %ผ่าน698.84163.9576.5 %ผ่าน
113. ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น210,072.5566,989.7768.1 %ผ่าน2,140.871,407.9434.2 %ผ่าน
114. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)12,710.199,377.0026.2 %ผ่าน797.2781.7089.8 %ผ่าน
115. ตำรวจภูธรภาค 4ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
รวม 1,501,808 1,110,025 26.09 % ผ่าน 106,224 53,056 50.05 % ผ่าน