สรุปผลประเมินจังหวัดอุดรธานี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี1,275.141,055.0017.3 %ไม่ผ่าน358.80116.7467.5 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี2,458.261,437.0041.5 %ผ่าน518.490.9599.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี3,176.761,399.0056.0 %ผ่าน457.30213.0653.4 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี4,290.782,800.0034.7 %ผ่าน787.940.9599.9 %ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี2,325.021,191.0048.8 %ผ่าน528.46263.2650.2 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี2,629.95790.0070.0 %ผ่าน508.50301.3340.7 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี11,518.893,406.0070.4 %ผ่าน1,955.60825.3857.8 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี3,030.931,679.3944.6 %ผ่าน595.49155.8073.8 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี5,293.093,298.0037.7 %ผ่าน967.58928.144.1 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี4,468.427,543.00-68.8 %ไม่ผ่าน807.9086.7589.3 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี79,145.3917,909.0077.4 %ผ่าน1,466.590.9599.9 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี2,767.011,989.0028.1 %ผ่าน568.39509.0810.4 %ไม่ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี2,620.421,018.0061.2 %ผ่าน578.3789.4684.5 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี1,987.521,069.0046.2 %ผ่าน468.59233.4950.2 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี4,395.473,787.0613.8 %ไม่ผ่าน493.7357.0088.5 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดอุดรธานี48,423.8862,326.02-28.7 %ไม่ผ่าน897.721,756.49-95.7 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี5,142.567,607.00-47.9 %ไม่ผ่าน897.72475.0047.1 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี32,844.3013,169.0759.9 %ผ่าน1,292.87107.9991.6 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี3,621.882,475.0031.7 %ผ่าน448.62567.38-26.5 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี5,815.834,270.0026.6 %ผ่าน433.85384.8911.3 %ไม่ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี6,050.511,631.0073.0 %ผ่าน947.62225.2176.2 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี6,909.283,435.0050.3 %ผ่าน653.4140.2493.8 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี7,455.645,469.0026.6 %ผ่าน462.11117.9774.5 %ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี1,619.471,065.0034.2 %ผ่าน398.7237.3390.6 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี6,077.222,781.0354.2 %ผ่าน638.25333.1347.8 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี2,244.261,730.0022.9 %ผ่าน406.06240.4140.8 %ผ่าน
28. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี14,657.399,840.0032.9 %ผ่าน765.29614.5819.7 %ไม่ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี8,127.065,723.0029.6 %ผ่าน1,416.681,006.9728.9 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี26,137.0421,251.0018.7 %ไม่ผ่าน2,790.352,774.670.6 %ไม่ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 3,259.492,302.0029.4 %ผ่าน558.40396.8228.9 %ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี1,813.52370.0079.6 %ผ่าน488.54226.7953.6 %ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี58,878.035,036.5191.4 %ผ่าน737.95345.4353.2 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี17,436.2915,998.798.2 %ไม่ผ่าน1,149.34570.8750.3 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ919.39395.0057.0 %ผ่าน72.3442.2741.6 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี1,404.03920.0034.5 %ผ่าน72.1264.2111.0 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน1,233.65270.0078.1 %ผ่าน61.4952.3714.8 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน3,045.09291.0090.4 %ผ่าน218.4010.0095.4 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมินไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม957.40227.0076.3 %ผ่าน114.6657.8849.5 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด883.74183.0079.3 %ผ่าน66.1258.4111.7 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง906.71505.0044.3 %ผ่าน92.7387.295.9 %ไม่ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ1,153.41326.0071.7 %ผ่าน88.9232.5963.3 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ920.12306.0066.7 %ผ่าน82.4929.1564.7 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี2,736.453,341.53-22.1 %ไม่ผ่าน168.1229.1982.6 %ผ่าน
47. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ946.90452.0052.3 %ผ่าน101.2081.6219.3 %ไม่ผ่าน
48. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ1,030.58297.0071.2 %ผ่าน59.4272.92-22.7 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม1,012.16155.0084.7 %ผ่าน65.656.8389.6 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ1,084.42384.0064.6 %ผ่าน70.4952.5525.4 %ผ่าน
51. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง958.69357.0062.8 %ผ่าน72.5437.9447.7 %ผ่าน
52. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน924.85706.0023.7 %ผ่าน79.2758.2726.5 %ผ่าน
53. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี2,924.914,187.10-43.2 %ไม่ผ่าน588.34630.91-7.2 %ไม่ผ่าน
54. สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี1,614.71700.5056.6 %ผ่าน250.87152.0039.4 %ผ่าน
55. สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ1,400.651,111.5020.6 %ผ่าน245.35152.2338.0 %ผ่าน
56. สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ1,395.14836.4040.0 %ผ่าน237.37151.6036.1 %ผ่าน
57. สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี1,907.811,837.003.7 %ไม่ผ่าน272.86175.0935.8 %ผ่าน
58. ท่าอากาศยานอุดรธานี260,410.23433,925.63-66.6 %ไม่ผ่าน1,349.201,022.2024.2 %ผ่าน
59. สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี3,210.10939.0070.7 %ผ่าน86.3129.1966.2 %ผ่าน
60. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี13,573.089,324.0031.3 %ผ่าน569.78427.3125.0 %ผ่าน
61. เรือนจำกลางอุดรธานี 54,875.3262,250.09-13.4 %ไม่ผ่าน1,197.32566.6352.7 %ผ่าน
62. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดอุดรธานี9,312.106,803.7026.9 %ผ่าน807.52385.7752.2 %ผ่าน
63. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 115,520.969,288.8240.2 %ผ่าน683.88746.52-9.2 %ไม่ผ่าน
64. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 218,251.4813,247.7627.4 %ผ่าน746.021,075.10-44.1 %ไม่ผ่าน
65. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 312,977.5413,609.25-4.9 %ไม่ผ่าน685.00483.4229.4 %ผ่าน
66. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 418,828.3410,062.9146.6 %ผ่าน775.62419.7145.9 %ผ่าน
67. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี13,697.3710,367.0124.3 %ผ่าน1,266.041,136.6510.2 %ไม่ผ่าน
68. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี5,241.175,353.03-2.1 %ไม่ผ่าน505.19331.6534.4 %ผ่าน
69. โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี125,649.603,349.0097.3 %ผ่าน447.42401.4510.3 %ไม่ผ่าน
70. วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี38,284.6829,858.0022.0 %ผ่าน760.700.9599.9 %ผ่าน
71. วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ36,103.8616,450.3854.4 %ผ่าน654.20668.31-2.2 %ไม่ผ่าน
72. วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน42,760.6339,048.008.7 %ไม่ผ่าน844.38360.1757.3 %ผ่าน
73. วิทยาลัยการอาชีพอุดรธานี25,280.044,010.0084.1 %ผ่าน304.28142.5053.2 %ผ่าน
74. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
75. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้รายงานไม่ครบ
76. วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี45,110.1878,320.00-73.6 %ไม่ผ่าน1,564.13337.6178.4 %ผ่าน
77. วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี44,741.5222,873.0048.9 %ผ่าน503.48189.5162.4 %ผ่าน
78. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี61,926.55516.2299.2 %ผ่าน1,567.04399.0074.5 %ผ่าน
79. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 418,287.195,743.5368.6 %ผ่าน806.39147.2681.7 %ผ่าน
80. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี16,937.115,533.7067.3 %ผ่าน49.0226.9845.0 %ผ่าน
81. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี7,163.50639.6191.1 %ผ่าน64.6652.8018.3 %ไม่ผ่าน
82. สำนักงานคลังเขต 441,733.162,558.1893.9 %ผ่าน702.000.9599.9 %ผ่าน
83. สำนักงานสรรพากรภาค 1011,064.385,379.8451.4 %ผ่าน1,099.08204.6981.4 %ผ่าน
84. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 45,293.727,667.34-44.8 %ไม่ผ่าน1,413.941,246.2811.9 %ไม่ผ่าน
85. สำนักงานชลประทานที่ 518,910.6136,496.00-93.0 %ไม่ผ่าน4,449.173,913.7012.0 %ไม่ผ่าน
86. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 33,551.211,911.4846.2 %ผ่าน1,058.781,084.36-2.4 %ไม่ผ่าน
87. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี)6,201.885,250.1415.3 %ไม่ผ่าน1,187.96191.9083.8 %ผ่าน
88. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 9 (อุดรธานี)8,573.273,444.0059.8 %ผ่าน448.49505.30-12.7 %ไม่ผ่าน
89. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)12,996.2011,453.5811.9 %ไม่ผ่าน2,385.881,313.1245.0 %ผ่าน
90. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 312,211.198,955.0026.7 %ผ่าน2,235.022,098.356.1 %ไม่ผ่าน
91. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี19,962.3010,207.0148.9 %ผ่าน1,779.17342.0080.8 %ผ่าน
92. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี8,880.6510,342.01-16.5 %ไม่ผ่าน1,522.0494.3593.8 %ผ่าน
93. ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี55,934.1772,311.00-29.3 %ไม่ผ่าน817.87265.5467.5 %ผ่าน
94. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 82,251.561,245.4044.7 %ผ่าน849.58664.2321.8 %ผ่าน
95. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)5,352.906,391.00-19.4 %ไม่ผ่าน1,081.70609.2443.7 %ผ่าน
96. สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี2,831.864,794.51-69.3 %ไม่ผ่าน859.79412.7352.0 %ผ่าน
รวม 1,521,149 1,204,557 20.81 % ผ่าน 67,654 38,337 43.33 % ผ่าน