สรุปผลประเมินจังหวัดนนทบุรี เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี1,236.97712.0042.4 %ผ่าน128.7165.3349.2 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี2,891.851,658.0042.7 %ผ่าน258.450.9599.6 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี1,718.571,330.0022.6 %ผ่าน198.5744.5577.6 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี3,488.321,696.7851.4 %ผ่าน468.06604.69-29.2 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี1,915.131,282.0033.1 %ผ่าน228.5170.0969.3 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี1,749.651,042.0040.4 %ผ่าน216.74201.647.0 %ไม่ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี3,876.131,726.0055.5 %ผ่าน374.22457.23-22.2 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี4,603.342,497.0045.8 %ผ่าน847.4057.0093.3 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี3,666.081,813.0050.5 %ผ่าน507.95285.0043.9 %ผ่าน
10. สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี47,971.3318,526.0061.4 %ผ่าน937.11304.0067.6 %ผ่าน
11. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี2,213.601,595.0027.9 %ผ่าน211.9444.5579.0 %ผ่าน
12. สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี2,444.50998.0059.2 %ผ่าน289.5050.4882.6 %ผ่าน
13. สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี1,691.73873.0048.4 %ผ่าน198.57273.21-37.6 %ไม่ผ่าน
14. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี6,638.343,853.0042.0 %ผ่าน393.7043.6588.9 %ผ่าน
15. สำนักงานจังหวัดนนทบุรี55,762.0527,589.0050.5 %ผ่าน1,466.051,137.6822.4 %ผ่าน
16. ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี4,254.403,607.0015.2 %ไม่ผ่าน398.19121.7569.4 %ผ่าน
17. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี2,770.592,098.0024.3 %ผ่าน338.31155.9153.9 %ผ่าน
18. สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี17,052.6814,359.0015.8 %ไม่ผ่าน737.4989.0987.9 %ผ่าน
19. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน265.7075.4371.6 %ผ่าน
20. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี2,580.082,172.0015.8 %ไม่ผ่าน264.26254.513.7 %ไม่ผ่าน
21. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี3,806.232,507.0034.1 %ผ่าน358.2595.0073.5 %ผ่าน
22. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี5,029.322,397.0052.3 %ผ่าน623.76275.9555.8 %ผ่าน
23. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี9,713.9622,062.00-127.1 %ไม่ผ่าน867.23105.4187.8 %ผ่าน
24. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี54,084.8963,929.00-18.2 %ไม่ผ่าน557.49538.403.4 %ไม่ผ่าน
25. สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี1,505.841,049.0030.3 %ผ่าน158.6587.8944.6 %ผ่าน
26. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี5,690.491,341.0076.4 %ผ่าน468.03356.3623.9 %ผ่าน
27. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี3,219.751,778.0044.8 %ผ่าน298.37119.0860.1 %ผ่าน
28. สปส.จ.นนทบุรี45,785.4014,860.0067.5 %ผ่าน817.33412.3549.5 %ผ่าน
29. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี2,283.821,962.0014.1 %ไม่ผ่าน258.45133.6448.3 %ผ่าน
30. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี19,136.7723,884.00-24.8 %ไม่ผ่าน2,883.251,177.7359.2 %ผ่าน
31.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 2,679.602,255.0015.8 %ไม่ผ่าน334.32382.19-14.3 %ไม่ผ่าน
32. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี1,455.74369.0074.7 %ผ่าน158.65171.05-7.8 %ไม่ผ่าน
33. ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี44,272.3322,000.0050.3 %ผ่าน5,452.215,588.38-2.5 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
34. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี2,494.132,201.0011.8 %ไม่ผ่าน318.3389.9671.7 %ผ่าน
35. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 121,063.7529,702.00-41.0 %ไม่ผ่าน886.99541.5039.0 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 215,733.6319,950.00-26.8 %ไม่ผ่าน809.18484.5040.1 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย1,097.55730.0033.5 %ผ่าน60.5566.50-9.8 %ไม่ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย1,117.88743.0033.5 %ผ่าน54.6595.00-73.8 %ไม่ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง2,095.012,688.00-28.3 %ไม่ผ่าน82.0195.00-15.8 %ไม่ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่1,700.032,087.00-22.8 %ไม่ผ่าน71.8157.0020.6 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 12,085.112,692.00-29.1 %ไม่ผ่าน90.0847.5047.3 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 22,088.763,137.00-50.2 %ไม่ผ่าน71.9995.00-32.0 %ไม่ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 12,298.191,927.0016.2 %ไม่ผ่าน91.0150.3544.7 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 22,588.424,839.00-86.9 %ไม่ผ่าน116.6538.0067.4 %ผ่าน
45. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี5,674.756,044.00-6.5 %ไม่ผ่าน762.50788.50-3.4 %ไม่ผ่าน
46. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี14,954.328,000.0046.5 %ผ่าน974.56250.0574.3 %ผ่าน
47.  รจก.บางขวาง 70,194.30247,888.00-253.1 %ไม่ผ่าน1,503.50359.8576.1 %ผ่าน
48. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนนทบุรี2,473.203,800.00-53.6 %ไม่ผ่าน291.21179.5538.3 %ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 115,075.5915,871.00-5.3 %ไม่ผ่าน201.61386.66-91.8 %ไม่ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 214,507.1917,157.00-18.3 %ไม่ผ่าน319.68323.59-1.2 %ไม่ผ่าน
51. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี13,637.3818,146.00-33.1 %ไม่ผ่าน328.93392.84-19.4 %ไม่ผ่าน
52. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี7,029.8420,195.00-187.3 %ไม่ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
53. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี4,621.117,980.00-72.7 %ไม่ผ่าน371.47368.540.8 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี44,097.9846,225.00-4.8 %ไม่ผ่าน958.481,251.67-30.6 %ไม่ผ่าน
55. สถาบันทันตกรรม91,803.0352,000.0043.4 %ผ่าน196.28166.4815.2 %ไม่ผ่าน
56. สถาบันโรคทรวงอก761,283.50648,000.0014.9 %ไม่ผ่าน11,793.02734.2093.8 %ผ่าน
57. สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ264,155.34170,000.0035.6 %ผ่าน356.39519.25-45.7 %ไม่ผ่าน
58. สำนักงานสรรพากรภาค 414,221.8413,897.002.3 %ไม่ผ่าน718.40725.03-0.9 %ไม่ผ่าน
59. สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 15,549.3014,000.00-152.3 %ไม่ผ่าน697.571,087.50-55.9 %ไม่ผ่าน
60. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 615,155.746,965.0054.0 %ผ่าน326.49198.5439.2 %ผ่าน
61. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี9,888.176,000.0039.3 %ผ่าน533.44114.0078.6 %ผ่าน
รวม 1,775,875 1,622,684 8.63 % ไม่ผ่าน 44,952 23,287 48.20 % ผ่าน