สรุปผลประเมินจังหวัดเลย เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย1,516.64518.0065.8 %ผ่าน385.49215.9144.0 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดเลย2,239.081,470.0034.3 %ผ่าน209.4235.9282.8 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย1,580.531,399.0011.5 %ไม่ผ่าน395.48195.7050.5 %ผ่าน
4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย3,456.702,386.0031.0 %ผ่าน694.881,226.82-76.6 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย2,011.40758.0062.3 %ผ่าน475.31137.2771.1 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดเลย1,487.68224.5084.9 %ผ่าน1,033.35469.9054.5 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย2,856.331,876.0034.3 %ผ่าน575.12368.7135.9 %ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย4,606.292,345.4749.1 %ผ่าน1,120.0266.0694.1 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย5,547.032,555.0453.9 %ผ่าน974.31865.8111.1 %ไม่ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย4,225.343,455.0018.2 %ไม่ผ่าน694.871,216.64-75.1 %ไม่ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย7,156.498,117.94-13.4 %ไม่ผ่าน874.50438.1549.9 %ผ่าน
12. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย2,944.562,900.821.5 %ไม่ผ่าน575.1119.0096.7 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดเลย2,129.461,363.0036.0 %ผ่าน494.9529.2094.1 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย1,740.27296.0083.0 %ผ่าน435.40304.1630.1 %ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย2,977.812,861.583.9 %ไม่ผ่าน575.11365.6436.4 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดเลย97,884.592,652.0097.3 %ผ่าน1,044.172,142.37-105.2 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย3,205.542,341.0027.0 %ผ่าน644.96322.7050.0 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย2,814.44629.2477.6 %ผ่าน575.11369.5835.7 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย12,505.909,943.4720.5 %ผ่าน874.52157.7182.0 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย2,334.962,395.00-2.6 %ไม่ผ่าน555.15271.0351.2 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย3,525.452,326.4034.0 %ผ่าน644.97239.4862.9 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย4,151.584,054.002.4 %ไม่ผ่าน674.91311.2453.9 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย7,149.092,182.1069.5 %ผ่าน774.73120.4384.5 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย3,183.652,976.646.5 %ไม่ผ่าน515.2423.3695.5 %ผ่าน
25. เรือนจำจังหวัดเลย50,328.6332,004.4236.4 %ผ่าน768.62351.3954.3 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย1,401.36453.2167.7 %ผ่าน385.49152.5760.4 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย4,588.621,038.0077.4 %ผ่าน475.30290.8638.8 %ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย1,491.70446.0070.1 %ผ่าน425.41107.7674.7 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)4,397.564,228.923.8 %ไม่ผ่าน565.14461.1118.4 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย4,325.143,050.2729.5 %ผ่าน643.77693.93-7.8 %ไม่ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย10,618.1216,645.00-56.8 %ไม่ผ่าน2,360.062,047.6113.2 %ไม่ผ่าน
32. โรงพยาบาลเลย508,524.94537,366.81-5.7 %ไม่ผ่าน6,812.5810,320.50-51.5 %ไม่ผ่าน
33.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 2,771.342,998.00-8.2 %ไม่ผ่าน575.11230.8559.9 %ผ่าน
34. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย1,770.801,147.0035.2 %ผ่าน415.4334.4691.7 %ผ่าน
35. ตำรวจภูธรจังหวัดเลย 35,970.886,738.6381.3 %ผ่าน3,844.722,762.4228.2 %ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
36. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย2,195.051,929.0012.1 %ไม่ผ่าน485.29212.0156.3 %ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย13,377.739,527.5328.8 %ผ่าน987.52747.6524.3 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน1,171.86556.0052.6 %ผ่าน84.0649.4041.2 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย918.29255.0072.2 %ผ่าน114.6685.5025.4 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่946.64491.0048.1 %ผ่าน77.5166.5014.2 %ไม่ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว282.5916.0094.3 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม846.59464.0045.2 %ผ่าน96.4333.2565.5 %ผ่าน
43. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว432.0357.0086.8 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
44. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง972.10410.0057.8 %ผ่าน87.9873.1516.9 %ไม่ผ่าน
45. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ875.75402.0054.1 %ผ่าน79.2957.0028.1 %ผ่าน
46. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง1,606.65968.0039.8 %ผ่าน117.4699.7515.1 %ไม่ผ่าน
47. สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ837.45415.0050.4 %ผ่าน49.6453.20-7.2 %ไม่ผ่าน
48. ด่านศุลกากรเชียงคาน2,922.796,363.78-117.7 %ไม่ผ่าน477.28224.2053.0 %ผ่าน
49. ด่านศุลกากรท่าลี่11,067.216,936.0037.3 %ผ่าน818.51476.6241.8 %ผ่าน
50. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย4,961.354,898.211.3 %ไม่ผ่าน834.601,203.83-44.2 %ไม่ผ่าน
51. ท่าอากาศยานเลย61,440.5442,291.5831.2 %ผ่าน611.91248.9959.3 %ผ่าน
52. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลย1,481.49899.0039.3 %ผ่าน48.1413.7371.5 %ผ่าน
53. สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)1,140.49167.0085.4 %ผ่านไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน
54. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย3,539.672,679.0024.3 %ผ่าน515.23243.2852.8 %ผ่าน
55. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเลย47,108.563,993.7591.5 %ผ่าน1,124.00415.8963.0 %ผ่าน
56. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 114,917.8712,664.3115.1 %ไม่ผ่าน1,268.56356.6771.9 %ผ่าน
57. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 213,219.7410,500.9020.6 %ผ่าน770.161,436.60-86.5 %ไม่ผ่าน
58. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 313,351.348,796.4834.1 %ผ่าน843.83690.0918.2 %ไม่ผ่าน
59. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู12,770.609,164.4928.2 %ผ่าน768.331,013.95-32.0 %ไม่ผ่าน
60. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย30,251.352,889.0090.5 %ผ่าน329.28153.1653.5 %ผ่าน
61. วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย29,582.7015,332.0048.2 %ผ่าน342.36709.80-107.3 %ไม่ผ่าน
62. วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง22,834.4318,425.7219.3 %ไม่ผ่าน235.82237.65-0.8 %ไม่ผ่าน
63. วิทยาลัยเทคนิคเลย39,615.9753,412.00-34.8 %ไม่ผ่าน1,409.73756.3746.3 %ผ่าน
64. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย40,228.2836,725.598.7 %ไม่ผ่าน836.77338.1959.6 %ผ่าน
65. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย14,780.467,743.4047.6 %ผ่าน53.1878.75-48.1 %ไม่ผ่าน
66. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย34,144.5326,776.4821.6 %ผ่าน152.5892.7139.2 %ผ่าน
67. สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย4,904.053,727.5024.0 %ผ่าน104.0052.5849.4 %ผ่าน
68. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย11,645.014,658.0060.0 %ผ่าน529.11286.1945.9 %ผ่าน
รวม 1,249,791 962,677 22.97 % ผ่าน 47,342 37,873 20.00 % ผ่าน