สรุปผลประเมินจังหวัดหนองคาย เดือนสิงหาคม 2566
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด ผลประเมิน
1. ส่วนภูมิภาค
1. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่ประเมิน221.71123.8444.1 %ผ่าน
2. สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย2,317.031,600.0030.9 %ผ่าน361.430.9599.7 %ผ่าน
3. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย2,455.113,964.93-61.5 %ไม่ผ่าน351.4565.3181.4 %ผ่าน
4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย3,328.752,900.0012.9 %ไม่ผ่าน511.13684.92-34.0 %ไม่ผ่าน
5. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย2,122.981,021.0051.9 %ผ่าน328.3245.9886.0 %ผ่าน
6. สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย2,530.01501.0780.2 %ผ่าน371.4151.4286.2 %ผ่าน
7. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย4,547.132,134.0053.1 %ผ่าน441.281,652.66-274.5 %ไม่ผ่าน
8. สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย4,264.092,262.0047.0 %ผ่าน953.24166.1682.6 %ผ่าน
9. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย3,148.393,207.79-1.9 %ไม่ผ่าน501.1585.4083.0 %ผ่าน
10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย3,621.623,820.02-5.5 %ไม่ผ่าน436.2387.4480.0 %ผ่าน
11. สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย34,483.6810,854.8268.5 %ผ่าน680.79324.0952.4 %ผ่าน
12. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย2,216.721,004.0054.7 %ผ่าน361.43171.1752.6 %ผ่าน
13. สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย2,107.052,046.002.9 %ไม่ผ่าน341.4769.3779.7 %ผ่าน
14. สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย1,741.34513.0070.5 %ผ่าน291.57284.782.3 %ไม่ผ่าน
15. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย3,779.663,032.0019.8 %ไม่ผ่าน580.99144.4775.1 %ผ่าน
16. สำนักงานจังหวัดหนองคาย68,767.287,423.0089.2 %ผ่าน891.801,078.39-20.9 %ไม่ผ่าน
17. ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย6,535.155,392.0017.5 %ไม่ผ่าน800.55262.3167.2 %ผ่าน
18. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย5,410.561,937.0064.2 %ผ่าน860.43290.4666.2 %ผ่าน
19. สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย8,511.216,672.3621.6 %ผ่าน600.9543.9992.7 %ผ่าน
20. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย1,766.724,125.00-133.5 %ไม่ผ่าน291.57194.7533.2 %ผ่าน
21. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย2,873.251,882.9234.5 %ผ่าน461.23328.6328.7 %ผ่าน
22. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย3,090.002,842.438.0 %ไม่ผ่าน391.37279.2928.6 %ผ่าน
23. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย3,982.981,817.8754.4 %ผ่าน471.21352.6525.2 %ผ่าน
24. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย2,272.142,806.02-23.5 %ไม่ผ่าน301.5571.7276.2 %ผ่าน
25.  รจจ.หนองคาย 52,457.3830,434.8142.0 %ผ่าน546.37284.0748.0 %ผ่าน
26. สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย1,429.84913.0036.1 %ผ่าน241.67106.6855.9 %ผ่าน
27. สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย3,794.562,720.6428.3 %ผ่าน521.11447.9914.0 %ไม่ผ่าน
28. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย1,935.85850.0056.1 %ผ่าน311.53164.3547.2 %ผ่าน
29. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองคาย4,880.023,628.9325.6 %ผ่าน505.61540.59-6.9 %ไม่ผ่าน
30. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย2,276.972,753.00-20.9 %ไม่ผ่าน351.45297.1515.4 %ไม่ผ่าน
31. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย14,942.0817,715.36-18.6 %ไม่ผ่าน1,688.091,767.45-4.7 %ไม่ผ่าน
32.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 2,583.961,454.0043.7 %ผ่าน381.39218.6242.7 %ผ่าน
33. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย1,812.86849.0053.2 %ผ่าน291.57136.4153.2 %ผ่าน
34. ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย35,005.796,108.4182.6 %ผ่าน3,055.683,450.76-12.9 %ไม่ผ่าน
2. ส่วนกลางในพื้นที่/ภูมิภาค
35. สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย2,407.713,999.42-66.1 %ไม่ผ่าน361.43220.3339.0 %ผ่าน
36. สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย11,118.795,786.1148.0 %ผ่าน549.57734.35-33.6 %ไม่ผ่าน
37. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ1,470.63419.0071.5 %ผ่าน88.0158.2033.9 %ผ่าน
38. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่1,213.07410.0066.2 %ผ่าน90.5554.5939.7 %ผ่าน
39. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย1,379.41415.0069.9 %ผ่าน86.9858.1633.1 %ผ่าน
40. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี1,130.32407.0064.0 %ผ่าน127.2158.1654.3 %ผ่าน
41. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่1,200.42631.0047.4 %ผ่าน82.6754.2434.4 %ผ่าน
42. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม1,094.73348.0068.2 %ผ่าน95.2158.1239.0 %ผ่าน
43. สำนักงานศุลกากรหนองคาย73,605.7451,924.7129.5 %ผ่าน980.19459.3053.1 %ผ่าน
44. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย6,982.864,743.5532.1 %ผ่าน630.89739.10-17.2 %ไม่ผ่าน
45. สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย23,186.33321.0098.6 %ผ่าน226.0758.3074.2 %ผ่าน
46. สถานพินิจฯหนองคาย3,451.832,129.0038.3 %ผ่าน371.41251.8532.2 %ผ่าน
47. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย2,847.243,290.60-15.6 %ไม่ผ่าน461.23247.6846.3 %ผ่าน
48. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 115,008.0018,973.50-26.4 %ไม่ผ่าน682.23663.642.7 %ไม่ผ่าน
49. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 219,211.6117,220.0010.4 %ไม่ผ่าน755.50508.4532.7 %ผ่าน
50. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย12,442.8812,035.253.3 %ไม่ผ่าน670.06274.5559.0 %ผ่าน
51. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย5,471.297,915.20-44.7 %ไม่ผ่าน343.85315.478.3 %ไม่ผ่าน
52. วิทยาลัยการอาชีพหนองคาย30,022.2219,348.0035.6 %ผ่าน456.42716.56-57.0 %ไม่ผ่าน
53. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย41,069.0556,528.48-37.6 %ไม่ผ่าน1,268.761,114.4012.2 %ไม่ผ่าน
54. วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย34,824.4024,366.0130.0 %ผ่าน768.31543.5529.3 %ผ่าน
55. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย22,701.4411,007.8451.5 %ผ่าน70.78124.49-75.9 %ไม่ผ่าน
56. สำนักงานศุลกากรภาคที่ 24,850.055,441.29-12.2 %ไม่ผ่าน529.2244.8991.5 %ผ่าน
57. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย13,196.405,384.0059.2 %ผ่าน1,414.70522.5063.1 %ผ่าน
รวม 626,879 394,230 37.11 % ผ่าน 30,810 22,155 28.09 % ผ่าน